Kursplan för Boende: utveckling och innovation 1

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHousing inventions 1
 • KurskodACE485
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05119
 • Max antal deltagare15 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med masterstudion är att utveckla nytänkande i bostadsplaneringen och fördjupa förståelsen för bostadens och boendets arkitektur. Kursen bygger vidare på grundkursen i bostadsplanering från årskurs två. Fokus ligger på nytt och innovativt tänkande kring nutida bostadsarkitektur tillämpat på ett avgränsat projekt i Göteborg och/eller i ett annat land. Nära samarbete sker med lokala bostadsföretag, som HSB, AB Framtiden, SABO och Stadsbyggnadskontoret, för att utveckla ett samarbetsklimat för experimentell förnyelse, i sökandet efter nya arkitektoniska kvaliteter i bostaden. Masterstudion är del av arbetet i Centrum för boendets arkitektur (CBA) på Chalmers och studions arbete presenteras i seminarier och föreläsningar i CBAs regi.

Kursen är den första av två fristående kurser som fokuserar på nytänkande inom bostadsarkitektur. De kan läsas som separata kurser eller i en följd, med progression.

Progressionen i de två kurserna omfattar en ökad komplexitet rörande byggnadsskala och byggnadsprogram från en lokalt begränsad designuppgift i den första kursen (Boende: utveckling och innovation 1) till en mer omfattande och komplex designuppgift som inkluderar ett urbant gränssnitt, i den andra kursen (Boende: utveckling och innovation 2). Boende: utveckling och innovation 2 omfattar också erfarenhets- och kunskapsåterföring från Boende: utveckling och innovation1 (om denna kurs har gjorts) för att nå en fördjupad och långt driven designprocess.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Äga relevanta kunskaper om angelägna frågor kring social och ekologisk hållbarhet, för design av bostäder.
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa ett vidgat perspektiv på det urbana boendet och använda det som ett relevant verktyg, såväl i forskning som vid design av bostäder.
 • Tillämpa insikter på experimentella och innovativa goda exempel i Europa för att medverka till nytänkande vid framtida design av bostäder.
 • Genomföra avancerad arkitekturanalys av boendets miljöer och skapa goda lösningar för en tänkbar framtida efterfrågan på bostadsmarknaden.
 • Genomföra kreativa och relevanta bostadsprojekt med utgångspunkt i miljömässiga-, sociala-, och ekonomiska aspekter.
 • Genomföra ett teamarbete med komplexa programförutsättningar.
 • Kommunicera resultat på förtjänstfullt sätt med hjälp av arkitektens samtliga presentationsmetoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Tolka, ifrågasätta och utveckla givna förutsättningar utifrån tillägnad kunskap och erfarenhet med ett kritiskt perspektiv på sociala faktorer som påverkar boendets miljöer.

Innehåll

Kursen omfattar följande obligatoriska moment.
 • Ett bostadsprojekt, som omfattar designarbete i team, med handledning
 • Föreläsningar och studiogenomgångar
 • Individuella övningar
 • Presentationer
 • Teori- och textuppgifter
 • Workshops och laborationer

Organisation

Arbetet i studion startar med en introduktion av samhällsutmaningar för ett hållbart bostadsbyggande som omfattar bland annat föreläsningar och seminarier. I en efterföljande fas utvecklas och prövas ett ramverk för hållbara designlösningar med hjälp av laborationer och workshops, med utgångspunkt i teori och relevanta referensprojekt. Den avslutande fasen fokuserar på design av ett flerbostadshus som använder, testar och utvärderar det framtagna ramverket, för att svara på adresserade samhällsutmaningar. Projektet utgår från en realistisk urban kontext och platsspecifika förutsättningar. Designprocessen inbegriper en dialog med extern part (exempelvis en beställare) där fler projektförutsättningar bestäms. En studieresa med fokus på relevanta studieobjekt genomförs.

Litteratur

En litteraturlista kommer att tillhandahållas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Alla obligatoriska moment beskrivs i Innehåll ovan. För att minst erhålla betyget godkänt (3) krävs att de obligatoriska momenten och alla delleveranser lämnas in. Frånvaro från obligatoriska moment kommer att bedömas i varje enskilt fall och ytterligare inlämningsuppgifter kan krävas.

Bedömning görs enligt följande:

Underkänd (U): Projektet är helt klart ogenomförbart. Betydande delar av det efterfrågade materialet saknas i projektrapport och presentationer.
Betyg 3: Projektet har en acceptabel nivå och är genomförbart. Inga delar saknas (tillägg kan diskuteras).
Betyg 4: Projektet är väl genomfört och väl genomförbart. Alla delar av projektrapporten och presentationer ingår och är väl genomförda.
Betyg 5: Projektet är mycket väl genomfört och mycket väl genomförbart. Alla delar av projektrapporten och presentationer ingår och är mycket väl genomförda.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.