Kursplan för Integrerad hållbar design av byggnader, civilingenjör

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated sustainable building design, civil engineers
 • KurskodACE285
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSEB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 22128
 • Max antal deltagare15 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Avancerade kunskaper i byggnadsfysik och installationsteknik (VBF021 eller motsvarande, VIN032/ENM045 eller motsvarande). Erfarenhet av energisimuleringsverktyg är meriterande.

Syfte

Syftet med kursen är att utrusta studenterna med nödvändiga färdigheter och förmågor för att genomföra design för hållbart byggande, där miljömässiga, funktionella, tekniska och estetiska kvaliteter integreras i ett designkoncept. Vidare ska de kunna samarbeta över professionella gränser i designprocesserna. De förväntas också kunna formulera och kommunicera sina huvudsakliga idéer och mål såväl muntligt som skriftligt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

•    bidra till den iterativa och multidisciplinära processen i ett byggnadsdesignprojekt med fokus på hållbarhet
•    kombinera passiva och aktiva byggnadsdesignstrategier
•    tillämpa lämpliga verktyg, modeller och metoder för att utvärdera innemiljökvalitet (termisk komfort, inneluftkvalitet, dagsljus), energieffektivitet och miljöpåverkan (energianvändning, livscykelanalys) av olika designalternativ
•    arbeta metodiskt för att optimera designförslaget med hänsyn till flera prestandakriterier
•    kommunicera optimeringsstrategin och visualisera resultatet på ett tydligt sätt till olika aktörer, t.ex. uppdragsgivare, allmänhet, arkitekter m.m.
•    samarbeta över disciplingränser i designprocesser

Innehåll

Kursen behandlar byggnadens designprocess utifrån en integrerad arbetsmetodik där flera design-, hållbarhets- och prestandakriterier beaktas genom hela designprocessen.

Organisation

Kursen består av ett designprojekt där arkitekter och ingenjörer samarbetar i grupp. Detta uppnås i kursen genom samarbete i en multidisciplinär arbetsmiljö som förbereder studenterna för att arbeta i integrerade designteam i sitt yrkesliv. I projektarbetet ingår platsbesök, samråd med intressenter och handledningsmöten i gruppen.
För att stödja projektarbetet ges föreläsningar och workshops om relevanta ämnen och verktyg (energi, livscykelanalys, klimatdesign, HVAC).

Litteratur

Litteratur kommer att delas ut i samband med övningarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på slutpresentationen och posterinlämningarna av grupparbetet med arkitekturstudenterna (5 hp) och en individuell slutrapport som presenterar optimeringsstrategin och analysresultaten i detalj för experter och reflekterar över det multidisciplinära förhållningssättet (2.5 hp). Två avrapporteringsmöten med handledare är obligatoriska att närvara på.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2024-01-05: Block Block ändrat från D till D+ av UBS
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-04-19: Block Block ändrat från C till D av Schemagruppen
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-03-30: Block Block C tillagt av Examinator
   [Kurstillfälle 1]