Kursplan för Designsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign systems
 • KurskodARK178
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17124
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör), eller kandidatexamen i Teknisk design eller Design, eller Kulturgeografi med inriktning mot planering.

Syfte

Byggnader, stadsdelar och städer är, förutom lokala ting, särskilt element i ett sammanflätat urbant system. Komponenterna i ett system är sammankopplade via nätverk. Dessa är delvis fysiska nätverk, såsom floder, vägar och järnvägar, men inkluderar också mer abstrakta lager av sociala och ekonomiska nätverk. Hur städer används, hur de växer och förändras beror på samspelet mellan dessa nätverk. Detta kan tyckas mycket komplicerat och svårt att förstå, men om vi förblir nära arkitektens roll i dessa frågor, handlar det om att bättre förstå ’läge’.

Läge skapar möjligheter till aktiviteter beroende på dess placering i systemet. Urbana aktiviteter som arbetsplatser, service och bostäder är i hög grad beroende av tillgång till andra aktiviteter och särskilt hur denna tillgång förmedlas genom fysiska (transport-)nätverk. Detta kan beskrivas genom tillgänglighet i termer av både närhet, synlighet och centralitet som i sin tur kan användas för att diskutera frågor om samhällelig närvaro, mönster av mänsklig interaktion och rumslig ojämlikhet.

För att få en djupare förståelse av konceptet ’läge’ och hur den ger möjligheter till aktiviteter beroende på dess position i systemet används modeller. I kursen kommer vi att använda konceptuella modeller för att kunna beskriva läge ur ett systemperspektiv och för att kunna engagera oss i frågor om tillgänglighet i termer av både närhet och centralitet som i sin tur kan användas för att diskutera frågor om samhällelig närvaro, mönster av mänsklig interaktion och rumslig ojämlikhet. Kursen är utforskande och använder designbaserad forskning för att undersöka hur systemtänkande kan användas i designsammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förstå systemeffekter, nätverkens roll i system och dess relevans för arkitektur.
 2. Diskutera tillgänglighet i termer av både närhet och centralitet och hur detta kan användas för att diskutera frågor om samhällelig närvaro, mönster av mänsklig interaktion och rumslig ojämlikhet.
 3. Tillämpa förståelsen av systemeffekter i ett designsammanhang.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier/workshops genom vilka en mängd olika teorier och metoder inom systemtänkandet presenteras, prövas och diskuteras. Den innehåller veckouppgifter där koncept introduceras och diskuteras i rumsliga termer för att möjliggöra designutforskningar. Vi kommer att arbeta i tre skalor: stad, stadsdel/grannskap och byggnad. I stadsskala diskuterar vi hur lokaliseringen av urbana aktiviteter påverkar samhället. I stadsdelskala skiftar fokus till rörelsemönster och för byggnadsskalan diskuterar vi mänsklig interaktion i offentliga byggnader.

Varje vecka startar med att identifiera lägeskvaliteter där vi urskiljer lokala kvaliteter och kontextuella kvaliteter. I nästa steg kommer vi att gräva djupare för att förstå systemeffekterna och diskutera verktyg för intervention. Detta kommer sedan att användas för att föreslå ändringar i systemet för att påverka läge.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och seminarier/workshops med fokus på stadsskalan vecka 1, stadsdelsskala vecka 2 och byggnadsskala vecka 3. Varje vecka innehåller tre övningar som introduceras i en föreläsning och diskuteras under seminarierna/workshoparna. För varje vecka ges även en huvudtext som introducerar de huvudsakliga teorierna och/eller metoderna som. I slutet av varje vecka presenteras arbetet muntligt och/eller skriftligt.

Litteratur

Den obligatoriska litteraturen kommer att diskuteras i introduktionsföreläsningen i början av varje vecka.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyget är ett viktat medelvärde av följande aspekter:
 1. Resultat: resultatet av övningarna för varje vecka
 2. Kommunikation och presentation (muntligt och skriftligt inklusive illustrationer)
 3. Närvaro: mindre än 70 % närvaro drar ner betyget
 4. Attityd: aktivt deltagande under seminarierna/workshoparna

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-02: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 25 till 35 av UBS
   [Kurstillfälle 1]