Kursplan för Vårdens arkitektur 2

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHealthcare architecture 2
 • KurskodACE500
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05122
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 30 hp, varav minst en designstudio, inom masterprogrammet Arkitektur och stadsbyggnad (MPARC), eller motsvarande.

Med tanke på den avancerade nivån på kursen, gällande utformning av offentliga byggnader med komplext program, rekommenderas inte studenter utan tidigare erfarenhet av större, komplexa byggnader att välja denna kurs (gäller framför allt studenter med bakgrund inom urban design, fysisk planering, landskapsarkitektur eller inredning).

Syfte

Syftet med kursen är att sprida akademisk och praktik-baserad kunskap om byggnader för vård och utveckla förmågan att utforma byggnader för vårdverksamhet, integrerade med relevanta kontextuella aspekter (t.ex. hållbarhet, sociokulturella aspekter, program, lagar och förordningar etc.).

Att utforma lokaler för vård är ett av de mest utmanande arkitektoniska uppdragen som arkitekter och planerare ställs inför, eftersom det innebär komplexa designuppgifter där många och ofta motstridiga aspekter och parametrar måste utvärderas, prioriteras och testas mot en mängd olika intressenter som berörs av designen. I dessa projekt verkar arkitekter för att upprätthålla designkvalitet, ta hand om patientbehoven och samtidigt beakta personal- och arbetsmiljökrav. Utmanande och ibland komplexa arbetsförhållanden, krav på effektivitet och rumslig utformning relaterad till kliniska behov, vårdlogistik, avancerade tekniska system etc. behöver också beaktas.

Under kursen kommer studenterna att designa komplexa och hållbara större vårdbyggnader som är platsspecifika och integrerade i den omgivande miljön. Projekten kommer att vara kopplade till verkliga uppdrag som kommer att kräva interaktion med intressenter och kunder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Visa god kunskap om historia och designmetoder/principer för byggda miljöer för vård som en del av det professionella, kulturella och samhälleliga sammanhanget.
 • Demonstrera god kunskap om och kritiskt granska konceptet evidensbaserad design.
Färdighet och förmåga
 • Kreativt och kritiskt kunna utforma byggnader för vårdverksamhet som tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • Kunna tillämpa och testa ett designdrivet arbetssätt för komplexa uppdrag.
 • Visa förmåga till samarbete i en gruppuppgift med ett komplext program som kombinerar utrymmen för vård, patientens upplevelse, arbetsmiljöhänsyn, logistik och systemtänkande.
 • Kunna tillämpa begreppet ”framtidssäkring” – generalitet, flexibilitet och anpassningsförmåga.
 • I designen kunna integrera konstruktion och tekniska krav som är väsentliga för att uppfylla målen om hållbarhet och framtidssäkring.
 • Kunna designa vårdbyggnader som är integrerade i den omgivande miljön och den urbana kontexten, i interaktion med verkliga intressenter och klienter.
 • Visa förmåga att kommunicera resonemang och resultat till olika intressenter och kollegor i presentationer, med hjälp av hela repertoaren av arkitektoniska medier och metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga till helhetssyn när det gäller att göra bedömningar och värderingar utifrån relevanta disciplinära, sociala och etiska aspekter och att integrera alla användargruppers behov som en grund för förslag med hög, långsiktig estetisk kvalitet.
 • Kunna visa intention, engagemang och förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper, samt löpande utveckla de egna färdigheterna.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i en kombination av utforskande designövningar med analytiska och systematiska tillvägagångssätt och metoder, samt litteraturstudier och organiserade reflektionsworkshops om designbeslut och gjorda val.

Kursen arbetar med kontextrelaterade verkliga uppdrag som är en del av planeringsprocesserna i en svensk region, tillsammans med uppdragsgivare och brukare. Ett typiskt projekt är ett sjukhusområde, en ny vårdbyggnad, en tillbyggnad eller ombyggnad med en betydande skala och ett komplext program.

Studenter arbetar i ett mycket tidigt skede av projektet och kan därför få inspiration genom engagemang från uppdragsgivaren och andra intressenter. Studentens projekt kan också ha en chans att påverka kundens process och ge möjligheter att engagera ett bredare spektrum av intressenter.

Organisation

Kursen har ett designdrivet förhållningssätt för att förstå och koordinera designuppdraget.
 • I kursen ingår obligatoriskt deltagande i studiebesök, föreläsningar, handledningar och litteraturseminarier, sammanvävt med designarbetet.
 • Reflektioner/workshops kopplade till olika teman planeras för att säkerställa övning i färdigheter som kritisk reflektion, teori och teknik i utvecklingen av designprojektet.
 • Forskning är en viktig drivkraft i framtida utveckling inom design av byggnader och anläggningar för vård. Forskning är integrerad med kursinnehåll.
 • Designprojektet är organiserat i arbetssteg som speglar faser i yrkesutövningen. Syftet med detta är att driva en artikulerad designprocess. Designförslaget tas fram i mindre studentgrupper, för att träna upp de interpersonella färdigheterna i samarbete, kommunikation och kritik.
 • Under designprocessen, och kopplat till de olika arbetsmomenten/faserna, kommer obligatoriska presentationer och kritiktillfällen att anordnas för att träna upp förmågan att presentera, motivera och kritiskt ge och ta emot feedback från lärare, externa kritiker, uppdragsgivare och andra studenter för att vidareutveckla designkunskaperna såväl som designprojekten.
 • Genom föreläsningar, laborationer, studiebesök, designarbeten, handledningar och kritiktillfällen tränas studenterna i både praktiknära, problemorienterade arbetssätt och avancerat designtänkande.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Utvärderingskriterierna är:

A. Projektets vision och syfte.
B. Kontext.
C. Hållbarhet.
D. Koncept.
E. Design.
F. Metod.
G. Presentation.
H. Delaktighet och teamarbete.

Betyget baseras på bedömningskriterierna AH.

Underkänt: Projektet är klart ogenomförbart. Betydande delar av det efterfrågade materialet saknas i slutrapport och presentationer. Otillfredsställande grad av delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 3: Projektet genomförs på tillräcklig nivå och är genomförbart. Inga delar saknas (tillägg kan diskuteras). Tillfredsställande grad av delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 4: Projektet är väl genomfört och väl genomförbart. Alla delar av slutrapporten och presentationer ingår och är väl genomförda. God delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 5: Projektet är mycket väl genomfört och mycket väl genomförbart. Alla delar av slutrapporten och presentationer ingår och är mycket väl genomförda. Mycket god delaktighet och engagemang i teamarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.