Kursplan för Vårdens arkitektur 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHealthcare architecture 1
 • KurskodACE470
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 15 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05116
 • Max antal deltagare25 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
0 hp15 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Med tanke på den avancerade nivån på kursen, gällande utformning av offentliga byggnader med komplext program, rekommenderas inte studenter utan tidigare erfarenhet av större, komplexa byggnader att välja denna kurs (gäller framför allt studenter med bakgrund inom urban design, fysisk planering, landskapsarkitektur eller inredning).

Syfte

Syftet med kursen är att sprida akademisk och professionsbaserad kunskap om lokaler och byggnader för vård och att stödja utvecklingen av förmågan att utforma byggnader för vårdverksamhet integrerad med tillämpliga och relevanta kontextuella aspekter (tex. hållbarhet, sociokulturella aspekter, program, lagar och förordningar etc.)

Att utforma lokaler för vård är ett av de mest utmanande uppdragen arkitekter och planerare ställs inför, eftersom det innebär komplexa designuppgifter där många och ofta motstridiga aspekter och parametrar måste utvärderas, prioriteras och testas mot en mängd olika intressenter som berörs av utformningen. I dessa projekt behövs arkitekter för att koordinera och koppla designkvalitet, patientbehov, personal- och arbetsmiljökrav till de vårdmiljöer som skapas. Utmanande och ibland komplexa arbetsförhållanden, personcentrering, säkerhet, krav på effektivitet och kliniska behov, vårdlogistik, avancerade tekniska system etc. behöver också beaktas.

Under kursen kommer studenterna att utforma små eller medelstora, komplexa och hållbara lokaler eller byggnader för vård och omsorg. Projekten kommer att kräva interaktion med verkliga intressenter och kunder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Visa god kunskap om historia och utformningsmetoder/principer för byggda miljöer för vård som en del av det professionella, kulturella och samhälleliga sammanhanget.
 • Uppvisa förståelse för olika kunskapsområden och hur dessa integreras i utformningsarbete avseende byggda miljöer för vård.
 • Kunna förstå betydelsen av att utforma vårdbyggnader i interaktion med intressenter och användare.
Färdighet och förmåga
 • Välgrundat och kritiskt kunna utforma byggnader för vårdverksamhet som tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • Välgrundat och kritiskt kunna utforma byggnader för vårdverksamhet som tar sin utgångspunkt i verksamhetskrav och samverkan med intressenter och användare.
 • Kunna tillämpa och testa ett designdrivet arbetssätt för komplexa uppdrag.
 • Visa förmåga till samarbete i en gruppuppgift med ett program som kombinerar utrymmen för vård, patientens upplevelse, arbetsmiljöhänsyn, logistik och systemtänkande.
 • I utformningsarbete kunna integrera konstruktionsfrågor och tekniska krav som är väsentliga för att uppfylla målen om funktion, hållbarhet och framtidssäkring.
 • Visa förmåga att kommunicera resonemang och resultat till olika intressenter och kollegor i presentationer, med hjälp av hela repertoaren av arkitektoniska medier och metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga till helhetssyn utifrån ett professionsperspektiv samt kunna göra bedömningar utifrån relevanta disciplinära, estetiska, sociala och etiska aspekter och att integrera alla användargruppers behov som en grund för förslag med hög kvalitet.
 • Kunna visa förståelse, engagemang och förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper, samt löpande utveckla de egna färdigheterna.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i en kombination av utforskande utformningsövningar baserat på analytiska och systematiska tillvägagångssätt och metoder, samt litteraturstudier och reflektions-workshops om utformningsbeslut och gjorda val.

Kursen arbetar i huvudsak med utformningsuppgifter baserade på praktik/vårdverksamhet förankrade i faktiska planeringsprocesser i en svensk region. Detta görs tillsammans med uppdragsgivare och brukare. Ett typiskt projekt är en vårdcentral, en mindre tillbyggnad eller anpassning av befintliga lokaler.

Studenter arbetar i ett för avnämarna tidigt skede av projektet och behöver därför kunna förstå och kartlägga behov hos uppdragsgivaren och andra intressenter. Studentens projekt kan också ge inspel till vårdverksamheters planering och ge möjligheter att engagera ett bredare fält av intressenter.

Organisation

Kursen har ett designdrivet förhållningssätt för att förstå och koordinera utformningsuppgiften.
 • I kursen ingår obligatoriskt deltagande i studiebesök, föreläsningar, handledning och litteraturseminarier, sammanvävt med utformningsarbetet.
 • Reflektioner/workshops kopplade till olika teman planeras för att säkerställa övning i färdigheter som kritisk reflektion, teori och teknik i utvecklingen av kursens uppgift.
 • Forskning är en viktig drivkraft i utveckling av utformning och utformningsarbete av byggnader och anläggningar för vård. Forskning är integrerad med kursinnehåll.
 • Utformningsuppgiften är organiserad i en stegvis process som speglar faser i arkitektens praktik. Syftet med detta är att stödja en artikulerad utformnings-process. Utformningsuppgiften bearbetas och utvecklas i mindre studentgrupper, detta för att träna upp de interpersonella färdigheterna i samarbete, kommunikation och kritik.
 • Under utformningsarbetet, och kopplat till de olika arbetsmomenten/faserna, kommer obligatoriska presentationer och kritiktillfällen att anordnas för att träna upp förmågan att presentera, motivera och kritiskt ge och ta emot feedback från lärare, externa kritiker, representanter från vårdverksamhet och andra studenter för att utveckla kunskap om utformningsprocesser såväl som själva utformningsobjektet.
 • Genom föreläsningar, övningar, studiebesök, utformningsarbete, handledning och kritiktillfällen tränas studenterna i både praktiknära, problemorienterade arbetssätt och i att hantera utformningsprocesser.

Litteratur

Litteratur meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen måste inlämningar (presentationer till de olika kritiktillfällena samt slutrapporten) lämnas in i tid, studenten uppvisa ett aktivt deltagande vid alla kritiktillfällen, föreläsningar, seminarier, studiebesök och handledningstillfällen. Studenten förväntas vara aktiv i teamarbete.

Utvärderingskriterierna är:
Utformningsförslaget, dess beskrivning i text och illustration.
A. Mål och syfte. Relevans och realism.
B. Kontext. Sammanhang, organisatoriskt, byggnadsmässigt etc.
C. Hållbarhet. Flera dimensioner och i relation till FN SDGs.
D. Koncept. Vision och idé i relation till identifierade behov.
E. Utformning. Funktion och gestaltning kopplad till verksamhetsbehov.
F. Metod. Förståelse för relationen mellan arbetssätt och resultat.
G. Presentation. Förmåga att kommunicera sina beslut och utformningsförslag.
H. Delaktighet och teamarbete. Förmågan att bidra till andras lärande.

Betyget baseras på bedömningskriterierna A till H ovan.

Underkänt: Projektet är klart ogenomförbart. Betydande delar av det efterfrågade materialet saknas i slutrapport och presentationer. Otillfredsställande grad av delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 3: Projektet genomförs på tillräcklig nivå och är realistiskt. Inga delar saknas (tillägg kan diskuteras). Tillfredsställande grad av delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 4: Projektet är väl genomfört och i hög grad realistiskt. Alla delar av slutrapporten och presentationer ingår och är väl genomförda. God delaktighet och engagemang i teamarbete.
Betyg 5: Projektet är mycket väl genomfört och mycket väl genomförbart. Alla delar av slutrapporten och presentationer ingår och är i mycket hög grad realistiskt. Mycket god delaktighet och engagemang i teamarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-09-01: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 15 till 25 av UBS/MPA
   [Kurstillfälle 1]