Kursplan för Stadslandskap

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban landscapes
 • KurskodARK516
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 13,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt, del A 12 hp
Betygsskala: UG
12 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0318 Laboration, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

90 hp i årskurs A1 - A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Fullföljda kurser i A2: Bevarande och omvandling, Stadsbostaden, Stadsrum och planering. Svenska.

Syfte

Kursen Stadslandskap behandlar gestaltning och analys av stadens rum och landskap. Kursens syfte är att ge färdigheter i att gestalta komplexa stadsbyggnadsprojekt. Detta innebär att utveckla och tillämpa kunskap om hur dagens mångskiftande stadslandskap används och hur stadslandskapets utformning och sammanhang ger förutsättningar och begränsningar för enskilda människor och samhällets utveckling
Kursen behandlar:
 • Relationerna mellan stadsform och stadsliv.
 • Förutsättningar som strukturerar och ger form åt stadsutveckling.
 • Faktorer som påverkar omställningen till hållbar stadsomvandling.
 • Konstnärliga och experimentella metoder för att undersöka och kommunicera olika teman i staden.
 • Hur stadsbyggande påverkar övergripande värden av ekologisk, social, kulturell och ekonomisk art.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva och analysera stadslandskapet med dess bebyggelse, rum, former, funktioner och sammanhang i olika skalor
 • Identifiera relevanta förutsättningar för olika former av stadsliv samt beskriva dessa i text och bild
 • Analysera styrande förutsättningar på regional och lokal nivå som påverkar möjligheter till hållbar stadsomvandling
 • Beskriva hur stadslandskapets form och konfiguration påverkar människors olika mönster för rörelser och möten
 • Överföra relevanta analyser till ett sammanhållet gestaltnings- och stadsutvecklingskoncept
 • Visualisera och kommunicera idéer om rumslig gestaltning av komplexa stadsbyggnadsprojekt
 • Argumentera för och värdera kvaliteter i stadsbyggnadsprojekt
 • Referera till exempel på nutida stadsgestaltning
 • Reflektera över kunskaper och erfarenheter av studierna i projektet
Lärandemål för konstlaborationen :
 • Använda konstnärliga och experimentella metoder för studier av olika teman i staden
 • Formulera konstnärliga utsagor och koncept som relaterar till stadsrummens och stadslivets frågor
 • Värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till fördjupad arkitekturförståelse
Lärandemål för digitala analysmetoder:
 • Förstå och kunna använda olika typer av geografiska informationssystem (GIS) för beskrivning och analys av rumsliga, sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar
 • Kunna presentera geografiska data på tillgängligt och tilltalande sätt

Innehåll

Kursen Stadslandskap utgår från relationen mellan den byggda och den levda staden. Kunskaper om hur människor lever i en stad vävs samman med insikter om stadens former, strukturer, byggande och gestaltning.
I kursen behandlas ett antal teman:
 • Stadsutveckling på olika skalnivåer, med utgångspunkt i vad som är långsiktigt hållbart enligt de globala målen: från globala frågor, till regionala förutsättningar och lokal utformning
 • Stadens rumsliga konfigurationer: om rumsliga sammanhang inom och mellan stadsområden
 • Gränssnitten mellan stadsrummens olika sociala skalor och arkitektonisk gestaltning av rum och byggnader
 • Tid och processer i stadsutveckling
Det centrala inslaget i kursen är ett praktiknära stadsbyggnadsprojekt av hög komplexitet. Föreläsningar, skrivövningar, laborationer, seminarier och studiebesök samverkar med projektuppgiften. Under arbetets gång fördjupas förståelse och färdigheter, samtidigt som kunskaper och insikter ökar om nutida städers och samhällens gestaltning och form, samt de drivkrafter och processer som påverkar den rumsliga gestaltningen.

Projekten utförs som grupparbete.

Organisation

Kursen genomförs av ett lärarlag tillsammans med handledare på ritsal.

Litteratur

Delas ut vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänt fordras:
 • Godkänt projekt
 • Godkänt genomförda uppgifter i delmomenten
 • Aktiv deltagande vid genomgångar, seminarier och slutkritik samt godkända skriftliga inlämningar i samband med dessa
Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.