Kursplan för Rum och geometri

Kursplan fastställd 2021-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSpace and geometry
 • KurskodARK104
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46120
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt, del A 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0220 Projekt, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK096 Rum och människa  

Syfte

Kursens syften är att: 
- utforska samspel mellan rumsformer, rumsupplevelser och rumsgeometri 
- träna gestaltning av rum och form utifrån ett geometriskt förhållningssätt 
- ge praktiskt användbar arkitektkunskap om trappor och ramper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- uppvisa undersökningar av människors mått i relation till rum och rumsupplevelse - uppvisa undersökningar av människors rörelser i relation till rum och rumsupplevelse - uppvisa, kommunicera och försvara en arkitektoniskt gestaltad vertikal kommunikation utifrån bekvämlighet och representativitet samt samhällets krav på tillgänglighet och säkerhet - uppvisa undersökningar av hur materiella fenomen och element som gravitation och värme, ljus och vatten växelverkar med rumsupplevelse och gestalt. - uppvisa undersökningar av olika metoder och verktyg för representationer i 2D, 3D och i flera dimensioner - uppvisa, uppvisa, kommunicera och försvara ett arkitektoniskt gestaltat förslag till en mindre byggnad

Innehåll

Veckoskisser kring olika teman samt ett arkitekturprojekt som undersöker alternativa lösningar för ett mindre byggnadsverk och med stöd av olika metoder och verktyg för representationer i 2D, 3D och i flera dimensioner.

Organisation

Kursen organiseras i föreläsningar, övningar, seminarier samt ett arkitekturprojekt och genomförs individuellt eller i grupper om 2-3 studenter.

Litteratur

Meddelas inför kursstarten.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom dels en aktiv process, dels presenterade och i dialog kommunicerade resultat. För betyget godkänd krävs både godkänd process och godkänt resultat enligt nedan, samt en godkänd i portföljformat reflekterad sammanfattning av förslag och process.

Till processen hör: godkända teoretiska studier, aktiv närvaro vid föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och genomgångar/kritiker, redovisad samt en i portföljformat godkänd dokumentation av arbetsprocessen.

Till resultatet hör: i tid och i efterfrågat format redovisade laborationer, veckoskisser och projekt, redovisning och försvar av ett eget genomarbetat gestaltningsförslag, inläsning och kritik av kurskamraters förslag, samt ett i portföljformat redovisat och reflekterat förslag.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.