Kursplan för Materia, rum, struktur 3

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMatter, space, structure 3
 • KurskodARK258
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05123
 • Max antal deltagare34
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp
  0217 Projekt 13 hp
  Betygsskala: TH
  13 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Minimum 40 högskolepoäng från kurser (första året i masterprogrammet) med inriktning på arkitekturdesign eller motsvarande kvalifikationer.

   Syfte

   Arkitektur är materia formad till rum. Studion syftar till att öka förmåga till FÖRSTÅELSE och VÄRDERING genom gestaltningen av en arkitektonisk SYNTES.
   Betoning ligger på den iterativa designprocessen med stöd av fysiska verktyg som modellbygge och ritning, liksom experiment med datorstödd design.
   Uppmärksamhet riktas mot hållbarhet i dess vidare mening, utifrån såväl ekologiska som sociala aspekter.
   Vidare är designprojekten belägna i Göteborg i nära dialog med samhället för att förmedla ett demokratiskt perspektiv till studenterna.
   Arkitekturdiskursen placeras i en internationell kontext genom ett omfattande nätverk inom professionen och akademin.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
   Referera till relevant kunskap inom ämnet.
   Visa kritisk förståelse av allmän arkitekturteori och arkitekturhistoria.
   SKICKLIGHET OCH FÖRMÅGA
   Söka material i akademisk forskning och bland arkitekturexempel som stöd för designprocessen och projektet.
   Använda skilda metoder för dokumentation genom utförda ritningar och modeller, manuellt och digitalt, likaväl som lämpliga konventionella metoder.
   Tillämpa skicklighet och förmåga i designuppgifter där initierade ritningar och modeller blir tänkvärda argument i den samtida arkitekturdiskussionen.
   VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
   Tillämpa personliga förhållningssätt och värderingar på ett medvetet sätt, särskilt i fråga om värderingskriterier i samband med designövningarna.


   Innehåll

   MATERIA RUM STRUKTUR är en studio för arkitekturdesign. Vi ser arkitektur som det konstnärliga uttrycket av vår materiella erfarenhet.
   Chalmers har åtagit sig att verka för en hållbar utveckling. I studion för Materia Rum Struktur inriktar vi oss på livscykeln (cradle-to-cradle) i alla våra kurser.
   Alla kurser utgörs av projektbaserade designuppgifter. Projektens fokus på människor och föremål omsätts i förslag till design av arkitektur.
   Ett aktivt studioarbete är avgörande. Vi kräver ambition och närvaro av studenten samtidigt som vi erbjuder en uppmärksam och flexibel miljö som stöd för individuella önskemål och behov.

   ARK258 är en förberedande kurs till det avslutande examensarbetet. Kursen riktar sig till femteårsstudenter med en fullständig projektportfölj. Kursen innebär individuella studier i studiomiljön i nära samverkan med examensarbetarna.
   Kursen är experimentell och utforskande. Avsikten är att ge studenten möjlighet att bearbeta en vag idé till ett slutligt program som en förberedelse inför examensarbetet.
   Studenten börjar förberedelsekursen med en översikt över teman som skall undersökas samt tidplan och innehållsplan för den kommande dokumentationen.
   Ett antal övningar genomförs och dokumenteras enligt planen, vilket leder vidare till ett slutligt program för examensarbetet.

   SYFTE OCH INNEHÅLL
   Efter kursen skall studenten med ökat självförtroende kunna designa och kritiskt använda metodologi samt tillämpa den förvärvade skickligheten i en arkitekturpresentation.

   Ett arkitekturprojekt börjar med dess kontext, förstådd i den vidare meningen från rumslig miljö till sociala, kulturella och historiska referensramar.

   Metodologin som används i förberedelsekursen uppmuntrar till materiella experiment, en skissprocess som utmanar gränserna för traditionell framställning av arkitekturdesign, en personlig reflektion kring experiment och presentationer, samt en omfattande dokumentation av undersökningar som gjorts under kursen.

   Experiment i presentationstekniker uppmuntras under kursen. Varje designprojekt är därmed ett bidrag till den akademiska och professionella diskursen.

   Med argumentation för diskursen i det egna projektet övar studenten ett retoriskt förhållningssätt där värderingarna görs tydliga.

   Organisation

   AKTIVITETER I KURSEN
   Under kursen får studenten undervisning främst i form av handledning en gång i veckan och kritik i grupp av olika storlek en gång i månaden.

   Handledningen organiseras i små samtalsgrupper. Varje projekt handleds individuellt, men läraren tar upp frågor av gemensamt intresse med hela gruppen. Mellan handledningstillfällena möts studenterna i samtalsgruppen för egen underhandskritik. Denna kritik dokumenteras och är tillgänglig för läraren.

   Den månatliga kritiken genomförs med examinator, handledare och hela gruppen närvarande. Avsikten med kritiken är att förbereda studenten för examinationen och säkra att designprocessen fortlöper.

   Vid sidan om dessa huvudaktiviteter erbjuds också föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar.

   Litteratur

   Kursen innefattar teoriseminarier med fokus på arkitekturteori och designförebilder, liksom på material och hållbar teknik. Relevant litteratur kopplas till de valda arkitekturprojekten och anges därför i början av kursen.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   BEDÖMNING AV INHÄMTADE KUNSKAPER
   Studieresultatet examineras vid den slutliga projektkritiken och vid genomgången av projektportföljen vid slutet av kursen.

   Vid slutkritiken redovisar studenten sina experiment och undersökningar i en lämplig omfattning. Redovisningssättet är öppet och mestadels annorlunda än vid ett traditionellt arkitekturprojekt.

   En jury bestående av examinatorn, handledarna och en inbjuden extern jurymedlem bedömer studenten efter presentationen. Examinationen börjar med en rundfråga som följs av kommentarer.

   Dokumentationen. Under den närmare granskningen av materialet och följande examination framgår studentens kunskap och förståelse kring projektet, liksom förhållningssätt till metod och värdegrund.

   Examinationen har karaktär av en diskussion där studenten deltar aktivt. Under samtalet placerar studenten projektet i den akademiska/professionella diskursen med citat från texter och exempel från arkitekturprojekt.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.