Kursplan för Urbana orättvisor

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban inequalities
 • KurskodACE390
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17114
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur maktrelationer producerar och formar staden, och i förlängningen samhället vi lever i. Kursen avser att ge studenterna kunskap om hur ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska villkor skapar förutsättningar för hur vi tänker om, planerar och reproducerar staden; vad konsekvenserna är för individer såväl som för samhället; men också, hur man kan tänka annorlunda kring dessa processer som arkitekt och planerare. Kursen tränar studenterna i att ställa kritiska frågor om hur man som arkitekt och planerare kan relatera till urbana orättvisor för att bidra till en mer rättvis värld. Kursen tränar studenterna i att använda källtexter som grund för att formulera forskningsfrågor, utforma en individuell ståndpunkt, och en argumentationslinje. Kursen tränar också studenterna i att kritiskt analysera argument i andras texter, och i att använda citering, referenser och bibliografi på ett korrekt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Studenten kan beskriva, referera till och analysera innehållet i teoretiska texter om urbana orättvisor, reflektera över hur de relaterar till hållbar utveckling, och demonstrera en förståelse för deras användbarhet för stadsbyggandet.
Färdighet och förmåga
 • Studenten kan formulera en självständig ståndpunkt, baserad på argument i kurslitteraturen och andra texter, utveckla denna ståndpunkt i en akademisk text, och använda citering, referenser och bibliografi på ett korrekt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Studenten kan demonstrera en förmåga att förhålla sig kritiskt till ett vetenskapligt fält präglat av motstridiga vetenskapliga, samhälleliga, politiska och etiska aspekter, och på samma gång ta både samhällets och alla människors behov i beaktande.
 • Studenten kan demonstrera en förmåga att relatera kunskap om urbana orättvisor till en framtida professionell roll.

Innehåll

Kursen undersöker specifika teoretiska förhållningssätt till urbana orättvisor genom litteraturseminarier baserade på teman så som jämlikhet, genus och demokrati i staden; segregering och gentrifiering; samt politisk styrning och ekologiska utmaningar.

Organisation

Kursen består av en introduktionsföreläsning som presenterar temat för kursen, samt reflektioner kring vad akademiskt skrivande innebär. Huvuddelen av kursen består av 3-5 litteraturseminarier baserade på specifika, obligatoriska texter som läses och diskuteras både i klass och i mindre grupper, samt mindre inlämningsuppgifter i samband med varje litteraturseminarium. Kursen innehåller också möten för individuell handledning. Litteraturlistan innehåller förslag på ytterligare läsning, för att underlätta varje students val av ett individuellt tema för den slutliga uppsatsen.

Litteratur

Kurs-PM innehåller en litteraturlista med obligatorisk och valfri litteratur. Kurslitteraturen kan variera från år till år.

Examination inklusive obligatoriska moment

Varje student skall i slutet av kursen lämna in en individuellt skriven akademisk text på 2000-2200 ord, inklusive referenser och bibliografi. Det är ett krav att man deltar vid minst 80 % av seminarierna, och att man lämnar in inlämningsuppgifter i samband med litteraturseminarier. Betygen sätts med utgångspunkt i studentens förmåga att använda teoretisk kunskap. Huvudsakligen beskrivande texter betygssätts med betyget 3; texter som uppvisar en mer analytisk förmåga ges betyget 4; texter som uppvisar en djupare analytisk och argumenterande förmåga betygssätts med betyget 5. Texter som inte möter kravet på antal ord, som inte lämnas in i tid, som inte refererar till någon av kurslitteraturen, eller som inte visar att studenten har tillägnat sig kursmålen i tillräckligt hög grad underkänns.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.