Kursplan för Bygga på byggnad

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding on building
 • KurskodACE525
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05127
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen är den första i en sekvens av tre fristående projekt som utforskar alternativa och experimentella representationssätt för analys, gestaltning och produktion av arkitektur. Kursen utvecklar arkitektonisk gestaltning som utgår från en utvidgad förståelse för, och definition av, olika sammanhang eller kontexter, såsom befintliga miljöer, situationer, byggnader och/eller material. Den utforskar gestaltning av ett medelstort projekt som bygger på analys och dokumentation av en given byggnad genom representation och narrativ. Tidsspannet för arkitektens engagemang med ett projekt görs större, så att undersökningar av en befintlig byggnad och dess historier samt förslag på alternativa scenarier och rumsliga ingrepp över tid innefattas. På samma sätt utökas uppsättningen med representationstekniker för sådana undersökningar. En iterativ gestaltningsprocess kombineras med fallstudier och teori för att kritiskt kunna identifiera och diskutera koncept och förhållningssätt till begrepp som omvandling, återbruk och underhåll. Betoningen ligger på gestaltningsdriven forskning, där den konstnärliga utvecklingen av varje student och utvecklingen av en kursgemensam kunskapsplattform, know-how, och diskurs, drivs parallellt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Beskriva en gestaltningsprocess som utgår från en utvidgad undersökning av en befintlig byggnad och dess sammanhang genom representation.
 2. Beskriva och exemplifiera olika begrepp som omvandling, återbruk och underhåll inom arkitektur i relation till samtida praktik och teori.
 3. Diskutera sitt eget projekt i relation till ovan.
Färdighet och förmåga
 1. Använda och syntetisera såväl vanliga som alternativa representationstekniker, såsom ritning, modellering och skanning för att analysera och utforska en befintlig byggnad och en situation.
 2. Gestalta ett medelstort projekt som svarar på, och griper in i, en befintlig byggnad och situation.
 3. Använda en iterativ och spekulativ metod för att gestalta ett projekt.
 4. Visa på förmåga att samarbeta och arbeta i grupp i olika konstellationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. Integrera gestaltning, representation och teori till en sammanhängande argumentation för sitt projekt.
 2. Reflektera över den agens som olika representationssätt kan ha – hur representation påverkar utvecklingen och kommunikationen av ett projekt.
 3. Visa tanke, engagemang och förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och ta sig an fortlöpande utveckling av sina färdigheter, speciellt med avseende på arkitektonisk representation.

Innehåll

Kursen introducerar iterativa metoder för gestaltning som går från analys av och interaktion med en given byggnad och en uppsättning av idéer och tillvägagångssätt, till spekulativa och konceptuella gestaltningsutforskningar, och slutligen till ett fullfjädrat gestaltningsprojekt. Denna andra kurs i sekvensen introducerar olika sätt att undersöka en byggnad i ett vidgat perspektiv, inklusive hur tekniker som modellering, 3d-skanning och ”assemblage” kan användas för att undersöka aspekter som undslipper vanliga representationssätt, som materialitet, aktivitet och tid. Gestaltning sker sedan i relation till ett omfattande ”arkiv” eller ”bibliotek” av representationer av byggnaden. Olika tillvägagångssätt och attityder till ”byggnaden som kontext” definieras och konstrueras genom dessa undersökningar samt genom föregångsstudier och teori, snarare än att tas för givna.

Organisation

Studion består av en introduktion, föreläsningar och presentationer, platsbesök, teknikdemonstrationer, seminarier, handledning, och del- och slutkritik med inbjudna gäster. Introduktionen presenterar kursens innehåll, process och struktur, samt ger en orientering i sammanhang, representation och gestaltningsdriven forskning. Dessa frågor tas vidare i föreläsningar och seminarier. Studenterna arbetar individuellt, men delar av kursen, som platsanalys, seminarier, och handledning, kan genomföras i grupp. Gestaltningsarbetet handleds varje vecka samt diskuteras i referensgrupper studenterna emellan. Texter diskuteras i seminarier med inlämningsuppgifter.

Litteratur

Allen, Stan. 2020. “Thinking in Models.” Log, no. 50: 17-27.

Brand, Stewart. 1994. How Buildings Learn: What Happens After They’re Built. Penguin.

Flores, Ricardo, and Eva Prats. 2020. “The discipline of the existing, after Sala Beckett.” In Sala Beckett: International Drama Centre, 190-195. Arquine.

Vassallo, Jesús. 2016. Seamless: Digital Collage and Dirty Realism in Contemporary Architecture. Zürich: Park Books.

Litteraturlistan kan ändras. Ytterligare litteratur anges i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Närvaro vid ett minimum av 80% av alla lärarledda aktiviteter, såsom handledning, seminarier, kritik, platsbesök, krävs för godkänt i kursen. Examination och betygssättning sker kontinuerligt under kursen genom bedömning av arbete som presenteras vid handledningstillfällen, kritiktillfällen och genomgångar, samt genom aktiv medverkan vid seminarier. Slutbetyget tar således utveckling under hela terminen i beaktande, samt mängden och kvalitén på det arbete som presenteras i slutkritiken. Arbetet bedöms också med avseende på graden av prestation, engagemang med kursens agenda, samt grafisk och muntlig presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.