Kursplan för Byggnad och struktur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding and structure
 • KurskodARK218
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46119
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt, del A 6 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK096 Rum och människa, ARK103 Rum och geometri samt TME275 Mekanik eller motsvarande kurser.

Syfte

Kursen syften är att:
- utforska växelspel mellan byggnadsutformning och bärande struktur vid gestaltning av en byggnad med varierande spännvidder.
- ge praktiskt användbar arkitektkunskap kring funktioner hos en mindre offentlig byggnad med utgångspunkt i olika människors mått och behov
- i skissarbete möta och ta hänsyn till samhällets regelverk och styrande processer
- träna analys- och gestaltningsmetoder och -verktyg.
- formulera konkreta ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsmål och utvärdera måluppfyllelse i ett arkitekturprojekt

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- diskutera utformning av bärande system i förhållande till såväl material, struktur som arkitektoniska värden
- tillämpa fackspråkliga uttryck för byggnaders bärande system
- beskriva vägledande principer för utformning av byggnadsdelar av olika slag och kunna diskutera hur byggnadsdelarnas utformning samspelar med byggnadens funktion och uttryck.
- redogöra för ett klimatskals funktion och ge exempel hur ett klimatskal i en träbyggnad kan vara uppbyggt
- redovisa en principsektion samt ett urval av kritiska detaljer för byggnadens funktion och uttryck i ritning och modell
- beskriva och förklara en byggnads platsspecifika sammanhang med utgångspunkt i kontextuella undersökningar
- formulera och motivera särskilda värden som eftersträvas för en byggnad med utgångspunkt i byggnadsprogram, konstnärliga undersökningar, och egna övervägda val
- uppvisa ett förslag till en byggnad med rum av olika storlek och där rum och bärande struktur organiseras till en konstnärlig helhet redovisat i såväl fysisk som i digital form.
- presentera, motivera och diskutera eget och andras projekt i en avslutande kritik
- sammanfatta och kommunicera kursens resultat inklusive egenreflektion i en portfölj med åtföljande portföljsamtal

Innehåll

Kursen tränar förmågan att utforska växelspel mellan en byggnads utformning och dess bärande struktur genom att uppgiften utforma en byggnad med rum av olika storlek och olika spännvidder och där rum och bärande struktur organiseras till en konstnärlig helhet. Kursen inleds med konstnärliga undersökningar kring den aktuella utformningsuppgiften och dess kontexter. I kursen ingår en serie föreläsningar. De är av två slag: Inledande föreläsningarna ger ingångar till kursen genom att dels behandla den byggnadstyp som är kursens tillämpningsuppgift, dels utveckla temat för kursen. De följande föreläsningarna är generella men med relevans även för uppgiften. De behandlar byggnadsdelar och husbyggnadsteknik. Syftet med dessa föreläsningar är att inte bara ge stöd till bearbetning av den aktuella uppgiften utan att också ge bidrag till den individuella uppbyggnaden av en repertoar av såväl arkitektoniska principer och grepp, som av husbyggnadstekniska lösningar. I kursen ingår även träning av förmågan att i detaljbearbetningar utveckla en byggnads karaktär och att göra detta med hänsyn till de förutsättningar som materialens egenskaper, yttre påkänningar och byggnadstekniken ger. Kursen har varje år ett materialtema, t.ex. arkitektur i trä.

Organisation

Inledande studier av uppgiftens förutsättningar bedrivs individuellt och i grupp medan utformningen av ett byggnadsverk genomförs individuellt. Stöd för utveckling och analys av den byggnadens bärande struktur ges i den parallella kursen BMT016 Bärande konstruktioner.

Litteratur

Litteratur anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen är uppbyggd kring ett gestaltningsprojekt och examineras dels genom en aktiv process, dels genom presenterade och i dialog kommunicerade resultat. Till processen hör: aktiv och full närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar/kritiker, samt redovisad och godkänd dokumentation av arbetsprocessen. Till resultatet hör: ett i tid och i efterfrågat format redovisat gestaltningsförslag, väl genomförd inläsning och kritik av kurskamraters förslag, väl genomförd redovisning och försvar av ett eget genomarbetat gestaltningsförslag samt en i portföljformat reflekterad sammanfattning av förslag och process.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-24: Examinator Examinator ändrat från Göran Lindahl (goranlin) till Kaj Granath (kajem) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]