Kursplan för Hållbar utveckling och designprofessionerna

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development and the design professions
 • KurskodARK650
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17120
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 5,5 hp
Betygsskala: UG
5,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Inlämningsuppgift 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör) eller Kulturgeografi med inriktning mot planering.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge bakgrunden till, och innehållet i, den politiska och globala visionen om hållbar utveckling och de olika utmaningar och perspektiv som innefattas däri. Syftet är vidare att presentera olika synsätt på vad visionen om hållbar utveckling innebär för planering, design och förvaltning av den byggda miljön och för studenternas framtida yrkesarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten visa förmåga
att orientera om globala utmaningar angående miljöförstöring, klimatförändring och utvecklingsfrågor

att förklara olika utmaningar och förhållningssätt till hållbar utveckling samt FN:s globala mål för hållbar utveckling

att förklara och identifiera konsekvenserna av hållbar utveckling för planering, design och förvaltning

att reflektera over sin yrkesroll, inkl etiska aspekter, i förhållande till hållbar utveckling.

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras olika perspektiv på hållbar utveckling, inkl Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och de utmaningar som följer. Vidare presenteras och diskuteras olika perspektiv och exempel på planering, design och förvaltning av den byggda miljön med fokus på hållbar utveckling. Obligatorisk litteratur och studiematerial diskuteras vid seminarier. Kursuppgiften innebär att reflektera över studenternas framtida professionella verksamhet i relation till globala utmaningar på miljön och med uppmärksamhet på hållbar utveckling.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, filmvisningar, frivilliga studiebesök, litteraturstudier, seminarier och en kursuppgift. Seminarierna genomförs i mindre grupper. Kursuppgiften genomförs individuellt.

Litteratur

En lista över obligatorisk litteratur och referenslitteratur/studiematerial presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att godkännas på kursen skall följande krav vara uppfyllda:

Deltagande i schemalagda föreläsningar och filmer - minst 80 % närvaro

Aktivt deltagande i seminarier
Närvaro vid minst en film under filmfestivalen
Inlämning av kursuppgift enligt anvisningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.