Kursplan för Material och gestaltningstekniker

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterial and technique
 • KurskodACE475
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05117
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Studion undersöker hur materia och geometri, som bearbetas med nydanande digitala verktyg och metoder för design, representation och produktion, kan informera arkitektonisk design. Syftet är att hjälpa till att avmystifiera arkitekturens transformativa kapacitet i realiseringen av ett "live" full- eller storskaligt realiserat projekt med en distinkt känsla för kvalitet och estetik. Projekt utformas och realiseras på Chalmers samt genom partnerskap med externa materialleverantörer och tillverkare. Studion rör sig utanför en kontrollerad akademisk miljö och kombinerar spekulativ designforskning med material, teknisk och disseminering av resultaten. Arbetet i studion går från individuell inlärning av färdigheter till designarbete i mindre grupper, konsultationer, produktion till färdig byggnad/prototyp och anordnandet av en publik utställning.

Kursen undersöker samspelet mellan material och detalj i ett projekt som designas och utvecklas på en digital plattform och sen delvis konstrueras i stor eller full skala. Kursen är inriktad på genomförandet av en fullständig projektcykel; från koncept, design och analys till CNC (Computer Numerically Controlled) tillverkning och montering. Kursen involverar den komplexa utmaningen att omvandla ett koncept och en skiss till ett byggt designprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Demonstrera och kritiskt reflektera över hur studions arbete förhåller sig till samtida arkitektonisk diskurs relaterad till digital design och tillverkningsteknik.
 2. Exemplifiera den iterativa process som en design genomgår när den utvecklas från idé till förverkligande genom digital design och tillverkning.
 3. Visa en betydande grad av specialiserad kunskap inom vissa områden inom arkitekturområdet och om metoder och processer relaterade till design.
Färdighet och förmåga
 1. Använda de begränsningar och möjligheter som ett visst material och detalj och dess tillhörande digitala tillverkningsprocess erbjuder som drivkrafter för ett designprojekt.
 2. Använda digitala designverktyg som associativ modellering för att designa, representera och för design och produktion av ett småskaligt samarbetande arkitektoniskt designprojekt.
 3. Använda digitala metoder för analys och/eller simulering och rådgivning för att informera aspekter av struktur, tektonik och detaljer.
 4. Visa förmåga till lagarbete och samverkan inom olika konstellationer.
 5. Implementering av teknisk forskningsexpertis i ett designprojekt och offentlig spridning av detta.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. Formulera kritik av kollegors designprojekt relaterat till gestaltning, materialfrågor och tillverkningsprocesser och innehållet i studion.
 2. Tolka, ifrågasätta och utveckla givna förutsättningar baserat på uppnådd kunskap och erfarenhet och strävan efter att skapa oväntade ny kunskap och designresultat.

Innehåll

Studion arbetar med "live-projekt" dvs. projekt med partners från näringslivet som designas, produceras, konstrueras och presenteras för allmänheten under studions gång. Studion utforskar komplexiteten och kreativiteten som ligger i den gemensamma utvecklingen och förverkligandet av ett designprojekt snarare än att enbart lägga tonvikten på den individuella studentens insats eller på det ursprungliga designkonceptet. Varje år utvecklas projektet live i relation till specifika materialbegränsningar, budget, tidsplan, industri- och utställningspartners, media etc. Tonvikten ligger på att koppla samman arkitektur med industri såväl som med teknisk forskningsexpertis. Studion etablerar vanligtvis ett partnerskap med en specifik materialleverantör och en tillverkare för att realisera ett eller flera utvalda designprojekt. Studenter lär sig om aktuell forskning som är relevant för materialet och tillverkningsprocessen genom litteratur, fallstudier och gästföreläsningar. Ytterst syftar studion till att främja innovation genom direkta samarbeten mellan studenter, lärare, arkitekter, forskare, konsulter och tillverkningsindustrin.

Organisation

Studiokursen är uppdelad i fyra olika faser:

1. Teknik, forskning och experiment
Teknikdemonstrationer, fallstudier och textseminarier, designforskning som riktar sig mot ett visst material och tillverkningsprocess.

2. Design
Design av ett småskaligt projekt i designteam som en möbel, paviljong eller liten byggnad med designgenomgång.

3. Tillverkning och montering
Fullskalig produktion i egen regi eller i samarbete med industripartners och den slutliga designgenomgången.

4. Spridning, offentlig utställning och dokumentation
Ateljén kulminerar i organiseringen av en offentlig utställning av ett eller flera fullskaliga projekt och produktionen av ett studioomfattande häfte och individuell portfolio.

Kurs-PM specificerar nya material, tillverkningstekniker och projektpartners på årsbasis.

Litteratur

En uppdaterad litteraturlista är en integrerad del av det årliga kursprogrammet beroende på vilket material och teknik som valts för året. Endast referenslitteraturen listas nedan.

Gail Peter Borden and Michael Meredith, eds., Matter: Material Processes in Architectural Production (Oxon: Routledge, 2011)

Greg Lynn, “Robots”, in Greg Lynn FORM (New York: Rizzoli, 2008)

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentarbeten i fas ett och två presenteras och utvärderas i genomgångar med inbjudna gäster enligt de inlämningskrav som anges i kursprogrammet. Arbete i fas ett och två betygsätts utifrån resultatet av granskningarna, medan arbete i fas tre betygsätts endast godkänt/ej godkänt. Fas 4 markeras utifrån den individuella portföljinlämningen. Minst 80 % närvaro eller deltagande i föreläsningar, kritiker, demos och besök krävs för att bli godkänd på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 15 till 26 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]