Kursplan för Reality studio

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReality studio
 • KurskodARK496
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17112
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp9,5 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp13 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller kandidatexamen eller motsvarande i Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör), eller kandidatexamen i Teknisk design eller Design, eller Kulturgeografi med inriktning mot planering.

Syfte

Det främsta syftet med Reality Studio är att ge varje student nödvändiga kunskaper och metoder, tillämpliga i en förändringssituation där arkitektur, stadsbyggnad och planering behövs i olika systemnivåer och skalor, från urbana strukturer, infrastruktur, byggnader och tekniska stödsystem, till konstruktionselement och produkter i detalj. Utgångspunkten är människans vardagliga behov och stödet till mänsklig överlevnad och liv i miljöer som står under snabb förändring, ibland i extrema situationer. Reality Studio arbetar i nära samverkan med intressenter i olika delar av världen, i industriländer och i utvecklingsländer. Avsikten är att erbjuda studenterna möjligheten att utveckla professionella kunskaper och färdigheter som kan användas i olika situationer, där syftet är att finna lösningar anpassade till de aktuella problemen. Det övergripande perspektivet är detsamma: utvecklingen och implementeringen av estetiska, billiga, socialt och kulturellt lämpliga, energi- och materialeffektiva, hälsobringande och användarvänliga, alltid innovativa designlösningar som stöd för värdigt mänskligt vardagsliv. Designstudion Reality Studio i en extrem miljö i ett obekant och ofta utmanande sammanhang och kontext innefattar samarbete och samverkan med de lokala samhällen, icke-statliga organisationer (NGOs), lokala universiteten, statliga institutioner och bredare organisationer (så som UN-HABITAT). Syftet är också att integrera masterutbildningen inom huvudområde arkitektur och stadsbyggnad med utveckling inom forskningen så att studenterna erbjuds en god grund för sitt arbete. Omvänt bidrar studenterna med undersökningar och idéer som kan användas och utvecklas vidare i framtida forskningsprojekt som kan implementeras i samarbete med de lokala intressenterna. Studion relaterar och fokuserar på FNs hållbarhetsmålen (17)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Beskriva och förhålla sig till den politiska visionen av hållbar utveckling inom arkitektur, stadsbyggnad och planering.
 2. Förstå meningen och inverkan av sitt professionella arbete och roll i ett bredare och globalt perspektiv.
 3. Förstå komplexiteten i vardagligt liv i specifika rumsliga, kulturella och sociala miljöer och situationer.
 4. Förstå, bete sig och navigera respektfullt och samarbetsvilligt i ett obekant sammanhang.
Förmåga och skicklighet
 1. Identifiera, utse och analysera den mest relevanta information, data och element i en lokal situation och på olika nivåer, från makro till mikronivå och vice versa, integrera de både i lokala och bredare system och rumsliga sammanhang.
 2. Skapa och utveckla designlösningar genom en metod för målsättning, datainsamling, designiteration och testning/prototyp.
 3. Definiera, formulera, formge/visualisera och kommunicera realistiska förslag inom arkitektur, stadsbyggnad eller planering och hållbara lösningar för och med kunder, intressenter och experter i olika stadier i designprocessen.
 4. Kombinera kunskap från olika discipliner och sektorer i förslag till handlingar och åtgärder inom arkitektur och stadsbyggnad för hållbar utveckling.
Omdöme och attityd
 1. Kombinera vetenskapligt och konstnärligt arbetssätt i designprocessen.
 2. Kritiskt diskutera och reflektera över det åstadkommit arbetet och erfarenheterna i studion.
 3. Bredda förståelsen av de egna perspektiven och deras begränsningar, genom möten med andra professionella och kulturella perspektiv på hållbar utveckling
 4. Vidareutveckla kritiskt tänkande och reflektioner kring den professionella rollen, den professionella etiken och behovet av livslångt lärande.

Innehåll

Studion har ett problemorienterat och syntetiserande tillvägagångssätt. Design kommunicerar med andra discipliner; från mikro- till makrostudier. Den nya paradigmfilosofin är inriktad på vad arkitektur och design kan göra över tid snarare än vad de är. Detta kallas en dynamisk vy över systemdesign.

Utgångspunkt i kursen är människors, småföretags och samhällens vardagliga behov och handlingar i relation till en rumslig kontext. Problem och möjliga lösningar varierar betydligt i olika regioner i världen. Detta utmanar studenternas förmåga att analysera den lokala situationen i ett bredare sammanhang som utgångspunkt för val, tillvägagångssätt och implementering av deras projekt inom arkitektur, stadsbyggnad eller planering.

Förberedelserna i Sverige inkluderar föreläsningar, litteraturseminarier, workshops och individuella uppgifter. Därefter kommer eleverna att engagera sig i fältstudier i en extrem miljö i ett obekant och ofta utmanande sammanhang, och i samarbete och samverkan med de lokala samhällen, icke-statliga organisationer (NGOs), lokala universiteten, statliga institutioner och bredare organisationer (så som UN-HABITAT). Fältstudierna inkluderar arbete med analys av den lokala situationen, målsättning, datainsamling, designprogram, de första iterationer i projekten inom arkitektur, stadsbyggnad eller planering, och en sammanfattande utställning på plats samt kommunikation med lokala intressenter och allmänhet. Därefter, tillbaka i Sverige, avslutar studenterna sina projekt, producerar slutrapporter och en utställning, presenterar projekten för kritiker och går igenom moment för personlig- och gruppreflektion.

Organisation

Antalet deltagare i studion är begränsat. Eftersom studion ligger inom mastersprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability (MPDSD) har studenter från detta program företräde. För ytterligare information om tillträde och registrering kontakta din studievägledare och/eller din studentsekreterare. Reality Studio är inriktad mot hållbar utveckling en extrem miljö i ett obekant och ofta utmanande sammanhang. Det innebär nära samarbete och samverkan med de lokala samhällen, icke-statliga organisationer (NGOs), lokala universiteten, statliga institutioner och bredare organisationer (så som UN-HABITAT). Projektets program och gestaltningen av arkitekturprojekten genomförs i mindre grupper. Arbetet stöds av föreläsningar, litteratur, seminarier, workshops, fältbesök och -arbete, handledning i grupp, kritik och en kontinuerlig individuell- och gruppreflektion. Notera att denna designstudio innebär nära kontakt med obekanta och ibland krävande och utmanande förhållanden och situationer. Denna processen är en integrerad del av studion och därför följs den upp i nära håll av lärarna genom stöd och handledning. Studenterna måste acceptera enkla levnads- och arbetsvillkor, och kunna finansiera del av resor, boende, mat och andra kostnader (försäkring, Visa, förebyggande medicin). Det finns möjligheter till statliga tilläggslån för studier (det är studenternas egen ansvar att söka och ansöka) som kan täcka delar av denna kostnad.

Litteratur

Listor på detaljerad och obligatorisk litteratur och referenslitteratur presenteras vid designstudions start. Följande är några av de huvudreferenserna:
 • Architecture for Humanity (2006). Design Like You Give A Damn. Architectural responses to Humanitarian Crises. Metropolis Books.
 • Architecture for Humanity (2012). Design Like You Give A Damn 2. Building Change from the Ground Up. Abrams Books, NY, USA.
 • Architecture Sans Frontières International (2012). Challenging Practice: Essentials for the Social Production of Habitat. (available on link: https://challengingpractice.wordpress.com/)
 • Awan, Nishat; Schneider, Tatjana; Till, Jeremy (2013). Spatial agency: other ways of doing architecture. Routledge.
 • Easterly, W.R. (2007). White Man¿s Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good. Oxford
 • Frediani, AA; Fench, MA; Ferrera, IN; (2011). Change by Design - Building Communities Through Participatory Design. Urban Culture Press, New Zealand.
 • Hamdi, Nabeel (2004). Small Change. About the art of practice and the limits of planning in cities. New York: Earthscan
 • Hamdi, Nabeel (2010). The placemaker's guide to building community. London, CPI Antony Rowe.
 • Hamdi, Nebeel (2014). The placemaker's guide to big change. New York, NY Routledge.
 • Lepik, Andres (cur.) (2013). Think Global Build Social, ARCH+ nr. 211/212 ¿ Journal for Architecture and Urbanism.
 • Lepik, Andres (ed.) (2011). Moderators of Change: Architecture That Helps. Hatje Cantz, Ostfildern, Germany.
 • Lepik, Andres (2010) Small scale, big change: new architectures of social engagement. New York: Museum of Modern Art
 • Nyström Maria (2002). Making -Research. In Nordic Journal of Architectural Research 2002:04
 • Nyström Maria and Lars Reuterswärd (2003). Meeting Mars- recycling earth. Svensk Byggtjänst
 • Pitera, Dan & Wilkins, Craig L. (2014). Activist Architecture: Philosophy and Practice of the Community Design Center. Detroit Collaborative Design Center, USA
 • United nations (2015) Transforming our world - The 2030 Agenda for Sustainable Development. (available on link: https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981)

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämning av samtliga godkända kursuppgifter inklusive rapport/reflektioner från fältstudierna, definition av datingprogrammet i samarbete med de intressanta, designprojekt inom arkitektur, stadsbyggnad eller planering, presenterat med planscher och/eller modeller, projektrapport, individuella reflektioner samt aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter inklusive föreläsningar, seminarier, workshops, fältbesök, handledning, tvärkritik och den sammanfattande offentliga utställningen på plats. Närvaron är obligatorisk i samtliga kursmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-01-05: Examinator Examinator ändrat från Emilio Da Cruz Brandao (brandao) till Liane Thuvander (stendel) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]