Kursplan för Arkitekturens hybrida praktik

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHybrid practice of architecture
 • KurskodACE365
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05136
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Arkitekturens hybrid karaktär, ofta uttryckt som en kombination av intuitionen i den konstnärliga praktiken med pragmatismen i det tekniska tänkandet, är allmänt känd. Men i den miljömässigt, kulturellt och socialt känsliga rollen som en arkitekt är ett erkännande av denna hybriditet enbart det första steget mot ett professionellt framgång. För att definiera sin egen position i gestaltningen av morgondagens beboeliga rum och städer är det viktigt att börja forma sin egen kritisk och reflekterande förståelse av varför och hur de särskilda elementen från konst, hantverk och modern digital teknik kan påverka ens egen process. Hur man formar denna attityd redan under arkitektstudierna är nyckeln till att etablera en personlig ställning för den senare yrkeskarriären.

För att underlätta denna utformning av en personlig förhållningssätt till arkitekturens hybrida praktik kommer kursen att introducera studenter till olika diskurser, forskning och experimentella projekt inom konst, hantverk, design och arkitektur. Dessa kommer att väljas ut inom ramen för arkitekturhistoria, teori och metod. Genom att analysera, jämföra och kritiskt utvärdera tidigare och nuvarande verksamhet inom och utanför fältet, kommer studenterna gradvis att formulera sin egen inställning till arkitekturens hybrida praktik, med egna tidigare designerfarenheter som ett sammanhang för denna mycket reflekterande, kritiska och introspektiva övning.

I inspirationsföreläsningar, litteraturseminarier och studentdrivna peer-review-sessioner kommer studenterna att utforska och kritiskt reflektera över specifika teoretiska banor i korsningen av konst, hantverk, design och teknik som formar aktuella frågeställningar inom området. Det slutliga resultatet – en akademisk uppsats – kommer att reflektera studenternas individuella försök att koppla eget designarbete till dessa frågor genom argumentativt och reflekterande akademiskt skrivande. Med detta tränar kursen studenternas förmåga att använda källtexter som underlag för att utveckla ett ställning, argument och/eller forskningsfråga i relation till en gestaltningsprocess och dess kreativa utfall.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

 • Definiera och förklara, med urvalda texter och design referenser som en bas för argumentation, en personlig förståelse för möjligheter och utmaningar med att utöva arkitekturens hybrida praktik integrerande frågor av konst, design, hantverk och digital teknik som en del av det samtida arkitektyrket.

Färdighet och förmåga

 • Analysera och kritiskt utvärdera argument som presenteras i teoretiska texter samt positionera dem mot en bakgrund av den samtida arkitektpraktiken.
 • Använda teoretiska texter och designreferensanalyser som en grund till att kontextualisera och positionera egna tillvägagångssätt, designmetoder och designresultat, på ett lämpligt sätt med hjälp av citat, referenser och bibliografi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förklara och argumentera för värdet och relevansen av den hybrida praktiken inom arkitekturen.
 • Kritiskt relatera eget skrivande och argument utvecklade i kursen till större frågor såsom digitalisering och hållbarhet inom arkitektur och stadsplanering.

Innehåll

Kursen utökar studentens kunskap om samtida arkitekturdiskurser, teorier och forskning gällande arkitektur som en hybrida praktik vilken kombinerar konst, hantverk, design och digital teknik. Innehållet består av texter, fallprojekt och andra relevanta källor, vissa tillhandahållna i kursseminarierna och andra identifierade av studenten genom egna kursundersökningar, som stödjer studentens reflektion och argumenterande narrativ om den personliga kreativa designprocessen specifikt och tillståndet av arkitekturpraktik generellt.

Organisation

Kursen organiseras kring föreläsningar, seminarier, studenternas egna läsningar, designreflektioner och experiment, individuella litteraturundersökningar och inlämningar av skriftliga uppgifter. Som slutresultat kommer varje student att skriva och lämna in en kort akademisk text, baserad på självständigt utvalda källor, individuella resultat och reflektioner, kopplade till egna experimentella gestaltningsprocesser eller projekt. En del av att kommunicera sin egen vision skriftligt kommer också att vara att inkludera minst en teckning, diagram, grafik eller fotografi av eget författarskap, för att stödja textens budskap.

Kursens examination baseras på aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och övningar, inlämning av skriftliga deluppgifter och slutinlämning av en skriftlig akademisk uppsats baserad på individuella läsningar, analyser samt feedback från studentkamrater och handledare.

Litteratur

Meddelas i litteraturförteckning i respektive kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens examination baseras på aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och övningar, inlämning av fyra skriftliga inlämningsuppgifter samt slutinlämning av en akademisk text, skapad utifrån individuell läsning, reflektioner, undersökningar och designexperiment. Texten ska vara på minst 2000 ord (ca 5 sidor i A4-format), komplett med referenser, litteraturförteckning och minst en illustration skapad av studenten.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.