Kursplan för Hållbar utveckling och designprofessionerna

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development and the design professions
 • KurskodACE380
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om förståelse för utmaningar kopplade till den politiska och globala visionen för hållbar utveckling. Syftet är vidare att presentera kritiska perspektiv på hållbarhetsfrågor och vad visionen för hållbar utveckling innebär för planering, gestaltning och förvaltning av den byggda miljön och för studenternas framtida yrkesroll. Kursen lägger grunden för att lära sig om hållbarhet utifrån en rad olika perspektiv. Föreläsningar och seminarier belyser olika teorier, förhållningssätt och exempel på hållbarhet i vid mening såsom ekologiska perspektiv, klimatförändringar, resliens, social och miljömässig rättvisa, material och teknik, liksom kulturella, politiska och ekonomiska aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Identifiera och beskriva globala utmaningar kring miljöförstöring, klimatförändringar, hållbar utveckling, hållbar gestaltning och betydelsen av att arbeta med hållbar utveckling inom arkitektur- och stadsbyggnadsfältet
 • Kritiskt granska och förklara generella begrepp, metoder, strategier och principer för hållbar utveckling inom stadsbyggnad och arkitektonisk gestaltning
 • Förklara hållbarhetsutmaningar och möjliga lösningar utifrån olika ramverk som används för att för att beskriva hållbarhetsarbete, såsom till exempel FNs hållbarhetsmål
Färdighet och förmåga
 • Kritiskt analysera vilken roll gestaltning inom arkitektur och stadsbyggnadsfältet spelar för att skapa hållbar utveckling i olika sammanhang och kritiskt analysera hållbarhetsaspekter av befintliga arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt.
 • Kritiskt reflektera över frågor om hållbar utveckling med utgångspunkt i det material som presenteras i kursen, såsom kurslitteraturen, gestaltnings, planerings- och miljöprojekt, filmer och föreläsningar, och genom att bedöma kvaliteten och relevansen av olika informationskällor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt reflektera över sin yrkesroll och dess etiska aspekter i relation till hållbar utveckling
 • Utveckla och förklara en personlig strategi för framtida yrkesutövning och gestaltningsarbete i relation till miljö- och hållbarhetsutmaningar.

Innehåll

I kursen presenteras och diskuteras olika perspektiv på hållbar utveckling. Vidare presenteras och diskuteras olika perspektiv på, och exempel på, planering, utformning och förvaltning av den byggda miljön inom ramen för hållbar utveckling. Den obligatoriska litteraturen/studiematerialet relaterar till kursens föreläsningar och diskuteras i seminarier.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, filmvisningar, litteraturstudier, seminarier och en kursuppgift. Seminarierna genomförs i mindre grupper. Kursuppgiften genomförs individuellt.

Litteratur

Lista på obligatorisk litteratur och referenslitteratur presenteras vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att få godkänt i kursen måste följande krav vara uppfyllda:
 • Minst 80% närvaro vid schemalagda föreläsningar och filmer
 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Inlämning av kursuppgift enligt kursens kriterier

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.