Kursplan för Förmedlade materialgränssnitt

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMediated material interfaces
 • KurskodACE510
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05124
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 30 hp, varav minst en designstudio, inom masterprogrammet Arkitektur och stadsbyggnad (MPARC), eller motsvarande.

Syfte

Denna studio utforskar hybrida gränssnitt som uppstår när olika materiella och rumsliga enheter möts för att utgöra arkitektoniska komponenter, interiörer och byggnader. Hybrida gränssnitten kombinerar befintliga och nya hållbara material och byggnadselement. De uttrycks på olika sätt, med digitala medier som nyckeldrivkrafter för idéskapande, gestaltning och materialisering. Genom att använda hybrida materialgränssnitt som sin konceptuella drivkraft introducerar studion också en ny bana för morgondagens arkitektonisk tänkande och praktik. Den nya banan följer principerna av cirkularitet och rationell användning av resurser i den byggda miljön, uppnådda genom respektfull förädling, skötsel, återvinning och återbruk av arkitektoniska material, element och utrymmen.

Med sitt utforskande tillvägagångssätt utsätter studion studenterna för en unik arbetsmetod av arkitektonisk experimentering, utförd i en anda av designforskning. Därmed syftar den till att generera ny arkitektonisk kunskap samtidigt som den främjar utformning av ett spekulativt arkitektoniskt projekt med en begränsad omfattning och skala. För att uppnå detta förlitar sig studion på materialexperiment och tillverkning av fysiska designmodeller fungerande som källor av ny arkitektonisk kunskap vilken underbygger och informerar ett arkitektoniskt designförslag.

Varje år undersöker studion kreativt en given kombination av material med hållbara potentialer och med hjälp av en specifik digital tillverkningsteknik som ett drivande medium av materialutforskningen. Arkitektoniska värden och tillämpningar av de givna materialen upptäcks och utformas under studions gång, för att bidra till materialinnovation i arkitekturen. Tonvikten läggs på att koppla samman arkitektur med vetenskap om cirkulära byggmaterial. Dessutom accentuerar studion excellens i den kreativa, konstnärliga användningen av digital tillverkning som drar nytta av den estetiska inverkan i de hybrida gränssnittsmaterial och rumsliga enheter.

Studenter lär sig om aktuell forskning som är relevant för de givna materialen och digitala tillverkningstekniken genom egna läsningar och referensprojektstudier samt föreläsningar och laboratoriedemonstrationer. Ytterst syftar studion till att uppmuntra designinnovation genom omtänksam inbäddning av diverse material i befintliga arkitektoniska sammanhang. Det övergripande syftet är att främja mer cirkulär arkitektonisk gestaltning, renovering och byggande, genom att dra nytta av tvärvetenskapliga kunskapssynergier mellan arkitektur, digital design och tillverkning samt materialvetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Diskutera exempel på experimentella arkitektoniska designprojekt och forskning som involverar nya hållbara och biobaserade material och nya digitala design- och tillverkningstekniker.
 2. Förklara hur omtänksam förmedling av materialgränssnitt kan bidra till mer cirkulär och resurseffektiv gestaltning av arkitektoniska interventioner i befintliga materiella och rumsliga omgivningar.
Färdighet och förmåga
 1. Demonstrera förmågan att gestalta förmedlade materialgränssnitt, som omfattar möteszonerna mellan befintliga och nya arkitektoniska material och rumsliga element, med hjälp av avancerade digitala medier såsom 3D-scanning, parametrisk design och digital tillverkning.
 2. Visa upp förmågan att översätta materialexperimenten i mikroskalan av ett materialprov till makroskalan av en arkitektonisk detalj, element och/eller större rumslig enhet.
 3. Visa förmågan att använda arkitektoniskt experimenterande i en anda av research by design som en drivkraft som samtidigt genererar ny arkitektonisk kunskap och informerar ett designförslag.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. Kritiskt diskutera och utvärdera kvaliteten på gränssnitten mellan material som kombineras i studion, med tanke på t ex kulturellt värde, rumslig kvalitet, estetik, funktionalitet och hållbarhet.
 2. Ge argument för hur resurseffektiv återbruk av material och byggnadskomponenter samt hållbara digitala tillverkningstekniker kan bidra till mer cirkulär gestaltning och byggande inom en snar framtid.
 3. Formulera utmaningar som arkitekter ska ställas inför när de implementerar de nya cirkularitetsprinciperna och hållbara digitala tillverkningsmetoder i en ny gestaltningspraktik som omfattar arkitektoniska uppdrag såsom renovering, historiskt bevarande och adaptiv återbruk.

Innehåll

Studioarbetet omfattar utforskningar av en given kombination av arkitektoniska material och element med hållbarhetspotentialer. Utforskningarna utförs med stöd av en verktygslåda innehållande specificerade digitala medier för design och tillverkning. De kombinerade materialen används för att utföra en designintervention i en given arkitektonisk sammahang, i skalan av en detalj, fragment eller annan rumslig enhet tillhörande en byggnad eller interiör. Exempel på interventioner kan vara att bevara, förädla, reparera, komplettera, omdesigna, återbruka eller omvandla.

Organisation

Studioarbetet kommer att pågå i följande sammanflätade faser:
1. Grunder. Föreläsningar, seminarier och individuella utredningar som siktar på att analysera och diskutera aktuell forskning och referensprojekt relevanta för de genomförda designundersökningarna. Demonstrationer av digital design- och tillverkningsmedier som förbereder för designutforskningar av det givna materialet eller element och möjliggörande digitala tekniker. Första materialförsök, t ex i mindre prover och enkla design probes, dokumenterade i inlämnade labbrapporter.

2. Research by design. Denna fas består av två ömsesidigt beroende delfaser. Pin-ups och handledningar ska äga rum vid delfaserna. De delfaserna är:
 • Materialexperiment. Iterativ serie av systematiska men öppna materialexperiment som baserar på genomförandet av digitalt förmedlade designutforskningar med det givna materialet, utförda i t ex mer avancerade prover, modeller, arkitektoniska mock-ups etc. Materialexperimenten ska sammanställas och reflekteras över av studenterna i regelbundet inlämnade labbrapporter. De ska också visas upp kollektivt vid det slutliga presentationsseminariet.
 • Utveckling av designförslaget. Kontinuerlig design, representation och kuration av ett arkitektoniskt förslag baserat på resultaten från materialexperiment.

3. Designforskningskuration. Denna fas syftar till att resultera i två leveranser:
 • Presentation av designförslaget, sammanställd till en sammanhängande designforskningsposter eler posterserie, innehållande ritningar, kort text och andra medel för designforskningskommunikation och representation.
 • En kort synopsis av designforskningen, i skriftlig form kompletterad med illustrationer, som belyser de viktigaste resultaten av materialexperimenten, reflektioner från designprocessen och allmänt uttalande om positionering och bidrag av studioarbete till designkunskapsutveckling och arkitekturforskning.
I kursomgången för varje år ska processfaserna, innehållet och organisationen som beskrivs ovan genomgå anpassning till aktuella studioförutsättningar och möjligheter.

Studenterna kommer att genomföra och delta i ovannämnda faser och lärandeaktiviteter på olika sätt, dvs kollektivt, i grupp och individuellt. Specifikationen av aktivitetstyperna (kollektiv, i grupp, individuell) kommer att ges i detaljerat kurs-PM för varje år.

Litteratur

Meddelas i kurs-pm för respektive år.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentens uppnående av lärandemålen granskas vid studions slutseminarium, genom granskning av studentens designforskningsposters och deras muntliga presentation samt den kurerade uppvisning av designprover och modeller. Examinationen kompletteras vidare med en genomgång av designforskningssynopsisen. Synopsisen, leveransen av alla materialprover och modeller skapade i kursen, samt den slutliga versionen av designforskningspostern, utgör den slutliga inlämningen i slutet av kursen.

Minst 80% övergripande närvaro i föreläsningar, pin-ups, tutorials och demos krävs för att bli godkänd på kursen. Inlämning av labbrapporter och andra inlämningsuppgifter som anges i kurs-pm för respektive år är obligatorisk.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.