Kursplan för Kandidatarbete i Arkitektur och teknik

Kursplan fastställd 2021-02-17 av vicerektor (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBachelor's thesis in Architecture and engineering
 • KurskodACEX15
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46136
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt1, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Projekt, del B 15 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp6,5 hp8,5 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen Generell kompetens

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Samma behörighet som det program där kursen läses

Kursspecifika förkunskaper

För tillträde till kandidatarbetet skall studenten uppfylla minst 105 hp från de första tre åren av utbildningsprogrammet Arkitektur och teknik. Avstämning sker efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK.Studenten förväntas även genomföra kursen Arkitektur och optimerade strukturer innan kandidatarbetet påbörjas.

Syfte

I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom arkitekturområdet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kandidatarbetet i Arkitektur och teknik sammanfattar tre års studier inom två skilda kunskapskulturer och med olika metoder och verktyg. Arbetet ska särskilt lyfta fram de styrkor som de båda kulturerna var för sig och tillsammans representerar. I kandidatarbetet skall studenten i en komplex arkitekturuppgift självständigt kunna: - framställa ett förslag där växelverkan mellan rums- och byggnadsutformning gestaltas till en helhet - redovisa och kritiskt förhålla sig till uppgiftens kontexter - identifiera, formulera och bearbeta utformningsproblem - med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt redovisa de metoder och avgränsningar som använts för bearbetning av utformningsproblemen - redovisa en kritisk reflexion över lösningens effekter på omvärld och användare - med stöd av relevanta teknikvetenskapliga metoder bedöma den föreslagna utformningens tekniska egenskaper - diskutera och redovisa alternativa vidareutvecklingar av förslaget till uppgiftens lösning - upprätta och följa en tidplan med etappredovisningar - muntligt och i dialog med kritiker diskutera uppgiftens resultat, effekter och möjliga vidareutvecklingar - kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta andra kandidatarbete avseende frågeställningar, genomförande och/eller förslag.

Innehåll

Kandidatarbetet inleds med en genomgång av studentens tidigare genomförda arkitekturprojekt. Särskild vikt läggs här vid studentens uppnådda förmåga att reflektera över egna arbetsprocesser; hur kontextuell analys, formulering av arkitektoniska värden samt ett metodiskt undersökande skissarbete leder till informerade designval baserade på såväl konstnärliga som tekniska, ekonomiska, kulturella, sociala och etiska överväganden. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett gestaltande projektarbete. Detta skall fördjupa, integrera och utveckla studentens kunskaper och färdigheter av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på programmet. Studenten väljer själv om tyngdpunkten i arbetet skall ligga på rums- eller byggnadsgestaltning; vardera aspekten skall dock behandlas inom uppgiftens helhetsgrepp. För att underlätta och stödja kandidatarbetet behandlas även att antal generiska kompetenser, som omsätts i praktisk tillämpning inom projektet. Särskild vikt läggs vid presentation, såväl muntligt, som genom fysiska modeller, ritningar, bilder och texter.

Organisation

Kandidatarbetet genomförs som ett projektarbete. Vid fastställda tider ges handledning inom projektets ämnesområde samt angränsande teknikområden. I kandidatarbetet ingår kritiktillfällen för avstämning av arbetets fortskridande.

Litteratur

För projektet relevant litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kandidatarbetet inleds med en obligatorisk genomgång av tidigare genomförda arkitekturprojekt. Kandidatarbetet redovisas genom fysiska modeller, ritningar, bilder och text samt presenteras muntligt och försvaras vid två kritikseminarier. Bedömningskriterier för arbetet är de lärandemål som redovisas ovan. Vid det första seminariet presenteras arbetet i grupp och bedöms av en från skolan fristående jury bestående av gästkritiker. Här ligger tonvikten på förmågan att presentera, diskutera och kritiskt reflektera över arbetets resultat. Stor vikt läggs vid studentens förmåga att presentera förslaget i fysiska modeller, ritningar, bilder, text och tal så att det är lättillgängligt och förståeligt och kan tjäna som grund för en offentlig debatt. Vid det andra seminariet presenteras arbetet individuellt och bedöms av examinator och handledare. Här bedöms särskilt förmågan att presentera, diskutera och kritiskt reflektera över den egna arbetsmetoden och den uppnådda kvaliteten; vilka frågor som ställts, vilka som undersökningar som gjorts, vilka alternativ som funnits och vilka överväganden som designval har grundats på. I kandidatarbetet ingår en kritisk granskning av andra kandidatarbeten under pågående utformningsprocess och/eller av presenterat förslag.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.