Kursplan för Den byggda miljöns värde

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnValues in built environment
 • KurskodARK660
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60121
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK530 - Fastighetsrätt och entreprenadjuridik, BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn, TEK525 - Ekonomi och organisation i byggsektorn fortsättning, MVE491 - Matematik, matematisk statistik med metoder eller motsvarande kurser.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att erhålla grundläggande förståelse för värden och värdekedjor inom samhällsbyggande. Utgående från vems perspektiv man företräder kan man särskilja mellan allmänna, professionella och enskilda värden i samhällsbyggandet. Kursen syftar till grundläggande förståelse för, och strategisk färdighet i, att utveckla byggd miljö samt insikt i att det inte finns en given måttstock eller en enhetlig terminologi utifrån vilken värderingar görs eller kan göras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ge exempel på hur värdeskapande sker i planerings-, bygg- och förvaltningsprocesser.
 • Förstå förutsättningar i tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning: hur dessa planeras och av vem.
 • Beskriva byggherre/beställarrollens funktion och ansvar samt vilka värdeskapande faktorer byggherren kan påverka.
 • Förklara skillnader i att skapa värden med hjälp av fastigheter: dels på en marknad men också utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Förstå samband mellan ekonomiska, historiska samt sociala aspekter och förändringsdynamiken i den byggda miljön samt insikt i planeringens betydelse och möjligheter i relation till andra styrmetoder och förändringskrafter.
 • Förklara hur/om avvägningar kan göras, vad som värderas och med vilka utgångspunkter detta görs.
 • Använda och förklara begrepp som anskaffningsvärde, verkligt värde, potentiellt värde, nuvärde, marknadsvärde, avkastningsvärde, bokfört värde, försäkringsvärde, affektionsvärde, betalningsvilja, bruksvärde, kollektiva nyttigheter, byggnaders arkitektoniska-, kulturhistoriska- och funktionella värden samt samhälls- och verksamhetsnytta etc.
 • Definiera kriterier för hur olika värden bedöms.
 • Identifiera och förklara effekter/nytta av vår byggda miljö med hänsyn tagen till att både privata och offentliga aktörer tänker och handlar olika beroende på om de bygger för ett kort- eller långsiktigt åtagande, dvs. om man bygger för att själv förvalta eller för att sälja.
 • Jämföra och värdera intressentanalyser som belyser olika sakägares/aktörers drivkrafter och motiv med projekt. D.v.s. även identifiera ex politiska utmaningar i anslutning till planeringen av den byggda miljön och utarbeta färdighet att träda fram inför och kommunicera med olika intressentgrupper om möjliga värdekonflikter.
 • Läsa och använda fackspråkliga texter och vetenskapliga artiklar på ett medvetet, kritiskt och effektivt sätt i det egna skrivandet.
 • Sovra, sammanställa och sammanfatta insamlad information och med egna ord förklara och redogöra för kursens ämnesinnehåll.

Innehåll

Ett särskilt fokus ägnas byggherrerollen, tidiga skeden, programarbete, investeringsbeslut och intressentanalyser. Kursen ska utveckla studentens förmåga att redogöra för grundläggande värden i byggandet så som exempelvis byggnaders funktionella värden likväl som fastigheters marknadsvärde dvs. exempelvis hur kvalitet vägs mot kostnader. Kursen tillhandahåller olika sätt att se på en fastighets värde, dels på en marknad, dels som en tillgång för ägaren samt dess värdeskapande effekter för en hyresgäst verksamhet. Viktiga kärnprocesser under en fastighets livscykel (både på områdesnivå och objektsnivå) lyfts fram med syfte att belysa drivkrafter och incitament för fastighetsutveckling.

Organisation

Kursen innehåller följande moment:
 • Föreläsningar; vars främsta syfte är att tillsammans med kurslitteraturen ge en överblick för de inom kursen relevanta teorierna och begreppen. Föreläsningarna är i sig inte tillräckliga som inhämtning av teoretisk kunskap utan studenterna förväntas själva ta stor ansvar för läsning av litteratur.
 • Individuell inlämningsuppgift i form av analyser av aktuella fastighetsutvecklingsprojekt med syfte att ge en grundläggande orientering i gällande praktik.
 • Projektarbete med syfte att utveckla egna förslag samt utveckla färdighet i att kommunicera värden i den byggda miljön både skriftligt och muntligt. I projektet kan även granskning av någon annan grupps arbete ingå.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt slutbetyg på kursen krävs såväl godkänd inlämningsuppgift som godkänd projektuppgift.

Projektarbetet sker i grupp och innehåller skriftlig rapport, projektredovisning och kan även innehålla granskning en annan projektgrupps arbete. Grupparbetet syftar till att syntetisera och reflektera över kunskaper som ges i kursen.

Dessutom krävs deltagande vid de föreläsningar som är obligatoriska samt deltagande i presentation av grupparbete.

Slutbetygets grad beror på det sammanvägda betyget på inlämningsuppgiften och projektarbetet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.