Kursplan för Reality studio

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReality studio
 • KurskodACE570
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17122
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen Reality studio, som är en designstudio, arbetar i nära samarbete med intressenter i olika delar av världen, i såväl industriländer som i utvecklingsländer, alltid i mycket utmanande sammanhang. Utgångspunkten är människors vardagliga behov av stöd för överlevnad och ett anständigt liv i en snabbt föränderliga och ibland extrema miljöer.

Det övergripande syftet med designstudion är att ge studenterna nödvändiga färdigheter och metoder som kan användas i förändringsprocesser där arkitektur- och stadsbyggandsprojekt krävs på olika systemnivåer och skalor, från urbana strukturer, infrastruktur, byggnader och tekniskt stöd till detaljerade konstruktionselement och produktdesign. Specifika mål är att:
 • utveckla och implementera estetiska, prisvärda, socialt och kulturellt ändamålsenliga, energi- och materialeffektiva, hälsosamma och användarvänliga innovativa arkitekturprojekt som stödjer en värdig mänsklig vardag.
 • utveckla yrkeskunskaper som är giltiga och behövs i utmanande situationer och för att hitta anpassade lösningar på problem, med fokus på fältstudier i extrema miljöer.
 • uppmuntra till kritisk reflektion kring arkitektonisk gestaltning och kring yrkesrollen.
Vidare arbetar studion med att integrera utbildning och forskning inom arkitektur och stadsbyggnad, vilket ger studenterna en solid grund för sitt arbete och omvänt kan studenterna bidra med undersökningar och idéer som kan vidareutvecklas i framtida forskningsprojekt samt genomföras i samarbete med lokala intressenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

1. Relatera den politiska visionen om hållbar utveckling till ett arkitektur- eller stadsbyggnadsprojekt på olika systemnivåer och skalor utfört i extrema miljöer.
2. Reflektera medvetet över innebörden och effekten av det professionella arbetet i ett bredare globalt perspektiv baserat på lokala erfarenheter från fältstudier i en okänd kontext.
3. Förstå och relatera till komplexiteten i vardagen i specifika rumsliga, kulturella och sociala miljöer och situationer med fokus på fältstudier i extrema miljöer.

Färdighet och förmåga

4. Identifiera, välja och kritiskt analysera den mest relevanta informationen i en lokal situation på olika nivåer (mikro till makro) samt relatera dem till både de lokala och de större systemen samt till dess rumsliga sammanhang.
5. Skapa och utveckla hållbara gestaltningslösningar genom en metodik för målsättning, datainsamling, designiteration och testning/prototypframställning.
6. Definiera, formulera, gestalta, visualisera och kommunicera realistiska arkitektur- och/eller stadsbyggnadsprojekt och hållbara lösningar för och med kunder, intressenter och experter i olika skeden av gestaltningsprocessen.
7. Kombinera kunskap från olika discipliner och sektorer i förslag till åtgärder och åtgärder inom arkitektur och stadsbyggnad för hållbar utveckling.
8. Bemöta andra aktörer respektfullt och samarbetsvilligt i de okäna sammanhang som fältstudierna innebär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

9. Kombinera vetenskapliga och konstnärliga tillvägagångssätt i den arkitektoniska gestaltningsprocessen.
10. Diskutera och reflektera kritiskt kring det arbete som genomförts och erfarenheter i kursen.
11. Vara medveten om och reflektera över sitt eget perspektiv och dess begränsningar, genom möten med andra professionella och kulturella perspektiv på hållbar utveckling.
12. Vidareutveckla ett kritiskt tänkande och reflektioner kring yrkesrollen, yrkesetiken och behoven av livslångt lärande.

Innehåll

Reality studio är inriktad på hållbar utveckling i en extrem miljö i ett för studenten ovant och ofta utmanande sammanhang. Studion har ett problemorienterat och syntetiserande förhållningssätt. Design är att kommunicera med andra discipliner, från mikro- till makrostudier. Perspektivet fokuserar på vad arkitektur och gestaltning gör, över tid, snarare än vad de är, och tillämpar ett dynamiskt systemperspektiv på arkitektur och gestaltning.

Utgångspunkten i kursen är vardagliga behov och aktiviteter hos människor, lokala företag och samhällen i relation till ett rumsligt sammanhang. Problemen och möjliga lösningar kommer att variera avsevärt i olika regioner i världen. Detta kommer att utmana studenternas förmåga att analysera den lokala situationen i ett bredare sammanhang som underlag för valet, tillvägagångssättet och genomförandet av arkitektur- och stadsbyggnadsprojekten.

Kursen relaterar till och fokuserar på FN:s mål för hållbar utveckling (17).

Organisation

Kursen utvecklas kring fältstudierna. Kursen inleds med ett förberedande arbete med bland annat föreläsningar, litteraturseminarier, workshops och individuella uppgifter. Därefter kommer studenterna att genomföra fältstudier i samverkan med lokalsamhället, icke-statliga organisationer och lokala universitet. Arbetet med fältstudierna innehåller bland annat analys av den lokala situationen, målformulering, datainsamling, utveckling av gestaltningsprogram, första iterationer av ett arkitektur- eller stadsbyggnadsprojekt, en utställning på plats samt kommunikation med lokala intressenter och allmänheten. Avslutningsvis återvänder studenterna till Sverige för att avsluta projekten, producera slutrapporter, genomföra kritik samt individuella och gruppbaserade reflektionsuppgifter.

Den största delen av arbetet genomförs i mindre grupper. Arbetet stöds av grupphandledning och andra former av feedback.

Kursen innebär nära kontakt med okända och ibland utmanande förhållanden. Denna process är en integrerad del av kursen och följs noga av lärarna med stöd och handledning. Studenterna behöver acceptera de grundläggande levnads- och arbetsvillkor och kunna samla in extra pengar för resor, boende, mat och andra relaterade kostnader (t.ex. försäkring, visum och vaccin). Det finns ofta möjligheter till kompletterande statliga studielån som kan täcka delar av dessa kostnader. Det är studenternas ansvar att hitta och ansöka om dessa medel.

Litteratur

Lista på obligatorisk litteratur och referenslitteratur kommer att presenteras vid kursstart. Två grundläggande referenser är:

• Hamdi, Nabeel (2004). Small change: the art of practice and the limits of planning in cities. London; Sterling, Va: Earthscan. http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0418/2004013710.html
• United Nations (2015). Transforming our world – The 2030 Agenda for Sustainable Development. (Available on link: https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981)

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar:

A) Närvaro vid alla schemalagda aktiviteter
 • Aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten, presentationer, tvärkritiker och fältstudier.
 • Aktivt deltagande i utställning/presentation på plats.

B) Leverans av inlämningar (P/F) till processrapport

C) Leverans av uppgifter som uppfyller kraven på innehåll och presentation (Betygsätts)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-05-12: Sökbar för utbytestudenter Inte längre sökbar för utbytestudenter av UBS/Examinator
   [Kurstillfälle 1] Ändrat till inte sökbar för utbytesstudenter