Kursplan för Förberedelsekurs för examensarbete 2

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMasters thesis preparation course 2
 • KurskodARK641
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
1 hp2 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minimum 30,0 hp från kurser (i princip den första terminen på MPARC eller MPDSD) med fokus på arkitektonisk gestaltning eller motsvarande. Förberedelsekurs för examensarbete 1.

  Notera att det finns begränsningar i vilka kurser som kan läsas i kombination med Förberedelsekurs för examensarbete 1 och Förberedelsekurs för examensarbete 2. Se vidare under Organisation.

  Syfte

  Kursen förbereder studenten för examensarbetet under vägledning av utsedda examinatorer och handledare. Kursen undersöker specifika teorier och gestaltningsmetoder kopplade till en strömning inom arkitektur och stadsbyggnad. Kursen tränar studentens förmåga att använda gestaltningsstudier, fallstudier, platsstudier, materialstudier och/eller teoretiska texter som underlag för att formulera ett gestaltningsproblem och/eller forskningsfråga. Efter fullgörande av kursen skall studenten ha sammanställt en kritiskt och metodologiskt informerad projektplan för examensarbetet som gör det möjligt för en examinator att bedöma potentialen och genomförbarheten i projektet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse

  Definiera en specifik strömning inom arkitektur och stadsbyggnad.

  Definiera gestaltningsmedia ( d.v.s. specifika typer av ritningar, modeller, diagram, mjukvara, etc.) och skrivstil kopplade till en specifik strömning inom arkitektur och stadsbyggnad.
  Diskutera sitt eget arbete i relation till en specifik strömning inom arkitektur och stadsbyggnad.


  Färdighet och förmåga

  Planera och strukturera sitt eget arbete under examensarbetet.
  Utveckla en kritiskt och metodologiskt informerad projektplan för examensarbetet som uppfyller akademisk standard.
  Formulara ett gestaltrningsproblem och/eller forskningsfråga baserad på studier av gestaltning, kontext, program och/eller teoretiska texter.

  Visa förmåga att gå från gestaltningsprocessens personliga diskurs till en mera formell diskurs lämplig för ett examensarbete på masternivå.


  Förhållningssätt och värderingar
  Förstå och främja vikten av att lära från andras arbete för att kunna innovera.

  Innehåll

  Kursen omfattar en introduktionsföreläsning, text- och/eller fallstudier i seminarier, samt individuell återkoppling. Föreläsningen ger en introduktion till fältet inom vald inriktning och förbereder studenten för planerade aktiviteter såsom seminarier. Seminarier stödjer studenten i att kartlägga och kritiskt läsa fallstudier och/eller källtexter för att kunna avgränsa examensarbetet. Samspel mellan gestaltningsstudier, fallstudier, platsstudier och formulering av text betonas. Med stöd av dessa aktiviteter och i dialog med examinator(er) och handledare utvecklar studenten en projektplan för examensarbetet. Projektplanen skall innehålla en titel, ett abstract, en bibliografi och ett schema för genomförandet av examensarbetet. Den skall dessutom innehålla gestaltningsstudier, fallstudier, platsstudier, materialstudier och/eller argument formulerade i text i enlighet med kursbeskrivning som tillhandahålls av examinator.

  Organisation

  Studenterna delas in i grupper baserat på vald inriktning, examinator och handledare. Med utgångspunkt i kursplanen presenterar varje inriktning sin egen kursbeskrivning och inlämningskrav.
  Kursinnehållet och dess kontext presenteras i en introduktionsföreläsning. Lärande struktureras kring inlämningsuppgifter och/eller handledning. Studenter arbetar individuellt eller i par, beroende på hur de planerar att genomföra examensarbetet.

  Förberedelsekurs för examensarbete 1 och Förberedelsekurs för examensarbete 2 kan kombineras med en designstudio om 22,5 hp inom MPARC eller MPDSD under samma termin. På grund av schemaläggning avråds studenter från att kombinera dessa kurser med kurser/studio om 7,5 hp eller 15 hp (så kallade Track 2-kurser).

  Litteratur

  Meddelas i varje inriktnings kursbeskrivning.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i minst 80% av alla schemalagda undervisningstillfällen. Projektplanen bedöms och betygsätts efter inlämning vid terminsslut.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.