Kursplan för Intensivkurs: Hållbar framtid

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCrash course: Beyond sustainability
 • KurskodARK620
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17116
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

De exempellösa sociala, ekologiska och ekonomiska nödlägen som världen står inför i dag och kommer att möta i framtiden, uppmanar till en mer radikal och lyhörd strategi inom arkitektur och stadsplanering som går bortom hållbarhet. Kursen syftar till att utveckla din personliga och professionella uppförandekod, och ditt eget manifest bortom hållbarhet. Den introducerar specifika tekniker och metoder inom olika forsknings- eller diskursområden. Den tränar studentens förmåga att designa och analysera genom en iterativ och explorativ process.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Visa fördjupad förståelse för metoder, tekniker och processer som krävs för att hantera komplexa designfrågor inom arkitektur och stadsbyggnad.
Utforma, analyser och/eller realisera arkitektoniska idéer genom representation, prototyper och/eller virtuella eller materiella processer.

Färdigheter
På ett avancerat sätt använda designmedier (t.ex. ritninger, diagram, mappning, geometri, modeller, mock-ups, video, virtuell verklighet, geodata, etc.) för att bygga kunskap och driva sin designprocess framåt.
Använda det ovan nämnda i utvecklingen av ett avgränsat designprojekt.
Analysera och kommunicera sin design via olika representationsformer.
På lämpligt sätt utforma avancerade representationssätt för att belysa specifika konceptuella frågor och eller sensoriska kvaliteter.

Omdöme och attityd

Främja värdet av avancerade representationsmetoder och använda sig av prototyper inom arkitektur.
På ett kritiskt sätt kunna sätta sitt eget arbete i relation till större frågor inom arkitektur, enligt kurs-pm.

Innehåll

Med avstamp i seminarier, utvecklas arbetet genom utforskande studier inom utvalda designmedier och inom ett avgränsat designprojekt. Kurs-pm är formulerat för att ringa in en aktuell fråga eller debatt inom arkitektur och stadsbyggnad. Studenterna ska kritiskt granska sitt arbete i seminariet i förhållande till de större frågor som beskrivs i kurs-pm.

Organisation

Kurs-pm och dess kontext introduceras vid första föreläsningen. Lärandet varje vecka är strukturerat kring ett antal demonstrationer, lektioner och redovisningar. Delinlämningar specificeras vid kursstart och består av veckouppgifter och en slutuppgift. Studenterna arbetar individuellt eller i grupp.

Litteratur

Anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenternas presenterar sina projekt muntligt enligt krav (t.ex. ritningar, modeller, media, text) som specificeras i kurs-pm och utvärderas i en slutkritik med inbjudna gäster från Chalmers Arkitekturskola. Varje studentprojekt bedöms ytterligare efter inlämning. Minst 80 % aktivt deltagande/närvaro vid föreläsningar, redovisningar, demonstrationer och besök krävs för godkänt betyg på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 25 till 35 av UBS
   [Kurstillfälle 1]