Kursplan för Att leda och styra projekt

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManaging design projects
 • KurskodACE410
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05131
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp10 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till och grundläggande kunskaper i hur projekteringen av ett design- och byggprojekt genomförs och leds. Kursen syftar också till att ge studenten grundläggande kunskaper i konstruktions och fastighetsekonomi samt fördjupad kunskap om relevanta designmetoder i design- och byggprocessen.

Det långsiktiga målet med kursen är att bidra till arkitektens förmåga att inta ledande positioner inom design- och byggprocesser genom att fördjupa kunskapen om processen att ta en idé från start till färdigställande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Beskriva och analysera design- och byggprocessernas huvuddelar, vilka produkter de innehåller och vad som utgör värden i dem, samt olika aktörers och intressenters roller, ansvar och drivkrafter.
 • Visa kunskap om komplexiteten i en multidisciplinär designprocess, metoder för att leda multidisciplinära designprocesser med särskilt fokus på arkitektens roll och ansvar i en svensk kontext.
Färdighet och förmåga
 • Formulera relevanta frågor för en design- och byggprocess samt huvudinnehåll i en projektgenomförandeplan ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Genomföra en förstudie och formulera innehåll i en programhandling för ett mindre projekt/del av ett större projekt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Översiktligt bedöma en investeringsbudget för bostads- och kommersiella utvecklingsprojekt.
 • Identifiera och värdera arkitektens roll och ansvar som ledare i en design- och byggprocess.

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande kunskap om hur designprocesser hanteras inom professionen.

Designprocessen är basen för en optimal byggnadsprocess och en slutprodukt som möter uppställda krav och identifierade behov hos såväl slutanvändare som samhället i stort. Utformning av byggnader och stadsområden är starkt beroende av aktörer och intressenter och relationen mellan dem. Ramar och villkor för design definieras ofta av ekonomiska restriktioner och värderingar för både offentliga och privata investerare.

Projektledningsprocesser är väsentliga för att kvalificera och säkra ambitionerna i projektet och skapa en funktionell plattform för multidisciplinärt samarbete över gränserna mellan intressenter och specialister.

Kursen ska ge en översikt över dessa ämnen, dels ur en mer generell synvinkel, dels ur en praktisk synvinkel i samtida projekt. Synvinkeln är arkitekten i processen.

Kursen avser att träna studentens förmåga att använda olika metoder för att undersöka olika aktörers krav och behov, samt identifiera utmaningar och möjligheter.

Organisation

Kursen genomförs utifrån en aktiv lärandefilosofi och studenterna förväntas ta ett betydande ansvar för sina egna studier.

Kursen består av föreläsningar, studiebesök, övningar och projektuppgifter, för att tillsammans bygga upp en övergripande förståelse för design – och byggprocessen, aktörer och intressenter, värdeskapande, ekonomi och metoder för att hantera designprocesser.

En uppsättning föreläsningar och studiebesök introducerar ämnen och teman och följs av en projektuppgift där studenterna i mindre grupper först ska studera aktuella fall/processer med fokus på kursens huvudämnen. Studenterna ska genom en designuppgift pröva att genomföra en förstudie och formulera innehåll i en programhandling för ett mindre projekt/del av ett större projekt.

Kursen avslutas med ett seminarium där projektuppgifterna presenteras och diskuteras.

Litteratur

En litteraturlista kommer att delges innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Genomförda projektuppgifter kommer att ligga till grund för betygssättning. Tentamensform: genomfört projekt, ifyllda rapporter och avslutande seminarier. Examination kommer att ske i grupp och individuellt.

Examinationen består av följande delar:
 • Närvaro vid föreläsningar
 • Genomfört projekt: Gruppuppgift.
 • Kamratgranskning av grupprojekt: Individuell uppgift
 • Skriftlig reflekterande jämförelse över gruppprojekten: Individuell uppgift

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.