Kursplan för Gestaltnings- och kommunikationsverktyg

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and communication tools
 • KurskodARK442
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05125
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

Kursen främjar studentens kunskap inom arkitektur och stadsbyggnad med avseende på representation, prototyper och/eller virtuella eller materiella processer. Den introducerar specifika tekniker och metoder inom ett forskningsområde eller en diskurs. Den tränar studentens förmåga att gestalta och analysera genom en iterativ och utforskande process.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Uppvisa en fördjupad förståelse för såväl digitala som analoga metoder, tekniker och processer som krävs för att hantera komplexa gestaltningsfrågor inom arkitektur och stadsbyggnad.
Gestalta, analysera och/eller realisera arkitektoniska idéer genom representationer, prototyper och/eller digitala eller materiella processer.

Färdigheter
Att på ett avancerat sätt använda gestaltningsmedium (t.ex. ritningar, diagram, mappning, geometri, modeller, video, virtuell verklighet, 3d-scanning, etc.) för att informera och driva en gestaltningsprocess.
Använda ovan nämnda medium för att utveckla ett gestaltningsprojekt av mindre omfattning
Analysera och kommunicera ett gestaltningsprojekt genom olika typer av representation.
På ett ändamålsenligt sätt utforma olika typer av representationssätt som riktar in sig på konceptuella frågeställningar och/eller sensoriska kvalitéer.

Värderingsförmåga och inställning
Främja värdet (och glädjen!) av ett förfinat förhållningssätt till representation och prototyper inom arkitektur.
Kritiskt sätta deras eget arbete i kursen i relation till större frågeställningar kring representation inom arkitektur, som beskrivet i kurs-PM / kursbeskrivning.

Innehåll

Arbetet i kursen utvecklas genom utforskande studier inom en specifik uppsättning av gestaltningsmedia (såsom mjukvara), samt genom ett gestaltningsprojekt av begränsad omfattning. Kurs-PM (kursbeskrivning) är formulerat så att det riktar in sig mot en samtida frågeställning eller debatt rörande representation inom fältet arkitektur och stadsbyggnad. Studenten skall kritiskt kunna relatera sitt eget arbete till större frågeställningar som ringats in i kurs-PM.

Organisation

Kurs-PM och dess sammanhang introduceras i en inledande föreläsning. Lärandet struktureras kring mjukvarudemonstrationer, handledning och genomgångar på veckobasis. Inlämningsuppgifter definieras i kursens inledning genom veckouppgifter och genom en slutkritik. Studenter arbetar individuellt eller i grupp.

Litteratur

Meddelas i en bibliografi i varje kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentarbeten presenteras muntligt i enlighet med inlämningskrav (t.ex. ritningar, modeller, media, text) som anges i kurs-PM och bedöms i en slutkritik med inbjudna gästkritiker. Varje studentarbete granskas ytterligare efter inlämning. Minst 80% aktiv närvaro på föreläsningar, genomgångar, demonstrationer, och studiebesök krävs för att få godkänt på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 30 till 40 av UBS
   [Kurstillfälle 1]