Kursplan för Medier och representationer

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMedia and representations
 • KurskodACE415
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05132
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp10 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen underlättar utforskning av olika medier och representationstekniker, sammansatta till en personlig gestaltnings-, materialiserings- och kommunikationsverktygslåda, placerad i en samtida kontext av designpraktik och diskurs. De utforskade designmedierna och de arkitektoniska representationerna kommer att presenteras inte bara som verktyg för arkitektonisk projektkommunikation, utan, ännu viktigare, som drivkrafter för design och skapande. De ska leda till kreativa uppfinningar och möjliggöra fördjupade undersökningar av oförutsedda aspekter av studentens arkitektoniska designprojekt.

Genom att arbeta med en begränsad designuppgift, definierad baserat på studentens studioprojekt, med hjälp av diversa medier kommer studenten att lära sig hur man utformar arkitektoniska representationer. Representationerna agerar som både tekniska artefakter för digital tillverkning och som kollektioner av kreativa designalternativ med arkitektoniska ändamål. Tonvikten kommer att läggas på hur begrepp och rumsliga kvalitéer utvecklas genom översättningar mellan medier, och på vad en specifik, avsiktligt sammansatt mediekombination kan tillföra arkitektens kreativa och kommunikativa process. Traditionella representationssätt som plan, sektion och fysisk modell kommer att kompletteras med mer förfinade, tredimensionella såväl som tidsmässiga representationstyper som selektivt lyfter fram geometri, tidsförlopp, multisensoriska egenskaper och/eller tillverkningsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Visa förmågan att tillämpa digital design, tillverkning och andra nya medier som underlättare av en kreativ arkitektonisk gestaltningsprocess och möjliggöra konceptuell kommunikation av designidéer.
 2. Kritiskt bedöma begränsningarna och värdena av varje designmedium.
 3. Relatera det egna arbetet i kursen till samtida diskurser om digital representation och nya medier inom arkitektur, konst, hantverk och/eller design.
Färdighet och förmåga
 1. Visa förmåga att använda skiftningar mellan designmedia och representationer för att informera, driva och berika omfattningen av och insikten i gestaltningsprocessen.
 2. Använda ovanstående för att utveckla specifika aspekter av studentens befintliga designprojekt.
 3. Kommunicera designidéerna genom olika representationssätt, inklusive, men inte begränsat till, ortografiska ritningar, analytiska ritningar, collage, sammansatta ritningar, diagram, bilder, bearbetade modeller eller mock-ups och analoga modeller.
 4. Tillämpa utvalda typer av representation på ett lämpligt och avsiktligt sätt för att lyfta fram specifika konceptuella frågor och/eller sensoriska egenskaper av ett projektet, samt för att stödja utforskning och/eller implementering av hållbara designprinciper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. Förklara och argumentera för värdet och relevans av olika sammansatta medier och representationstekniker i designprocessen, utöver enbart projektframställning och teknisk dokumentation.
 2. Kritiskt relatera den personliga gestaltnings-, materialiserings- och kommunikationsverktygslådan som komponerats under kursen till större frågor inom arkitektur och stadsbyggnad, inklusive digitalisering och relevanta aspekter av hållbar utveckling.

Innehåll

Denna kurs introducerar studenterna till användningen av avancerade metoder för idéskapande, gestaltning, representation och materialisering av arkitektur. Arbetet utvecklas genom utforskande studier av specifika aspekter av studentens tidigare studioprojekt, med användning av ett urval av designmedia, inklusive mjukvaror och digitala tillverkningstekniker. Kursuppdraget är formulerat för att rikta in sig på en aktuell fråga eller debatt om media och/eller representation inom arkitektur och stadsbyggnad. Studenterna måste kritiskt relatera sitt arbete i kursen till större frågeställningar som beskrivs i kursbeskrivningen för varje omgång.

Organisation

Kursens innehåll och teoretiska samt diskursiva sammanhang introduceras i en inledande föreläsning. Lärandet baserar på veckovisa introduktioner (demos) av mjukvara och hårdvara, handledningssessioner och pin-ups. Leveranser definieras i början av kursen och lämnas in genom inlämningsuppgifter och genom studentens presentation i den slutliga presentationen. Studenterna arbetar individuellt med sitt designprojekt samtidigt som de tillhör ett supportteam bestående av 3-4 medlemmar. Teamets roll är att ge ömsesidigt stöd och feedback på media och representationer som är gemensamma för individer i gruppen. Studenterna kommer att utforska sina egna teamspecifika tekniker och media i relation till kursen.

Litteratur

Meddelas i litteraturförteckning i respektive kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studentprojekt kommer att presenteras verbalt och grafiskt enligt de kraven (t.ex. ritningar, modeller, media, text) som beskrivs i kursbeskrivningen och bedöms i en summativ projektgenomgång. Varje studentprojekt redigeras vidare baserat på återkopplingen från presentationen och levereras i den slutliga versionen som slutinlämning. Minst 80 % aktiv närvaro/deltagande i föreläsningar, demos och pin-ups krävs för att bli godkänd. Deltagande i slutpresentationen av projekten är obligatoriskt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.