Kursplan för Berlin: Exkursion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnField trip to Berlin
 • KurskodAFO190
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45118
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0195 Studieresa 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45140
 • Max antal deltagare55
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0195 Studieresa 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Kursens syfte är att med staden Berlin som tema fördjupa de första årens studier i arkitektur och stadsbyggnad. Kursens syfte är också att medvetandegöra det komplexa ämnesöverskridande som studiet av en stor stad kräver. Den omsorgsfullt förberedda exkursionen avser således att fördjupa kunskapen om de historiska sammanhangen och att ta del av och öka förståelsen för och kunskapen om aktuella internationella skeenden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- med utgångspunkt från Berlin beskriva den europeiska stadsbyggnadsutvecklingen, både historiska och aktuella internationella skeenden.

Innehåll

Varje kursdeltagare förbereder genom litteraturstudier en demonstration av en plats, en byggnad eller en gata i Berlin. Förberedelserna sammanställs till en gemensam reseguide. Under kursdagarna i Berlin framför kursdeltagarna sina förberedda inlägg, vars innehåll och verbala framförande diskuteras och kommenteras av lärarna och gruppen gemensamt.

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget Godkänd krävs deltagande i förberedelser i Sverige, deltagande i exkursion till Berlin. För betyget godkänd krävs närvaro vid föreläsningar, seminarier och övningar, inlämnade och godkända övningsuppgifter samt inlämnad kursvärdering. Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.