Kursplan för Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic property and contract law
 • KurskodARK545
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTISAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 61113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 21 Okt 2023 em J DIG
 • 03 Jan 2024 em J DIG
 • 19 Aug 2024 em J DIG
0216 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  • Oscar Allestam
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga

  Syfte

  Kursens allmänna syfte är att ge en introduktion till den juridik som ingenjörer inom samhällsbyggnadsteknik kommer att möta i praktiskt arbete. Den utgår från att deltagarna inte har några juridiska bakgrundskunskaper.
  Kursen ska ge en introduktion till den allmänna civilrätten i de delar som är relevanta för fastighetsrätt.
  Kursen kommer att behandla de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse.
  Kursen ska även behandla central entreprenadrätt samt samhällets kontroll av fastighetsexploateringen genom planer och fastighetsbildning.

  Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
  - Förmåga finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
  - Färdighet i att tolka rättskällor
  - Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
  - Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna 
  • Beskriva grunddragen i det svenska rättssystemet
  • Beskriva de viktigaste rättskällorna och kunna söka bland dem
  • Föra ett enklare bundet juridiskt resonemang om fastighetsrättsliga frågor
  • Förklara skillnaden mellan sakrätt och obligationsrätt
  • Upprätta och tolka enklare avtal för köp av fastigheter
  • Beskriva vad som krävs för ett giltigt avtal om panträtt i fast egendom
  • Upprätta en ansökan om inteckning
  • Överblicka och beskriva systemet med nyttjanderätter och servitut
  • Upprätta ett enkelt lokalhyresavtal med stöd av standardavtal
  • Förklara innebörden av servitut
  • Beskriva olika entreprenadformer
  • Tolka och tillämpa centrala regler i AB 04
  • Ge exempel på när ändringsarbeten i entreprenader är möjliga
  • Identifiera och tillämpa centrala regler för konsultavtal i byggbranschen
  • Upprätta en enkel ansökan om avstyckning
  • Förklara när fastighetsreglering är möjlig
  • Ge ett enkelt exempel på en lämplig gemensamhetsanläggning
  • Beskriva vad som får eller kan tas med i detaljplaner
  • Skriva en enkel bygglovsansökan
  • Beskriva den tekniska prövningen med startbesked och slutbesked

  Innehåll

  Allmän juridik
  Kursen inleds med en beskrivning och genomgång av de viktigaste rättskällorna, såsom lagar, förarbeten och rättspraxis, liksom förhållandet mellan rättsliga och etiska principer.. Därefter behandlas civilrätten - dit fastighetsrätten hör - och då särskilt regler om avtal och skadestånd.

  Fastighetsrätt
  Nästa avsnitt på kursen behandlar den allmänna fastighetsrätten. Det gäller fastighetsköp och de friskrivningar och garantier som används i kommersiella fastighetsköp. Här tas också fastighetskrediter med panträtt och inteckningar upp.
  Den andra delen av fastighetsrätten handlar om nyttjanderätter, såsom hyra - särskilt lokalhyra - och arrende, och om servitut.

  Entreprenadrätt
  Entreprenadrätten bygger inledningsvis på det allmänna entreprenadavtalet AB04 och hur det tillämpas i praktiken. Här tas också upp särskilda entreprenadavtal för total- och underentreprenader liksom avtal för konsultuppdrag.

  Speciell fastighetsrätt
  Kursen avslutas med fastighetsbildning, som handlar om hur lantmätarna skapar eller ändrar fastigheter, liksom om gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt. Vidare behandlas plan- och byggfrågor, utifrån fastighetsägarens perspektiv.

  Organisation

  Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter:

  Föreläsningar
  De föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta
  inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i
  kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion.

  Övningar
  Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras, och på övningarna ges också träning i
  avtalsskrivande och avtalstolkning.

  Seminarier
  I kursen ingår seminarier runt rättsfall eller andra juridiska källor. De förutsätter
  förberedelse från deltagarnas sida. Här kommer även etiska frågor att diskuteras.

  Litteratur

  Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, 7 uppl 2015, ISBN 978-91-7678-8868

  Kommersiell byggjuridik i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan

  Författningar i fastighetsrätt, red Johan Rosell, senaste utgåvan

  Kompendium

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av en tentamen, ett projekt samt obligatoriska moment.
  Betygsnivån bestäms av tentamensresultatet.
  Obligatoriska moment finns kopplade till såväl projektet som godkännande av tentamen.
  För slutbetyg krävs att alla delar är minst godkända.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-09-12: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0116 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-09-12: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
    [0116 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-06-07: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Oscar Allestam (oscjanss) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]