Kursplan för Design och planering för social integration

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and planning for social inclusion
 • KurskodARK324
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17118
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör), eller Kulturgeografi med inriktning mot planering, eller kandidatexamen i Kulturvård med Bebyggelseantikvariskt program som huvudinriktning.

Syfte

Studion skall ge kunskap om utmaningar och möjligheter för utveckling i förortsområden byggda under 1960- och 70-talen som del av det svenska miljonprogrammet. Sociala aspekter av hållbar utveckling är i fokus med betoning både på aspekter av delaktighet och rumsliga villkor för social integration.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studion förbereder studenterna för att arbeta som professionella med design, planering och rekonstruktion av förortsområden från det modernistiska planeringsparadigmet - med att länka sociala aspekter till miljömässiga, rumsliga, tekniska, estetiska och ekonomiska aspekter på hållbar utveckling. Lärandemålen presenteras i det följande under fem likvärdiga teman

1. Analys 
beskriva och analysera den lokala kontexten i ett svenskt område från miljonprogrammet...
a) ... med hänsyn till dess fysiska miljö, inklusive dess naturlandskap, infrastruktur, rumsliga gestaltning, byggnader och historiska utveckling


b) ... med hänsyn till sociokulturella karaktärsdrag, inkluderande demografiska mönster, kulturella identiteter, levnadsförhållanden, styrning och sociala nätverk


c) ... i betraktande av potentiella skillnader i perspektiv mellan olika grupper av intressenter, boende och verksamma i området, planerare, politiker och fastighetsägare


d) ... i förhållande till viktiga globala trender och problem, som segregation, ojämlikhet mellan könen, etnisk diskriminering och klimatförändring

2. Verktyg och metoder för delaktighet 
kunna genomföra planerings­ och designprojekt i samarbete med allmänhet, anställda och andra lokala aktörer...


a) ... välja/(åter)designa lämpliga verktyg och metoder för delaktighet


b) ... tillämpa, undersöka och analysera dessa verktyg och metoder som del av projektarbetet

3. Design 
designa ett förslag som skall bidra till hållbar utveckling i det studerade området


a) ... med betoning på sociala och kulturella aspekter och förbättring av levnads/arbetsförhållanden


b) ... med utgångspunkt i existerande förhållanden, både fysiskt och sociokulturellt
c) ... med användning av kunskap och skicklighet relaterade till yrken som arkitekt, planerare, designers, ingenjörer, antikvarier osv

4. Presentation och kommunikation 
kunna kommunicera arbetet på ett bra sätt till en bred målgrupp av lokala och externa aktörer...


a) ... i en muntlig framställning


b) ... i en utställning med posters och eventuellt modeller och annat utställningsmaterial

5. Kritisk reflektion 
kunna analysera och kritiskt reflektera över ditt eget arbete i projektet


a) ... angående din roll i projektgruppen


b) ... angående ditt projekt i förhållande till lokalsamhället


c) ... angående ditt förslag till design och dess potentiella konflikter mellan olika aspekter på hållbarhet, och mellan olika intressenter

Innehåll

Beskrivning av studion

Genom en serie av uppgifter, föreläsningar och seminarier, arbetar studion med utmaningar för professionella som är verksamma i den byggda miljön (arkitekter, designers, planerare, ingenjörer, antikvarier osv.) för att bidra till hållbar utveckling i miljonprogramsområden, genom att koppla sociala och kulturella aspekter till miljömässiga, rumsliga, tekniska, estetiska och ekonomiska aspekter. Uppgifterna innefattar olika metoder för att analysera olika typer av aktörer, det studerade området, dess platser, liv och funktioner. Några av uppgifterna i kursen är utvecklad i nära samverkan med människor som bor eller arbetar där. Särskilt fokus läggs på att introducera och tillämpa olika metoder för medborgarnas deltagande i medskapande processer, som en viktig del av arbetet för social integration.

Det omfattande programmet med föreläsningar, seminarier och workshops innefattar praktiker och forskare med expertkunskap i studions nyckelteman, många med lokal anknytning men också internationella gäster.

Huvuduppgiften är projektarbetet som genomförs i små grupper. Projekten i studion initieras i samarbete med olika lokala aktörer för att knyta an till verkliga projekt och behov och utveckla studenternas skicklighet för sina framtida yrken på ett integrerad sätt och för hållbart lokalt inflyttande. Studion har sina lokaler i en nära omgivning, hittills i Hammarkullen, vilket erbjuder studenterna en unik möjlighet till nära kontakt med ett område som exempel på studions frågeställningar.

Inlämningar som fordras är:
a) presentation av resultat från en serie mindre uppgifter;
b) posters och presentationsmaterial av olika sort, inklusive interaktiva modeller, olika typ av grafisk material (illustrationer, ritningar, diagram, m.fl.) och media som redovisar studioprojektet och kommunicerar arbetsprocessen och resultaten till olika typ av publik;
c) en loggbok från varje projektgrupp som samlar ett urval av det viktigaste material som beskriver bakgrund, syfte, metoder, processen, huvudresultat inom olika konceptuella parameter och en genomarbetad diskussion;
d) en muntlig presentation och utställning planerad och monterad i området för studion;
e) en individuell skriven reflektion kring arbetet med studions tema och tankar om studenternas framtida yrkesverksamhet.

Du kan ta del av tidigare års material på »http://suburbsdesign.wordpress.com«.
Digitala utställningar för de senaste åren finns här: 2020; 2021.

Organisation

Studion går på heltid (genomsnitt 40 timmar i veckan) och består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, workshops, övningar, litteraturstudier, projektarbete, presentation och kritik (i medskapande utvärdering tillsammans med projektets aktörerna). Följande är en preliminär översikt över kursplanen:
­
 • Intryck från den lokala kontexten;
 • Introduktion till teori och huvudkoncept inom social hållbar arkitektur och stadsbyggnad;
 • Observationer, analys och förståelse;

­
 • Reflektioner och kollaborativ engagemang över olika ämne;

­
 • Fokus och avgränsningar i projektarbete;

 • Dialog och inflytande applicerad i praktiken;

 • Utforska, improvisera, medskapa (med-initiera, med-gestalta, med-utvärdera);
­
 • Projektarbete i mindre grupper (inklusive kollaborativt lärande och gruppdynamik);
­
 • Gemensam utställning, muntlig presentation, utvärdering, examination;
­
 • Kritisk reflektion, feedback.
Kursen är uppdelad i tre delar efter kursens motto "TUNE IN + IMPROVISE + PERFORM". Under de första 2–3 veckorna (TUNE IN delen) kommer du att lära dig om Hammarkullen, de nordöstra och östra delarna av Göteborg och andra miljonprogramsområde - de lokala område för mastersstudion - och de människor som bor och arbetar där. Under denna period kommer du att gradvis utveckla din kunskap och förståelse av kursens (teoretiska och konceptuella) huvudämnen som du senare kommer att applicera under den långa projektarbetet. I en av de här veckor, den Experimentella veckan: teori i praktiken, kommer du att aktivt delta i en viktig offentlig och lokal evenemang, Hammarkullens Kulturvandringen. Också i den här period, kommer du att börja arbeta med kursens huvudprojekt i mindre grupper genom att utveckla en projektplan (formulering av en strategi och en tidsplan för hur du kommer att arbeta).

Under nästa period (IMPROVISE), under 2–3 veckor, och genom föreläsningar och workshops kommer du att intensivt bli introducerat till olika dialog- och deltagandemetoder inom arkitektur och planering. I den analysfasen kommer du att fokusera på hur du i ditt framtida yrke kan arbeta med olika verktyg för att förstå och lära känna ett område. Detta innefattar kunskap om både den fysiska, ekonomiska, kulturella och sociala miljöer samt en bredare förståelse av strukturer av aktörer och intressanta bakom ditt projekt. Samtidigt, i projektarbetet kommer du att planera och utforma dina deltagandeprocesser. Denna period har ett starkt fokus på främjande och moderering av dialogprocesser i samarbete med de närmaste intressenter, användare och andra direktberörda aktörer för varje enskilt projekt och respektive problemformulering. Sådana processer är sällan linjära och färdigheter som om-planering, reflektion, anpassning och improvisation i samband med dina kreativa förhållningssätt till alla typer av möten kommer att hjälpa dig att nå dina projektets utformningssyfte, -formuleringar och -riktlinjer. Denna period avslutas med en midterm feedback moment angående läget i projektarbetet.

Den sista delen av studion är relaterad till den medskapande och samarbetsdelen i projektarbetet och den respektive arbetsprocessen (PERFORM). Under de senaste 7–8 veckorna kommer du att arbeta med ditt kollaborativa gestaltningsprojekt och utveckla det i nära kontakt med medborgare, organisationer och andra intressenter, aktiva och engagerade i de områden där ditt projekt kommer att genomföras. Du kommer därför att arbeta inom olika nivåer av co-design metoder och den huvudsakliga inriktningen av ditt arbete kommer att fokusera mer och mer på designresultatet. Under de sista veckorna av denna period kommer du att göra en offentlig presentation av ditt arbete för medborgare och andra intressenter i Hammarkullen, i form av en interaktiv utställning (ditt projekts sista medskapande workshop). Detta är en viktig del av den här studion, eftersom vi inte bara vill ha medborgarnas synpunkter, utan vi vill också ge något tillbaka till det lokala samhället och de berörda intressenterna. Slutligen en kollaborativ utvärdering av projekten kommer att ske på Chalmers i sista veckan och med inblandning av huvudexperterna, varje projektets huvudaktörer. Projekten kommer att diskuteras tillsammans med respektive aktörer så du kan få feedback om projektets process, resultat och samarbete. Under den här moment inkluderas ett formell överlämning av ett projektpaket till aktörerna så de kan fortsätta arbeta med projekten.

Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, workshops och handledning, alla syftar till att stödja din lärandeprocess och för att ge kunskap och skapa förståelse för utmaningar och möjligheter för en hållbar utveckling i de svenska miljonprogramsområden. I en specifik uppgift kommer du att genomföra en egen kritisk skriftlig reflektion om din lärandeprocess under kursen, hur projektet fortskred och hur din perspektiv över din egen yrkesroll har utvecklats. Detta dokument kommer även att diskuteras i generellt i sista dagen i kusen, i ett avslutande seminarium med hela klassen.

Antagning

Antalet deltagare är begränsat. Studenter måste
a) ansöka genom ordinarie procedur och
b) närvara den första kursdagen.
Om antalet studenter som uppfyller kriterierna prioriteras studenter från mastersprogrammet Design för hållbar utveckling vid Chalmers tekniska högskola. Studenter som missar närvaro den första dagen riskerar svårigheter att komma med. Undantag måste göras upp med examinatorn i förväg. För vidare information om antagning och registrering kontakta Studentcentrum i Chalmers huvudbibliotek.

Studiolokaler

Kursen äger huvudsakligen rum utanför Chalmers campus, i det studerade området Hammarkullen, i studions lokaler på plan 7 på Hammarkulletorget 62B (f.d. Centrum för urbana studier). Under projektarbetsfasen, kommer en del av grupperna att få jobba med projekt i andra områden - dessa projektgrupper kommer eventuellt att förses med arbetsplatser närmare sitt respektive projektområde.

Tidplan

Studion startar vid slutet av september (under läsperiod 1) och slutar i januari (läsperiod 2). Slutlig information om tid och plats blir tillgänglig i Canvas under kursnumret ARK324 minst en vecka innan studion startar. Studenterna får tillgång till kursmaterial efter antagning och registrering.

Litteratur

En omfattande litteraturlista blir tillgänglig i Canvas när studion startar.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att få godkänt och erhålla betyg i kursen fordras:

­
 • Närvaro på schemalagda aktiviteter fordras. Viss frånvaro kan accepteras vid godkända orsaker (t ex tillfälligt sjukdom). I andra fall måste kompletterande uppgifter lämnas in för att kompensera för missad aktiviteter (t ex skrivna recensioner av litteratur). Icke kompenseradoch omotiverad frånvaron påverkar betygen negativt;
­
 • Aktivt deltagande i seminarier, workshops och grupparbete;
­
 • Kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (som uppfyller kursens mål och presentationskrav);
­
 • Försenade inlämningar av uppgifter utan godkänd motivering påverkar betyget negativt;
 • Elektroniska kursvärderingar skall fyllas i.
Kriterier för betyg (3,4 och 5) finns i tabellen om betygsättning på kurssidan i Canvas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-06-21: Examinator Examinator ändrat från Emilio Da Cruz Brandao (brandao) till Marco Adelfio (adelfio) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]