Kursplan för Nordisk arkitektur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNordic architecture
 • KurskodACE360
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05135
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen ger en introduktion till teman och historia inom nordisk arkitektur och stadsplanering, genom modellbyggande, undersökande arbete, kritisk reflektion och användning av utställning som kommunikationsverktyg.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Identifiera gemensamma drag och aspekter inom nordisk arkitektur, kritiskt ifrågasätta och utöka dessa och reflektera över likheter och skillnader inom den nordiska regionen.
Färdighet och förmåga
 • Samarbeta i grupp för att bygga modeller i olika skalor, utveckla modellbyggandet som ett verktyg för förståelse och använda modeller för kommunikation genom utställningsformatet.
 • Kreativt kombinera arkivmaterial som arkitektritningar, bilder, filmer och intervjuer, med studiebesök och sekundära källor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Formulera forskningsfrågor för att relatera specifika nordiska arkitekter och byggnader till deras sociala, kulturella och historiska sammanhang och bygga fysiska modeller som belyser dessa frågor.

Innehåll

Kursen ges med fokus på ett specifikt arkitektoniskt tema, vilket kan variera från år till år. Ett urval av byggnader från de nordiska länderna väljs ut för att studeras i grupp och analyseras på djupet. De byggda projekten undersöks iterativt genom flertalet olika modellformat, samt genom bilder, collage och text. Analysen syftar till att utveckla och tydliggöra olika strömningar och karaktärer inom nordisk arkitektur, och görs genom att undersöka och tolka väsentliga egenskaper hos byggnaderna i deras historiska, rumsliga och sociala sammanhang.

Organisation

Kursen bygger på aktiviteter som utvecklar studenternas förmåga till självlett arbete, självorganisering och självständig analys. Dessa aktiviteter inkluderar
 • studentorganiserade studiebesök
 • studentledda seminarier
 • fysiskt modellbygge i grupp
 • studentkurerad utställning
Aktiviteterna uppmuntrar eleverna att kombinera praktiskt modellskapande med teoretiskt tänkande och att kontinuerligt dela med sig av resultat inom gruppen och mellan grupper.

Dessa kärnaktiviteter kompletteras med föreläsningar och handledning.

Litteratur

En litteraturlista tillhandahålls innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro och aktivt deltagande i alla delar av grupparbetet: modellbygge, seminarier, studiebesök, rapporter och slututställning.

För varje student som är närvarande vid alla föreläsningar, resor, seminarier och modellbygge samt uppfyller samtliga lärandemål är normalbetyget 4. Mindre deltagande ger betyget 3 eller ej godkänt. Exceptionella bidrag under kursen när det gäller lagarbete, process och/eller resultat kan resultera i betyget 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-28: Examinator Examinator ändrat från Joaquim Tarraso (tarraso) till Isabelle Doucet (doucet) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]