Kursplan för Förorenade områden och efterbehandling

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnContaminated sites and remediation
 • KurskodACE146
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27126
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande samt BOM125 Riskbedömning och beslutsstöd eller BOM060 Miljöriskanalys för ingenjörer eller motsvarande.

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge studenterna en långtgående förståelse för hanteringen av förorenade områden beträffande provtagning av förorenad mark och förorenat grundvatten, utvärdering av data, hälso- och miljöriskbedömning, efterbehandlingstekniker och strategier att reducera oacceptabla risker, samt utvärdering av dessa tekniker och strategier ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Utveckla konceptuella modeller för förorenade områden som en grund för provtagningsstrategi och riskbedömning. 
- Tillämpa metoder för att utforma provtagning och metoder för att utvärdera insamlad data vid förorenade områden, samt att kunna utvärdera begränsningar och osäkerheter. 
- Tillämpa metoder för hälsoriskbedömning samt ekologisk riskbedömning vid förorenade områden, samt att kritiskt utvärdera resultatet. 
- Förstå och beskriva utformning och funktionalitet av vanligt använda efterbehandlingstekniker samt att identifiera tekniskt genomförbara efterbehandlingsstrategier för områden med olika förutsättningar. 
- Utvärdera hållbarhetsaspekter av efterbehandlingsstrategier samt att kritiskt granska resultatet. 
- I text och muntlig presentation, tydligt presentera samt ingående utvärdera och diskutera riskbedömningsresultat och efterbehandlingsstrategier vid förorenade områden, samt att kritiskt granska andra projektgruppers rapporter.

Innehåll

Ramverk för riskbedömning och hantering av förorenade områden. Hälsoriskbedömning och ekologisk riskbedömning, samt programvara för riskbedömningar. Karaktärisering av förorenade områden inklusive provtagningstekniker och provtagningsstrategier. Statistisk dataanalys samt programvara. Efterbehandlingstekniker, ex situ och in situ. Riskbaserad hantering av förorenade områden. Hållbar efterbehandling.

Organisation

Kursen är uppbyggd utifrån ett antal föreläsningar, övningar, ett litteraturseminarium samt ett projekt som skall ge studenterna en mer djupgående förståelse för datautvärdering, riskbedömning och efterbehandlingsstrategier i praktiken. Projektet är uppdelat i ett antal individuella övningar och grupparbeten. 

Litteratur

- Swartjes FA (2011) Dealing with Contaminated Sites. From Theory Towards Practical Application. Springer: Dordrecht, the Netherlands (elektronisk resurs från Chalmers bibliotek). 
- Utvalda vetenskapliga artiklar och tekniska rapporter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av individuella quiz och grupparbeten, samt litteraturseminariet. Det krävs också deltagande i obligatoriska seminarier och gästföreläsningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.