Kursplan för Motståndets arkitektur

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnResistant architecture
 • KurskodACE385
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17113
 • Max antal deltagare26
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen främjar studenternas kunskaper i historia, teori och kritiska studier inom arkitektur och stadsbyggnad. I kursen tränas studenternas förmåga att använda källtexter och/eller projekt som underlag för att formulera ett ställningstagande, argument och/eller en forskningsfråga utifrån specifika teoretiska och historiska perspektiv samt utifrån gestaltningsperspektiv på aktuella frågeställningar. Kursen fokuserar på alternativa sätt att skapa arkitektur genom att fokusera på kritiska perspektiv på disciplinen och professionen. Kursen introducerar studenterna till olika historiska exempel på motståndsarkitektur, vilket fungerar som utgångspunkt för att undersöka hur arkitekturen kan bidra till att utveckla en mer social och ekologisk hållbar nutid och framtid.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • visa en kritisk förståelse för teoretiska och historiska perspektiv och av gestlningsperspektiv på motståndets arkitektur och stadsbyggnad.
 • kritiskt värdera, sammanfatta och kommentera teoretiska och historiska akademiska texter

Färdighet och förmåga

 • använda texter, historiska fall och gestaltningsprojekt som grund för att formulera en kritisk ståndpunkt eller fråga om motståndets arkitektur, samt för att formulera alternativ för en hållbar framtid.
 • tillämpa god praxis vad gäller citering och referenser när de arbetar med källor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt relatera sitt eget skrivande och sina argument som utvecklats i kursen till större frågeställningar och debatter inom arkitektur och stadsbyggnad.

Innehåll

Denna kurs kommer att belysa värdet (och glädjen!) av historisk, teoretisk och kritisk analys inom arkitektur och stadsbyggnad. Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier där kurslitteraturen kontextualiseras och diskuteras. Med hjälp av dessa seminarier och i dialog med läraren formulerar studenterna ett ämne för sin uppsats. Uppsatsen ska vara en skriftlig text, rapport eller gestaltningsövning, med referenser och bibliografi.

Organisation

Kurs-PM och kursens innehåll introduceras i en introduktionsföreläsning. Lärandet i kursen är uppbyggt kring textseminarier och föreläsningar. Leveranser i kursen beskrivs vid kursstart och består av texter som ska läsas, inlämningsuppgifter, presentationer samt en uppsats. I kursen kombineras föreläsningar, seminarier och handledningar.

Litteratur

En lista på obligatorisk och referenslitteratur kommer att presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna kommer att studera exempel på projekt, initiativ, individer eller grupper som arbetat med kritiska perspektiv inom yrket, disciplinen eller utbildningen.

Varje student ska i slutet av kursen lämna in en individuellt skriven text på 2000–2200 ord, komplett med referenser och en bibliografi. Studenterna ska delta aktivt i minst 80 % av seminarierna och föreläsningarna. Betyget beror på graden av förmåga att tillämpa teoretiska, historiska och/eller kritiska kunskaper. Huvudsakligen beskrivande texter får betyget 3; texter som visar en mer analytisk förmåga får betyget 4; texter som visar en djupare analytisk och argumenterande förmåga får betyget 5. Texter som inte uppfyller kravet på antal ord, inte lämnas in i tid, inte hänvisar till något av kurslitteraturen, uppvisar dålig citeringspraxis eller inte visar att studenten har uppfyllt lärandemålen till en tillfredsställande nivå kommer att underkännas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.