Kursplan för Hållbar framtid

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBeyond sustainability
 • KurskodACE440
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17115
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
10 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna kritisk, teoretisk och praktisk kunskap om hållbar utveckling genom att fokusera på perspektiv som lyfter utmaningar och frågor bortom konventionella perspektiv på hållbart byggande till att omfatta bredare perspektiv på sociala, ekonomiska, kulturella och politiska aspekter av hållbarhet. Dessa perspektiv inkluderar till exempel kritiska perspektiv på klimatrelaterad migration, planetär utvinning och utarmning samt sociala och miljömässiga orättvisor. Kursen kommer att introducera tillvägagångssätt och teorier som definierar hållbarhet och ekologi utifrån komplexa och relationella perspektiv som belyser kopplingen mellan insatser och problemen och som belyser dessa på flera olika skalnivåer, från planetära skala till lokal utveckling. Genom att kombinera ett vidgat perspektiv 'bortom' hållbarhetsfrågor, samt genom att kombinera teoretiska perspektiv med praktiska uppgifter, syftar kurs till att lära studenterna att arbeta både med fokus på att identifiera problem och att arbeta lösningsorienterat. Studenterna tränas också i att arbeta med etiska aspekter av hållbar utveckling av den byggda miljön på alla skalnivåer. Kursen syftar till att ge djupare förståelse för metoder och tillvägagångssätt inom hållbarhet som kan vidareutvecklas i studenternas efterföljande designstudios. Därmed syftar kursen till att uppmuntra och stödja studenterna till att tänka och gestalta självständigt och kritiskt i relation till miljö och hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • kritiskt analysera och pröva olika aspekter av den byggda miljön som belyser en utveckling mot en hållbar framtid.
 • kritiskt jämföra olika ramverk och modeller för att konceptualisera och utveckla lösningar på miljömässiga utmaningar utifrån ett brett samhälleligt perspektiv.

Färdighet och förmåga

 • med utgångspunkt i olika ämnesområden och på olika skalnivåer kritiskt analysera, välja och tillämpa tillvägagångssätt med en komplex och relationell förståelse av miljömässiga utmaningar och med fokus på att skapa gestaltningsförslag som bidrar till en hållbar framtid.
 • kritiskt analysera och syntetisera olika typer av och förhållningssätt till kunskap, vilket är en nyckelkompetens för att utforma hållbara miljöer.
 • använda korrekt citering och referenshantering vid hänvisning till källor (både projekt, metoder och idéer) när lärdomar i kursen sammanställs i ett gestaltningsprojekt.
 • utvärdera arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv och deras förmåga att svara mot komplexa utmaningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt analysera möjligheter och utmaningar med olika perspektiv på hållbar utveckling utifrån ett bredare perspektiv på samhälleliga utmaningar och dess konsekvenser inom arkitektur och stadsbyggnad.
 • utvärdera och formulera sitt eget perspektiv på samhälleliga och kritiska perspektiv på hållbarhetsfrågor i den professionella yrkesrollen, samt reflektera över möjligheten att fungera som förändringsagenter.

Innehåll

I kursen presenteras, diskuteras och testas olika perspektiv på hållbar utveckling, med särskilt fokus på bredare samhällsperspektiv. Dessa kan till exempel inkludera kollaborativt lärande och världsskapande, platsbaserad analys, hållbarhet utifrån olika skalor, cirkulär ekonomi, planering för lokalsamhällen och social-miljömässig rättvisa, relationella och urbana ekologier och kritiska perspektiv på planetär miljörättvisa. Gestaltningens betydelse kommer således att belysas utifrån ett brett perspektiv, som förutom hållbara gestaltningsförslag också fokuserar på att skapa kritisk medvetenhet och förslag på möjliga alternativa framtidsscenarier.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och gestaltningsövningar.
Seminarierna genomförs i mindre grupper. Kursuppgiften genomförs individuellt.

Litteratur

Lista på obligatorisk litteratur och referenslitteratur presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att få godkänt på kursen måste följande krav vara uppfyllda:
 • Minst 80 % närvaro vid schemalagda föreläsningar och filmer
 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Inlämning av kursuppgift enligt kursens kriterier

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.