Kursplan för Design- och prestandaoptimering i arkitektur

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and performance optimization in architecture
 • KurskodACE405
 • Omfattning10 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05130
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 10 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp10 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna i användandet av avancerade simuleringsverktyg för utveckling av arkitekturdesignprojekt. Prestandakriterier kan bland annat innefatta energibehov, dagsljus, termisk komfort och inbäddad koldioxid. Studenterna kan välja att optimera en egen byggnadsdesign eller ett stadbyggnadsprojekt som de utvecklat i en tidigare kurs, eller så kan de använda fallstudien som tillhandahålls av lärarna. Designprojektet grundas på och förs framåt av de möjligheter som simuleringsverktygen kan ge tidigt i designprocessen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse av de underliggande metoderna för att bygga prestandaanalyser och tillvägagångssätt för designoptimering med flera kriterier

Färdighet och förmåga

 • tillämpa programvara för simulering av byggnadsprestanda i de tidiga faserna av designprocessen för att svara på specifika designfrågor från en hållbarhetsperspektiv
 • strukturera och dokumentera sin multikriterieoptimeringsprocess för designlösningen
 • beskriva och utvärdera designval och deras resultat i termer av kvantitativa och kvalitativa kriterier genom flera designiterationer, med hjälp av resultat från simuleringsverktygen och enkla arkitektoniska visualiseringar
 • presentera sitt förslag i en digital inlämning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • beskriva, argumentera för, utvärdera och diskutera sina egna och andras förslag under en avslutande kritik tillsammans med universitetsfakulteten och externa granskare

Innehåll

Kursens innehåll anpassas till ett specifikt designproblem och fallstudieobjekt. Kursen består generellt av tre delar. Kursen inleds med en gemensam introduktion i energi, klimat- och dagsljusmodellering och simulering i form av föreläsningar inklusive många verkliga exempel. Därefter förväntas eleverna lära sig den simuleringsmjukvara som krävs för utvärdering av energi, dagsljus och andra prestationskriterier med hjälp av förinspelade handledningar och andra resurser som finns tillgängliga på internet, samt med begränsat stöd av lärarna vid särskilda övningstillfällen. Den tredje delen är huvuddelen som består av grupparbetet med ett specifikt designproblem och dokumentation av optimeringsprocessen. Projektarbetet utvärderas utifrån slutinlämningen och den slutliga presentationen.

Organisation

Design- och optimeringsprojektet genomförs i grupper med 2-4 elever per grupp. Föreläsningar i början av kursen ger relevant teoretisk kunskap. Förinspelade handledningar tillhandahålls och studenterna förväntas lära sig simuleringsmjukvaran på egen hand. Vid övningstillfällen finns ytterligare möjlighet att få stöd. Den digitala slutinlämningen av projektet är obligatorisk. Dessutom är närvaron på mittkritik och slutkritik obligatorisk.

Litteratur

Building Optimization, Max Tillberg, Klas Moberg, Chalmers School of Architecture, ARK415 Building Design Lab, 2018 (PDF – kommer att tillhandahållas)

Ytterligare litteratur beror på projektinriktningen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsättningen baseras på de slutinlämningarna, den avslutande projektpresentationen och kritiken.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.