Kursplan för Förberedelse för examensarbete: gestaltning och narrativ

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaster's thesis preparation: Design approaches and narratives
 • KurskodACE425
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: UG
10 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 30 hp, varav minst en designstudio, inom masterprogrammet Arkitektur och stadsbyggnad (MPARC) eller masterprogrammet Arkitektur och planering för hållbar framtid (MPDSD), eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att förbereda studenterna för examensarbetet och att träna studenternas förmåga att använda teori, analys och gestaltningsmetoder som underlag för att formulera ett gestaltningsproblem och en forskningsfråga. Inom kursen utforskar studenterna teorier och metoder för rumslig analys, samt arkitektur- och/eller stadsbyggnadsperspektiv inom ett specifikt område av arkitektur- och stadsbyggnadsfältet.

Kursen har fokus på rumsliga analyser och utveckling av gestaltningsprocessen, bland annat genom utveckling av designscenarier och utvärdering av dessa i syfte att dra slutsatser inför kommande examensarbete. I kursen utvecklar också studenterna sin förmåga att analysera arkitektoniska referenser genom att bryta ner dem för att förstå förhållandet mellan enskilda designelement och projektets huvudidéer och koncept.

Kursen betonar samspelet mellan teoretiska studier, rumslig analys och undersökande gestaltningsarbete. Detta görs för att ge studenterna verktyg att formulera relationen mellan forskningsbaserat teoretiskt arbete och det gestaltande arbetet i examensarbetet och med utgångspunkt i detta formulera examensarbetets syfte och börja definiera examensarbetets övergripande narrativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse för specifika gestaltningsmetoder som är relevanta för studentens examensarbetesprocess.
Färdighet och förmåga
 • formulera ett gestaltningsproblem och en forskningsfråga baserat på teori, rumsliga analyser, gestaltningsmetoder och gestaltningsexperiment.
 • testa och tillämpa designmedia (d.v.s. specifika typer av ritningar, modeller, diagram, mjukvara, etc.) som är relevanta för studentens specifika gestaltningsprocess och för studentens kommande examensarbete.
 • kommunicera med hjälp av en bred repertoar av arkitektoniska medier och metoder kopplade till studentens designnarrativ samt presentera resonemanget och slutsatserna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • relatera det egna gestaltningsarbetet till vetenskaplig kunskap och till andra arkitektoniska och/eller stadsbyggnadsreferensprojekt, till värdebaserade argument och till hållbar utveckling.
 • konstruktivt utvärdera det egna arbetet såväl som andra studenters arbete och ge konstruktiv feedback.

Innehåll

Denna kurs fokuserar på att utveckla rumsliga analyser, gestaltningsmetoder och designnarrativ för examensarbetet. Kursen går parallellt med kursen Förberedelse för examensarbete: akademiskt arbetssätt och övergripande struktur och har några aktiviteter som är kopplade till den kursen. Huvuddelen av denna kurs genomförs inom olika tematiska grupper (profiler) som relaterar till de olika inriktningarna för examensarbetet.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och individuell handledning. Det finns både allmänna föreläsningar i kursen, som introducerar det område inom vilket en given tematisk grupp verkar och förbereder studenterna för kommande aktiviteter, och föreläsningar med fokus på teorier och gestaltningsmetoder specifika för den tematiska gruppen. Seminarierna hjälper studenterna att kartlägga och kritiskt läsa källtexter och hjälper studenterna att definiera sammanhanget för examensarbetet. Vidare förbereder studenterna sig för sig inför examensarbetet genom att genomföra rumsliga analyser och utveckla gestaltningsmetoder för examensarbetet. Samspelet mellan teoretiska studier, rumsliga analyser och gestaltning betonas med utgångspunkt i de teoretiska begreppen Research by design, Research for design och Research on design. Med hjälp av dessa aktiviteter och i dialog med examinatorer och handledare tar studenterna fram material till en utställning. I kursen lär sig studenterna också att presentera sitt arbete med olika mediarepresentationer såsom ritningar, modeller, texter och verbala presentationer.

Organisation

Kursen pågår parallellt med kursen Förberedelse för examensarbete. akademiskt arbetssätt och övergripande struktur. Om kurserna tas tillsammans kommer materialet från de båda kurserna att kopplas samman. Studenterna delas in i grupper utifrån tilldelade examinator(er) och handledare(r). Kursens övergripande struktur och innehåll presenteras i en inledande föreläsning. Lärandet är strukturerat kring uppgifter och feedbacktillfällen. Studenterna arbetar individuellt eller i par beroende på hur de planerar att genomföra sitt examensarbete.

Litteratur

En lista över obligatorisk litteratur och referenslitteratur kommer att presenteras vid kursstart. Litteraturen kan skilja sig åt mellan de olika tematiska grupperna.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att få godkänt i denna kurs måste följande krav vara uppfyllda:
 • Minst 80 % närvaro vid schemalagda aktiviteter
 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Inlämning av kursuppgift enligt angivna kriterier

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.