Kursplan för Boende och vård: bostäder för äldre

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResidential healthcare: Housing for seniors
 • KurskodACE520
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05126
 • Max antal deltagare24 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp15 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Att utforma boendeformer för äldre i ett realistiskt planeringssammanhang. Denna studio innehåller en kombination av aspekter av utrymme för vård, boende och arbete.

Studenterna kommer att göra ett designprojekt med ett verkligt problem och en verklig plats för en byggnad med boende och vård för äldre. Antingen är det ett Seniorboende, vilket innebär former mellan det ordinarie boendet och specifika vård- och omsorgsboenden, inklusive service och plats för gemensamma aktiviteter. Eller så är det en byggnad där vården är mer i fokus. Dialogen med externa experter och med kunden är avgörande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Visa specialiserad kunskap inom boende och vård för seniorer och om metoder och processer relaterade till design för ett åldrande samhälle.
 • Beskriva och referera till relevanta forskningsrön inom sektorn boende och vård för seniorer.

Färdighet och förmåga

 • Kunna designa, utveckla och bevara den byggda miljön utifrån ett helhets- och åldrandeperspektiv, och hantera komplexa sammanhang och ta hänsyn till relevanta värderingar och krav ur olika brukarperspektiv och i relation till en hållbar utveckling.
 • Kunna genomföra ett kvalificerat projekt inom arkitektur; självständigt och i ett team, kreativt och kritiskt med adekvata arkitektoniska metoder och synteser, med inriktning på en åldrande befolkning.
 • Kunna systematiskt tillämpa kunskap och förståelse för fysiska, tekniska och processuella principer i design, tillsammans med aspekter av boende, omsorg och arbetsplats.
 • Visa förmåga till lagarbete i projektet och att samarbeta och kommunicera med olika intressenter och kollegor, via presentationer och muntliga beskrivningar, med hjälp av hela repertoaren av arkitektoniska verktyg och metoder, och att presentera resonemang och slutsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga till helhetssyn när det gäller att göra bedömningar utifrån relevanta disciplinära, sociala och etiska aspekter och att integrera alla användargruppers behov som en grund för förslag till långsiktigt hållbar utformning med hög estetisk kvalitet.

Innehåll

Kursen innehåller följande obligatoriska moment.
 • Designprojektet, med designarbete i team och schemalagd handledning.
 • Föreläsningar och studioträffar.
 • Schemalagda självstudier/individuella studier.
 • Presentationer.
 • Individuella litteraturuppgifter.
 • Workshops, laborationer m.m.
 • Studiebesök.

Organisation

Alla obligatoriska kursmoment beskrivs ovan, under Innehåll. Några förklarande beskrivningar läggs till här nedan.

De första veckorna av kursen innehåller föreläsningar, organiserade i teman. Parallellt görs lokala studiebesök och en studieresa. Denna period innehåller även tre övningar i form av två workshops och en presentation. I en av workshopparna producerar studenterna en lägenhet/rum. I den andra arbetar de med en modell av sajten.

Under kursen är det studiomöten. Syftet är att sammanfatta genomförda uppgifter, beskriva kommande uppgifter och ge utrymme för frågor.

Den följande, huvudsakliga delen av kursen innehåller teamarbete i projekten, med schemalagda handledningstillfällen.

Studentprojektens progression övervakas via de schemalagda handledningssessionerna och presentationerna i mitten av kursen.

I samband med examinationsveckan presenterar studenterna sina projekt för uppdragsgivaren i en separat session.

Litteratur

En litteraturlista kommer att tillhandahållas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Alla obligatoriska moment beskrivs i Innehåll ovan. För att minst erhålla betyget godkänt (3) krävs att de obligatoriska momenten och alla delleveranser lämnas in. Frånvaro från obligatoriska moment kommer att bedömas i varje enskilt fall och ytterligare inlämningsuppgifter kan krävas.

Det slutliga individuella betyget baseras på betygen från projektarbetet och från den individuella uppgiften.

Betyg för projekten

Alla studenter i ett team kommer att få samma betyg för sitt designprojekt, om det inte finns några extraordinära omständigheter.

Bedömning görs enligt följande:

Underkänd (U): Projektet är helt klart ogenomförbart. Betydande delar av det efterfrågade materialet saknas i projektrapport och presentationer.
Betyg 3: Projektet har en acceptabel nivå och är genomförbart. Inga delar saknas (tillägg kan diskuteras).
Betyg 4: Projektet är väl genomfört och väl genomförbart. Alla delar av projektrapporten och presentationer ingår och är väl genomförda.
Betyg 5: Projektet är mycket väl genomfört och mycket väl genomförbart. Alla delar av projektrapporten och presentationer ingår och är mycket väl genomförda.

Individuell inlämningsuppgift betygssättning
Den individuella uppgiften är en litteraturuppgift. Den betygsätts efter språk, struktur och innehåll.

Slutbetyget
Varje student får ett individuellt betyg, baserat på medelvärdet från det ovan beskrivna betygsförfarandet.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.