Kursplan för Städernas resursomsättning

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban metabolism and resources
 • KurskodACE155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i naturvetenskap, civilingenjör, arkitektur, miljöteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper inom hållbar resursutnyttjande och inom respektive principer för utveckling av urbana tekniska system inklusive vatten- och transportsystemen. Kunskaperna ska tillämpas för att bedöma städernas resursutnyttjande, kritiskt granska urbana tekniska system och identifiera viktiga aspekter med avseende på resursutnyttjande och miljöpåverkan samt föreslå nödvändiga åtgärder för att nå de globala målen för hållbar utveckling och möta utmaningar av global urbanisering, resursbrist och miljöpåverkan.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

förklara viktiga aspekter av hållbar utveckling för stadsområden med fokus på miljöpåverkan och resursbegränsningar;

undersöka samhällsekonomiska och tekniska system i städer, vatten- och transportsystemen inkluderat, och resursflöden för att bedöma städernas tillstånd i förhållande till hållbar utveckling;

föreslå åtgärder inom tekniska system, teknik, resurshantering och livsstil som kan möjliggöra effektiv resursanvändning samt minska klimatförändringarna och förorening;

simulera, uppskatta och utvärdera effekten av föreslagna åtgärder på resursflöden och miljöpåverkan

Innehåll

Följande ämnen ingår i kursen: hållbar infrastruktur, byggd miljö, vatten- och transportsystem; städernas resursbehov och resursförvaltning; cirkulär ekonomi och industriell symbios. Följande metoder kommer att tillämpas bland andra: materialflödesanalys, geografiska informationssystem och modellering av urbana vattensystem.

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: föreläsningar; övningstillfällen genom seminarier, laborationer och grupprojekt; djupinlärning av teori och problemlösning genom en individuell uppgift.

Litteratur

Studiematerial kommer bli utdelat på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyget baseras på den skriftliga rapporten och muntlig presentation/opposition av grupprojektet samt en skriftlig individuell uppgift. Obligatorisk närvaro gäller för laborationer, konsultationer med lärare i grupprojekt samt under slutliga redovisningen av grupprojekten.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.