Kursplan för CAD, form och teknik 1

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCAD, architectural technology 1
 • KurskodACE162
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45139
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0222 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Svenska.

   Syfte

   Kursen syftar till att:
   • introducera och träna några grundläggande digitala verktyg och metoder för arkitekturdesignarbete, från skiss till färdigt resultat, från idé till presentation.
   • uppöva förmågan att utforma byggnadsdetaljer så att detaljens geometri, funktion och uttryck samspelar med byggnadens arkitektur som helhet.
   • tillämpa olika skalor och ritningsspråk vid design av en träbyggnad
   • introducera begrepp och samband kring inneklimat och klimatskalets funktion.
   • genom projektet utvecklas också träningen i skissande och presentation.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   FORM, TEKNIK OCH KLIMAT
   • Med vedertagen terminologi beskriva en bostads inneklimat
   • Redogöra för ett klimatskals funktion och ge exempel hur ett klimatskal kan vara uppbyggt
   • Redovisa byggsnitt samt ett urval av kritiska detaljer för byggnadens funktion och uttryck

   VISUALISERING, PRESENTATION OCH REPRESENTATION
   • Kunna använda olika digitala verktyg i en designprocess för att skissa och rita ritningar enligt branschstandard.
   • Kunna modellera enkla 3D-volymer digitalt.
   • Redovisa och reflektera över hur olika val av tekniker, medier och verktyg har påverkat designprocessen.

   Innehåll

   Visualisering, presentation och representation (3,0 hp) (del A)
   Momentet behandlar skiss- och ritteknik, relaterat till en byggnad av trä, med användning av olika metoder - manuella och digitala – för gestaltande av en byggnads olika delar (plan, sektion, detalj, perspektiv mm).

   Form, teknik och klimat (2,0 hp) (del B)
   Momentet behandlar byggnadens inneklimat, klimatskal och träbyggnadsdetaljer.

   Innehåll
   En byggnad av trä introduceras. Frågor omkring vägguppbyggnad, fasaddetaljer och byggnadsfysik bearbetas. Tanken är att ge kunskap om klimatskärmens funktion och hur olika byggnadsdelar är uppbyggda genom att uppöva förmåga att gestalta och förstå byggnadens olika byggtekniska möten.

   Här introduceras digitala designverktyg och metoder.

   Organisation

   Kursen genomförs och leds av ett lärarlag. De olika delarna har delvis egna aktiviteter men samlas kring det gemensamma tillämpningsprojektet som i olika steg leder fram till en slutlig inlämning. Kursen bygger på föreläsningar, övningar, handledning och litteraturstudier.

   Litteratur

   SketchUp, Grundkurs, Lindecrantz D, Sellberg K-J, d'Elia WITU.
   AutoCad Skolbok, d'Elia WITU.
   Övrig litteratur meddelas i samband med kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För godkänd kurs krävs aktiv medverkan i övningar/laborationer samt godkända inlämningsuppgifter.

   Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftligt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.