Kursplan för Arkitektur och stadsrum

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and urban space design
 • KurskodARK128
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05134
 • Max antal deltagare32
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
9,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp13 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Syfte

Kursens syfte är att använda stadsrummet som ett verktyg för transformation. Vi fokuserar på att skaffa oss designverktyg genom att utveckla prototyper som inkluderar båda disciplinerna, landskap och arkitektur, utan förutbestämda skalor eller typologier, samt genom att definiera rumsliga kvaliteter i hur förslaget länkas till kringliggande områden. Vi arbetar längs åar/älvar i Göteborgsområdet. Vi använder dem som trådar för att arbeta på olika platser, där vi adresserar olika problem på varje ställe, samtidigt som vi skaffar oss ett globalt perspektiv på de element som är avgörande för stadsutveckling, och deras kopplingar till ån/älven.
Att öva förmågan att arbeta inom Arkitektur, Landskapsarkitektur och Infrastruktur, i både storstadens och den lokala kontextens skala.
Att beskriva, analysera offentliga rum i komplexa stadsrum, tolka och utarbeta visionära principer för rumsliga strukturer och byggd miljö.
Att öka kunskap och förståelse för stadsutvecklingsproblem kopplade till samtida utmaningar i ett hållbarhetsperspektiv och i samarbete med experter och lokala aktörer.
Att förstå de olika och överlappande lager som definierar det offentliga rummet, som sociala, ekonomiska och kulturella parametrar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ökad kunskap om och förståelse för stadsbyggnadsprocesser och stadsmiljöns komplexitet.
Utveckla metoder för analys och syntes.
Beskriva, analysera och utvärdera urbana system genom kartläggning och modellering, från utvecklingsstrategier till detaljering.
Använda ett kritiskt förhållningssätt för att bedöma och utvärdera projektidéer i lokal utveckling i stor och liten skala.
Kunskap och förståelse av olika parametrar: Definiera konflikter, förvrängningar, behov, angelägenheter, sensibilitet, kunskap och möjligheter.
Vara verksamma i den fysiska miljön. I vårt verksamhetsfält: Stadslandskapet, arkitekturen och infrastrukturen.
Förmåga att tolka olika inriktningar
En arkitektonisk approach som värdesätter ett tvärsnitt genom olika skalor och kompletterande discipliner.

Innehåll

URBAN KOMPLEXITET. Stadsrummet är komplext, ett resultat av oräkneliga överlappande lager av olika karaktär, beroende på sociala, kulturella och ekonomiska aktiviteter. I denna komplexa miljö avspeglas olika konflikter, förvrängningar, behov, angelägenheter, sensibilitet, kunskap och möjligheter i det fysiska rummet, vilket är vårt verksamhetsfält: Stadslandskapet, arkitekturen och infrastrukturen.
För att förstå det urbana sammanhanget krävs det ett multidisciplinärt tillvägagångssätt som går genom flera skalor och kompletterande discipliner. En komplex stad behöver inte pålagda lösningar, utan artikulerade lösningar. Interventioner i alla skalor som siktar på att förbättra den fysiska verkligheten i folks vardagliga liv. Publika rum är nyckelelement i det urbana systemet. De katalyserar social, kulturell och ekonomisk dynamik.
Syftet med kursen är att använda stadsrummet som ett verktyg för transformation. I kursen tolkar vi olika lager i staden som definieras av den fysiska miljön: Landskap, arkitektur och infrastruktur för att forma nya typer av stadsstrukturer: Urbana hybrider som representerar nya rumsliga prototyper som, utan fördefinierade skalor eller typologier, kommer att definiera nya kvalitéer och länkar mellan förslag och angränsande områden.

Organisation

Kursen består av två delar, som vardera innehåller en serie övningar och workshops.
Den första delen kommer att ge förståelse för specifika sammanhang och arbetar med rumsliga förslag. Den andra delen består av ett projekt som går på djupet, där studenter utvecklar sitt individuella projekt, baserat på tidigare analys och slutsatser från del 1.
Kursen består av en serie uppgifter som tillsammans med föreläsningar, besök, seminarier och workshops främjar experimentellt utforskande som grundas i kunskap om faktiska förhållanden och sammanhang.
I studion är alla delar en del av den kreativa processen, från inledande analys, förståelse för plats och modellering av rumsliga strukturer, till strategier och slutligen fördjupade gestaltningsförslag. Varje skede genomförs parallellt: platsanalys och kartläggning bidrar till arbetsstrategin och blir något utöver en beskrivande produkt.
Under kursen tillhandahåller inbjudna föresläsare och exporter information och kunskap om studerade platser med ett brett, tvärdisciplinärt perspektiv. Kursen utvecklar en cyklisk process som för in tre huvudområden för studier: 1. Lokal skala, 2. Urban skala, och 3. Storstadsskala. I varje område behandlar analys av sammanhang som leder till rumsliga förslag. Vidare utvecklas tekniska och materiella definitioner samt arkitektoniska prototyper som etablerar kopplingar i dessa skalor. Efter en genomgång av hela processen utvecklas ett av områdena på djupet.

Litteratur

Kurslitteraturen listas i ett separat dokument på kurshemsidan. Läsning och analys av en given text sker under teoriseminarium i mindre grupper och diskuteras sedan i ett större grupp.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt på kursen krävs:
Närvaro vid schemalagda aktiviteter. Viss frånvaro kan accepteras givet ett giltigt skäl. I andra fall måste kompletterande uppgifter lämnas in (t.ex. skriftlig rapport om litteratur).
aktiv medverkan i seminarier och I grupparbeten.
Genomförda inlämningsuppgifter av tillräcklig kvalité
För sen inlämning av uppgifter leder till sänkt betyg
Elektronisk kursvärdering skall fyllas i
Betygskriterier finns i bedömnings- och betygslistan på kurshemsidan.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.