Kursplan för Nyckelprojekt för hållbar utveckling i lokalsamhället

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnKey projects for sustainable development in a local context
 • KurskodACE555
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17119
 • Max antal deltagare33 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen, som är en designstudio, är att utveckla rumsliga förändringar som kan katalysera potentialen för hållbar utveckling i ett lokalsamhälle och dess regionala kontext. Vi använder begreppet nyckelprojekt som ett metodologiskt verktyg för att utveckla strategier och taktiker för lokal utveckling. Ordet nyckel pekar på förmågan att öppna upp en omvandlingsprocess, men även på betydelsen av en platsspecifik förståelse. Kursen utgår också från arkitekturtänkandes projektiva förmåga där projektet är ett verktyg för att sätta samman relevant kunskap, resurser, kompetens och beslutsmandat.

I kursen utvecklar vi kunskap och förståelse för både utmaningar och möjligheter för planering och hållbar utveckling i en lokal och regional kontext. Det innebär att kritiskt diskutera och omvärdera rumsliga hierarkier, normer och målsättningar med lokal utveckling. Nyckelprojekten kommer att användas för att utveckla förmågan att beskriva, analysera och tolka lokala situationer i relation till den omgivande kontexten och dess framtida potential. Resultatet är förslag på rumsliga förändringar, strategier och taktiker som kan minska samhällets miljö- och klimatpåverkan och säkerställa en mer rättvis fördelning av resurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Beskriva och diskutera hur urbana normer och en stadscentrerad planering påverkar stadsbyggnad och regional utveckling.
 • Beskriva och diskutera rumsliga konsekvenser och politiska aspekter av urbanisering i relation till hållbar utveckling i ett lokalsamhälle och dess regionala kontext.

Färdighet och förmåga

 • Använda nyckelprojekt för att kartlägga och analysera systemiska aspekter av den byggda miljön i ett lokalsamhälle och dess regionala kontext.
 • Kritiskt söka information och bedöma kvaliteten på olika informationskällor
 • Gestalta och kritiskt utvärdera nyckelprojekt, strategier och gestaltning för hållbar lokal och regional utveckling baserat på dess inverkan på olika aktörer och planeringsnivåer.
 • Förklara olika förslag med hänvisning till vetenskaplig eller erfarenhetsbaserad kunskap och värderingsgrundade argument.
 • Visualisera och kommunicera olika förslag för kunder, intressenter och experter i olika stadier av designprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Koppla samman kunskap från stadsbyggnad, landsbygdsutveckling och regional planering i förslag till åtgärder för hållbar utveckling
 • Kombinera vetenskapliga och konstnärliga metoder för kartläggning, analys och gestaltning.
 • Kritiskt reflektera över sin professionella roll och praktik och betydelsen av livslångt lärande.

Innehåll

Kursen är organiserad utifrån tre steg:

I det första steget kartlägger och analyserar studenterna lokalsamhället, dess regionala kontext och framtidsmöjligheter. Resultatet är möjliga nyckelprojekt, specifika förändringar som kan öppna eller låsa omvandlingen av lokalsamhället. Nyckelprojekten används i sin tur för att kartlägga och analysera tillgängliga resurser, kompetensen och beslutsmandat samt sätta samman och avgränsa en relevant kontext för kartläggning och analys.

I det andra steget utvecklar studenterna de nyckelprojekt de identifierat och visar hur nuvarande situation kan utvecklas i en hållbar riktning. Arbetet sker individuellt eller i mindre grupper.

I det tredje steget utvärderat och reflekterar studenterna över vilken inverkan som nyckelprojekten kan få och diskuterar hur nyckelprojekten kan hantera nuvarande inlåsningar som begränsar hållbar utveckling.

Organisation

Kursen innefattar heltidsstudier och aktiviteter på plats i ett specifikt lokalsamhälle i Sverige och sker i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter och intressenter. Uppgifterna genomförs i grupp och individuellt. Arbetet stöds av föreläsningar, litteratur, seminarier och fältstudier.

Litteratur

En lista över obligatorisk litteratur och referenslitteratur/studiematerial presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt i kursen fodras följande:

 • Närvaro och aktivt deltagande I föreläsningar, seminarier, presentationer och tvärkritik.
 • Inlämning av kursuppgifter som uppfyller kursens krav på såväl innehåll som presentation

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 30 till 33 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]