Kursplan för Gestaltning och planering för social integration

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and planning for social inclusion
 • KurskodACE550
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17118
 • Max antal deltagare33 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Denna kurs, som är en designstudio, syftar till att skapa arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt med fokus på social inkludering, rättvisa och medborgardeltagande i dialog med lokala aktörer i stigmatiserade förortsområden i Göteborg. Kursen fokuserar specifikt på utmaningar och möjligheter i de områden som byggdes på 1960- och 70-talen som är en del av det svenska miljonprogrammet. Kursen belyser social inkludering både som en process och som ett mål för gestaltningsprojekt genom att arbeta med verkliga intressenter, deras pågående initiativ inom ovannämnda områden och rådande maktrelationer, ojämlikheter och olika nivåer av inflytande. Kursen belyser den roll som samhällen, sociala rörelser och institutioner spelar för eller emot social integration.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studion förbereder studenterna för att arbeta professionellt med gestaltning, planering och förnyelse / återuppbyggnad av förortsområden med fokus på social inkludering. Dessutom är kursens metodik, särskilt dess förhållningssätt till kontextberoende gestaltningsprojekt och verkliga intressenter, användbar i alla arkitekturprojekt där det handlar om kundrelationer och ledning av gestaltningsprojekt. Lärandemålen uppnås främst genom gestaltningsprojekt och individuella reflektioner och är uppbyggda enligt följande:

Kunskap och förståelse

1. Beskriva, analysera och förstå den lokala förortskontexten, med särskilt fokus på svenska miljonprogramsområden, i relation till dess fysiska och naturliga miljö och sociokulturella egenskaper
2. Beskriva, analysera och förstå de potentiella skillnaderna i perspektiv mellan olika intressenter med koppling till den lokala förortskontexten

Färdighet och förmåga

3. Genomföra planerings- och gestaltningsprojekt i samverkan med medborgare och andra lokala aktörer genom att identifiera, (om)gestalta och tillämpa deltagandeverktyg och deltagandemetoder
4. Utforma ett förslag som syftar till att bidra till social inkludering och hållbar utveckling i det studerade området, med tonvikt på sociokulturella och socioekologiska lokala förhållanden
5. Kommunicera arbetet genom muntliga presentationer och grafiska visualiseringar till en bred målgrupp av lokala och externa aktörer och projektpartners

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. Kritiskt reflektera över din roll i projektgruppen
7. Kritiskt reflektera över hur ditt projekt relaterar till både lokalsamhället och till relevanta globala trender såsom socio-rumslig segregation, etnisk diskriminering och ojämlikhet mellan könen.
8. Värdera de potentiella konflikterna mellan olika aspekter av hållbarhet och mellan olika intressenters intressen
9. Reflektera över arkitekters yrkesroll i vidare bemärkelse, inklusive dess sociopolitiska dimension

Innehåll

Denna kurs fokuserar på de utmaningar och möjligheter som arkitekter och andra yrkesgrupper med fokus på byggd miljö möter när de arbetar med hållbar utveckling och social inkludering i stigmatiserade förortsområden såsom miljonprogramområdena. Studion fokuserar på de sociala och kulturella dimensionerna av hållbar utveckling men relaterar dem också till andra hållbarhetsdimensioner såsom till exempel miljömässiga, tekniska, estetiska och ekonomiska.

I kursen lär sig studenterna bland annat olika metoder och verktyg för dialog med en mängd olika intressenter och för analys av studieområdet, liksom annan kunskap som behövs för att genomföra gestaltningsprojekten. Projekten utvecklas i nära samarbete med lokalsamhället, till exempel personer som bor eller arbetar där. Kursen har särskilt fokus på att introducera och praktisera olika metoder för medborgardeltagande i samskapande processer som en viktig dimension av att arbeta för social inkludering.

I kursen ges också föreläsningar, seminarier och workshops med praktiker och forskare med expertis inom studions huvudteman.

Huvuduppgiften är projektarbetet som utförs i mindre grupper. Kursens projekt initieras i samarbete med lokala intressenter för att anknyta till verkliga projekt och behov och för att ge studenterna möjligheter att utveckla färdigheter kring lokal hållbar utveckling för sin framtida yrkesroll.

Gestaltningsarbetet är ett viktigt inslag i kursen och genomförs med fokus på lagarbete och samskapande/deltagande processer. Förväntade inlämningar kan innehålla olika typer av grafiskt material (illustrationer, ritningar, diagram etc.), skriftliga reflektioner, planscher och presentationsmaterial av olika slag, samt interaktiva modeller. Olika typer av media kommer att användas för att presentera studioprojektet och kommunicera arbetsprocessen och resultaten till olika typer av publik.

Organisation

Kursen är en helfartskurs (enligt Chalmers innebär detta i genomsnitt 40 timmar i veckan av schemalagda aktiviteter och 5 timmar i veckan av läxor ) och består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, workshops, övningar, litteraturstudier, projektarbete, presentation och projektutvärdering i form av utvärdering i samarbete med projektets intressenter. Kursen följer en pedagogisk process baserad på ett samskapande metodiskt ramverk (inklusive samskapande initiering, samskapande analys, samskapande gestaltning, samskapande implementering och samskapande utvärdering). Genom en sådan process skapar studenterna sina projekt tillsammans med intressenter från den lokala förortskontexten och reflekterar också kritiskt över processen. Under sitt arbete introduceras studenterna för en rad deltagandemetoder inom arkitektur och stadsbyggnad, från samskapande metoder för analys av projektbakgrund och förutsättningar till samskapande gestaltningsverktyg.

I den samskapande initieringsfasen lär sig studenterna om den specifika förortskontexten i Göteborg där de arbetar, utvecklar kunskap och förståelse för kursens teoretiska och konceptuella ramar och börjar arbeta med projekt i mindre grupper i samarbete med lokala intressenter. I den samskapande analysfasen fokuserar studenterna på hur de kan arbeta med olika verktyg för att undersökning och insamling av information om sitt studieområde.
I den samskapande gestaltningsfasen arbetar studenterna med sina gestaltningsprojekt och utvecklar dem i nära kontakt med medborgare, organisationer och andra intressenter som är aktiva och engagerade inom områdena. Den samskapande utvärderingsfasen av studenternas projekt sker i samarbete med respektive intressenter, för att studenterna ska få feedback på hela processen och resultatet.

Litteratur

Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig på Canvas när studion startar.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen och få betyg behöver du:

 1. Närvaro vid schemalagda aktiviteter. Vid kort frånvaro kan kompletteringsuppdrag krävas som kompensation.
 2. Aktivt deltagande vid seminarier, workshops och i grupparbeten;
 3. Kursövningar av tillräcklig kvalitet (dvs. som uppfyller kursens mål och presentationskrav);
 4. Försenad inlämning av inlämningar utan någon godkänd motivering kommer att påverka betygen negativt;
 5. Elektroniska kursvärderingar ska fyllas i.

Kriterier för betygssättning (3, 4 eller 5) finns i tabellen bedömning och betygssättning som finns i kursmappen på Canvas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 30 till 33 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]