Kursplan för Planering och gestaltning för hållbar utveckling i lokalsamhället

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPlanning and design for sustainable development in a local context
 • KurskodARK174
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17113
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet eller Samhällsbyggnadsteknik (civilingenjör), eller Kulturgeografi med inriktning mot planering, eller kandidatexamen i Kulturvård med Bebyggelseantikvariskt program som huvudinriktning.

Syfte

Studions tema är planering och design för hållbar utveckling i ett litet eller medelstort samhälle i Sverige. Studions syfte är:
 • att öka kunskap och förståelse för såväl planerings- och utvecklingsproblem som möjligheter i små och medelstora kommuner/samhällen/städer med hållbar utveckling som perspektiv.
 • att öva förmågan att beskriva, analysera och tolka ett lokalt förhållande i ett brett perspektiv, innefattande såväl rumsliga och arkitektoniska egenskaper som miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • att, med utgångspunkt i förståelse för platsen både i den lokala och den vidare meningen, utarbeta och pröva visioner och principer för planering och design av rumsliga strukturer och den byggda miljön som stöd för en hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Visa förmåga att beskriva och diskutera olika perspektiv på planering och design för hållbar utveckling i små och medelstora samhällen/städer.

Visa förmåga att beskriva och diskutera olika förhållningssätt till hållbar utveckling av stad och land i samverkan.

Visa förmåga att använda analytiska metoder och verktyg för undersökningen och analysen av en lokal situation, särskilt med avseende på stadsstrukturer och den byggda miljön.

Visa förmåga att designa och bedöma strategier och konkreta förslag för lokal hållbar utveckling.

Visa förmåga att samordna kunskap från olika ämnesområden och sektorer i förslag till åtgärder för hållbar utveckling, samt kombinera vetenskapligt och konstnärligt arbetssätt i designprocessen.

Visa förmåga att förklara olika förslag med hänvisning till vetenskaplig eller erfarenhetsbaserad kunskap och värderingsgrundade argument.

Visa förmåga att visualisera och kommunicera olika förslag för kunder, intressenter och experter i olika stadier av designprocessen.

Visa förmåga att kritiskt söka information och bedöma kvaliteten på olika informationskällor.

Innehåll

Studion består av tre delar:
Del A fokuserar på att förstå och analysera en lokal situation också i ett vidare geografiskt och funktionellt sammanhang, att identifiera lokala utvecklingsmål och arbete med översiktlig planerings- och designstrategier för att stöda en hållbar utveckling

Del B innebär arbete med planerings- och designprojekt som kan stödja mål och strategier som utvecklats i del A. Projekten kan genomföras på olika planeringsnivåer. Projekten genomförs individuellt eller i mindre grupper.

Del C (de sista 1-2 veckorna) innebär arbete med en utställning och presentation på platsen för lokala intressenter och invånare.

Metoder och verktyg kommer att introduceras och tillämpas för att:

Analysera en lokal situation i fråga om naturförhållanden, bebyggelsestruktur och sociala formella och informella institutioner, såväl som olika perspektiv och värderingar hos lokala intressenter.

Analysera drivkrafter och tendenser för bl a rumslig omvandling i ett bredare sammanhang.

Analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot med utgångspunkt i hållbar utveckling.

Identifiera mål för den lokala utvecklingen och utveckla lämpliga strategier för planering och design.

Utforma ett program för ett planerings- eller design projekt utifrån de strategier som tagits fram i kursen.

Utveckla ett projekt i enlighet med programmet.

Kommunicera, presentera och ställa ut arbetet på plats för lokala intressenter och invånare.

Organisation

Designstudion innebär heltidsstudier. Antalet deltagare är begränsat. Eftersom studion ingår i Masterprogrammet Arkitektur och planering för hållbar utveckling (MPDSD), har studenter från detta program företräde.

Studion innefattar aktiviteter på plats i en liten eller medelstor kommun/samhälle/stad i nära samverkan med lokala myndigheter och intressenter. Uppgifterna genomförs i grupp och individuellt. Arbetet stöds av föreläsningar, litteratur, seminarier och fältstudier.

Litteratur

En lista över obligatorisk litteratur och referenslitteratur/studiematerial presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt i studion fordras följande:
Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier.

Aktivt deltagande i grupparbete, presentationer och tvärkritik.

Inlämning av kursuppgifter som uppfyller kursens krav på såväl innehåll som presentation)

Aktivt deltagande i utställning och presentation på platsen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.