Kursplan för Byggnadsklimatologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBuilding climatology
 • KurskodACE350
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05113
 • Max antal deltagare26 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Klimatförändringar kräver åtgärder för att begränsas och samtidigt behöver byggnadsbeståndet anpassas till dem. Klimatanpassad design föreslås för att hantera dessa åtgärder. Metoden är baserad på integration av byggnadens form, struktur och material med lokalt klimat och miljö. Den utgår ifrån att man drar nytta av naturliga resurser för att skapa hälsosamma och goda innemiljöer medan man minimerar energiförbrukningen.
Teorin ”Building climatology”, byggnadsklimatologi, uppmuntrar arkitekter att använda passiva strategier för värme, kyla och ventilation genom att betrakta det lokala klimatet som resurs. Det är ett interdisciplinärt tillvägagångssätt vilket inkluderar kunskap från fälten klimatologi, byggnadsfysik, fysiologi/psykologi och arkitektur. Fokus i kursen ligger på lärande och förståelse av grundläggande principer av byggnadsfysik och att lyfta fram vikten av lokala klimat och upplevelser av komfort.

Kursen tränar studenternas förmåga att använda källtexter för formulering av forskningsfrågor, egen ansats och argumentation. Studenter tränas också i kritisk analys av andras argument samt korrekt användning av citat, referenser och litteraturförteckning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. förklara principerna för byggnadsklimatologi med fokus på lokalt klimat, passiva strategier och deras roll för att skapa goda inomhusklimat.
 2. förklara och ge exempel på vad vi kan lära oss av klimatanpassad design genom analysen av traditionell arkitektur (miljö/klimatkontext, form, struktur, material och användning) och hur denna kunskap tillämpas i modern arkitektur.
Färdighet och förmåga
 1. använda metoder och verktyg för bioklimatisk design för att främja passiva strategier för ventilation, uppvärmning och kylning.
 2. kommunicera analyser i form av en skriftlig rapport och en kort presentation och på ett korrekt sätt använda citat, referenser och en bibliografi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 1. bedöma analysresultat av traditionell arkitektur i termer av "hållbar byggnadsdesign" i jämförelse med modern kontext.
 2. kritiskt granska designlösningarna för klimatanpassad arkitektur och ge kvalificerad kritik till andra studenters rapporter

Innehåll

Klimatanpassad design för lågenergibyggnader med gott inneklimat diskuteras med stöd av teorier och metoder för byggnadsklimatologi. Bioklimatisk design diskuteras med hänvisning till byggnader och miljö i systemperspektivet samt exemplifieras med traditionell och modern arkitektur från olika klimatzoner. Passiva och hybridstrategier för att skapa termisk komfort under olika klimatförhållanden granskas kritiskt med hjälp av analyser av risker och möjligheter. Hållbarhetsaspekter på designlösningar diskuteras.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Den avslutas med redovisningar och rapport av huvuduppgiften. Arbetet med uppgiften skapar en djupare förståelse för fenomen som presenteras och diskuteras i föreläsningarna.

Lärandemålen planeras att uppnås genom:
 • Inläsning av akademiska texter om bioklimatisk arkitektur
 • att lyssna på föreläsningar och diskutera akademiska texter – seminarier
 • diskussion kring bioklimatanalys (psykrometriskt diagram, vindförhållanden, uppfattning om komfort, komfortzoner) – workshops
 • diskussion av exempel på byggnadsdesign med hänsyn till form, struktur, material, levnadsvanor som är anpassade för specifika klimatförhållanden – genom workshops och kritiksessioner
 • skriva och presentera en rapport som förklarar exempel på klimatkänslig traditionell och modern arkitektur i relation till de allmänna principerna för byggnadsklimatologi och hållbar design.

Litteratur

 • Manzano - Agugliaro F., Montoya F.G. Sabio Ortega A., García-Cruz A. (2015). Review of bioclimatic architecture strategies for achieving thermal comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 49, pp 736-755, Elsevier.
 • Szokolay S. (2004) Introduction to architectural science – the basis of sustainable design. Architectural press. Elsevier.
 • Liedl, P., Hausladen, G., & Saldanha, M. (2012). Building to Suit the Climate: A Handbook. Walter de Gruyter GmbH.
 • Rahm P. (2004). Immediate Architecture. Rendell J., Hill J., Fraser M., Dorrian M. (eds). Critical Architecture. by Routledge Taylor and Francis Group.

Examination inklusive obligatoriska moment

Det är obligatoriskt att skriva och presentera en rapport som förklarar exemplen på klimatanpassad traditionell och modern arkitektur i förhållande till de allmänna principerna för byggnadsklimatologi och hållbar design.

Betyg: 5, 4, 3, underkänd, relaterat till nivån på uppnådda lärandemål,
kommunikation under arbetet och personlig aktivitet. Examinator kommer att beakta: kvalitet på huvuduppgiften, extra ansvar och uppdrag, aktivitet i klassen, ansvarstagande, närvaro på föreläsningarna/workshoparna och uppfyllande av inlämnings tider.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-06-27: Examinator Examinator ändrat från Paula Femenias (femenias) till Krystyna Pietrzyk (krystyna) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]