Kursplan för Prototyper och montage

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPrototypes and assemblages
 • KurskodACE530
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05128
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Studiokursen undersöker arkitekturens roll i det offentliga rummet genom gestaltning av en större offentlig byggnad. Gestaltningsprojektet är baserat på ett designorienterat och experimentellt arbetssätt. Det inkluderar även studier av strukturen, och samspelet mellan program, cirkulation och rummet. Studion hanterar ett komplext multifunktionellt program relaterat till kontext samt ett ställningstagande i relation till ett nutida designforskningsproblem. Resultatet är ett experimentellt arkitektoniskt projekt grundat i nya upptäckter på material-, digitala verktyg- och tillverkning sidan. Projektet utgår också från konstruktioner som tillåter långa spann, och tar också hänsyn till frågor som kulturell identitet, kontextuella relationer, såväl som programmatiska organisationer och sekvenser (offentliga och privata, rum inomhus och utomhus, etc.). Designen utgår från ett större övergripande geometriskt koncept eller diagram som utvecklas mot en organisation av programmet och formspråket samt skräddarsydda detaljlösningar. Syftet med kursen är att visa kunskap och förståelse för arkitektoniska nyckelaspekter samt praktiska och tekniska designfärdigheter lämpliga för årskurs 4. Kursen syftar till att utveckla ett nytt förhållningssätt till design och förädla tekniska förmågor och färdigheter som lärts i tidigare kurser relaterade till användningen av digital design, geometri, form, material, detaljer, strukturer, baserat på designexperiment, konsultationer och nuvarande bästa praxis. Ytterst syftar studion till att främja innovation genom direkta samarbeten mellan studenter, lärare, arkitekter, forskare, konsulter och byggbranschen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Demonstrera hur studions arbete förhåller sig till samtida arkitekturdiskurs relaterad till digital design och tillverkningsteknik.
 2. Exemplifiera den iterativa designprocessen och modifieringar som en design genomgår när den utvecklas från konceptdiagram till detaljlösningar genom en designprocess som drivs av designexperiment och verktygsdrivna färdigheter.
 3. Diskutera och kritiskt reflektera över utformningen av offentliga byggnader som ett kunskapsområde inom arkitektur och stadsbyggnad relaterat till samtida utmaningar.
Färdighet och förmåga
 1. Använda digitala verktyg som designmodellering, representation i produktionen av ett storskaligt arkitektoniskt designprojekt av en offentlig byggnad.
 2. Använd digitala metoder för analys och/eller simulering och rådgivning för att informera aspekter av struktur, tektonik, detaljering och miljöpåverkan.
 3. Syntetisera plats-, program-, material- och strukturanalys för konstruktionsändamål.
 4. Hantera en komplex kontext och program i ett byggnadsdesignprojekt.
 5. Designa och presentera en utformning av en offentlig byggnad med avseende på volymstudier, struktur, cirkulation och rumsligheter.
 6. Hantera avancerade representationsmetoder för att lyfta fram specifika aspekter av designen med hänsyn till projektets offentliga karaktär.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. Formulera kritik av andra designprojekt relaterade till designprocessen, offentliga byggnader och det specifika innehållet i studion som anges i kurs-PM.
 2. Kritiskt diskutera offentliga byggnaders roll i staden och i samhället, inklusive kulturella och etiska aspekter samt hur de förhåller sig till miljön och framväxande design- och byggnadsteknik.

Innehåll

Studion består av en introduktionsföreläsning, handledning, genomgångar, en mittkritik och en slutlig kritik med inbjudna gäster. Föreläsningen introducerar projektet och de designproblem som det innehåller, samt ger en orientering angående utformning av offentliga byggnader som kunskapsområde. Gästföreläsningar och/eller studiebesök kan ytterligare informera och kontextualisera studion. Studion avslutas med en kritisk reflektion kring etiska och kulturella aspekter av offentliga byggnader i allmänhet och över elevernas eget arbete. Studenter lär sig om aktuell forskning som är relevant för material, digital design och tillverkningsprocess, struktur och miljöprestanda genom läsningar, fallstudier och gästföreläsningar.

Organisation

Lärandet är uppbyggt kring projektuppgifter som anges i kursprogrammet och skrivbordsbaserade handledningar. Uppdragen bryter ner designprocessen i hanterbara studier av olika aspekter av byggnadsdesignen. Studenterna arbetar enskilt eller i team om 2–4 studenter.

Studiokursen är uppdelad i tre olika faser:

1. Morfologi
Form, utrymme och strukturellt system utvecklat utan platskontext

2. Prototypframställning
Material, detaljer, konstruktionsstrategi, fysisk modelltillverkning med partiell platskontext

3. Proposition
Implementering av webbplatskontext, byggprogram och organisation, cirkulation och representation.

Närvaro är obligatorisk i alla faserna. Kurs-PM ger årligen information om plats och program.

Litteratur

En uppdaterad litteraturlista är en integrerad del av det årliga kurs-PM beroende på vilket material och teknik som valts för året. Endast referenslitteraturen listas nedan.

Manual of Section (Paul Lewis, Marc Tsurumaki, David J Lewis, 2016)

Structure System (Heino Engel, 2009)

1001 Building Forms (François Blanciak, 2008)

Form & Data (A+T Research Group, 2016)

The Function of Ornament (Farshid Moussavi, Michael Kubo, 2019)

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenter måste delta aktivt i minst 80 % av alla schemalagda aktiviteter. Projektet presenteras i en slutlig genomgång enligt krav som anges i kurs-PM som ges ut två veckor före kursstart. Varje projekt granskas och betygsätts också efter avslutad portfolioinlämning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.