Kursplan för Mod att bygga, arkitekt

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDare to build, architects
 • KurskodACE136
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSD
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • TemaArkitekturdesignprojekt 22,5 hp
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 17123
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt 9,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp9,5 hp0 hp0 hp0 hp
0222 Projekt 13 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp13 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till något av följande masterprogram:
MPDSD - Arkitektur och plannering för hållbar framtid
MPARC - Arkitektur och stadsbyggnad

Syfte

Hållbar utveckling är tvärvetenskapligt och viktigt. Det finns därför ett behov av integrerade och kreativa lösningar som främjar samarbete samt delat lärande mellan discipliner som arkitektur och samhällsbyggnad.

Syftet med kursen är att skapa studenterna en tvärvetenskaplig och praxisbaserad inlärningsmiljö där studenterna använder CDIO-metoden (utforma, design, genomföra, driva) för att genomföra ett byggprojekt. Detta ger studenterna relevanta kunskaper för att lättare komma in i arbetslivet, såsom effektiv kommunikation över disciplinära gränser, sätta sin kunskap och förmåga i ett verkligt sammanhang samt kapacitet att hantera komplexa problem i en teknisk design- och byggprocess.

Kursen syftar till att utveckla nödvändiga färdigheter för att samverka med lokala samhällsaktörer och skapa en byggd miljö som främjar social integration och tar itu med de viktigaste lokala behoven samt de större problemen vi står inför idag. Det är viktigt att ta upp dessa frågor baserat på både teori och praktiska exempel och visa att verklig förändring kan åstadkommas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 1. Beskriva och hänvisa till olika metoder för integrerade hållbara arkitektoniska designlösningar;
 2. Identifiera och förklara de olika praktiska konsekvenser av tillämpad arkitektonisk design i en hållbar byggd miljö;
 3. Identifiera och förklara strukturen för ett projekts livscykel i förhållande till CDIO-metoden.
Förmåga och färdigheter
 1. Kunna genomföra ett explorativt projekt som designar och utvärderar konkreta förslag och lösningar i ett multidisciplinärt team av byggnadsdesigners;
 2. Kunna tillämpa arkitektoniska designverktyg och metoder från tidigare kurser i ett byggprojekt;
 3. Kunna visualisera och kommunicera olika förslag på ett professionellt sätt till klasskamrater, kunder, intressenter och experter med olika bakgrunder och i olika stadier av designa-bygga processer;
 4. Kunna arbeta i multidisciplinärt projektteam, leda projektarbete och presentera resultat genom alla faser av CDIO-processen i projektets livscykel;
 5. Att motivera olika förslag med hänvisning till vetenskapliga, eller praktikbaserade, kunskaps- och värdebaserade argument;
 6. Utveckla effektiva strategier och förutsättningar för effektivt teamarbete för att kunna leverera projekt framgångsrikt.
Förmåga att utvärdera
 1. Kombinera kunskaper från olika discipliner och sektorer i förslag på åtgärder genom arkitektonisk design för hållbar utveckling;
 2. Utforska arkitekternas roll i samarbete med- eller kontrast till civilingenjörer och vice versa i planerings- och byggprocessen;
 3. Reflektera över arkitekters och civilingenjörers yrkesroll, inklusive kritiskt tänkande, yrkesetik och behoven av livslångt lärande.

Innehåll

Projekten börjar (möjligtvis) under hösten varje år i designstudion ’Design och planering för social integration’ (MPDSD) med en förberedande medskapande- och medgestaltningsprocess tillsammans med relevanta och engagerade aktörer och lokalsamhällen.

Under Mod att bygga, arkitekt kursen i direktföljande vårtermin fortsätter arbetet med projekten i en arbetsgrupp bestående av studenter och lärare som genom en samarbetsmetod vidareutvecklar designen och pedagogiken samt förbereder inför byggfasen. Slutligen och under byggfasen (i samarbete med kursen Mod att bygga, civilingenjör) ges möjlighet för studenter från olika discipliner att implementera ett byggprojekt i ett specifikt lokalt sammanhang och i samarbete med lokalsamhället.

Kursen tillämpar CDIO-metoden och fokuserar mest på implementeringsfasen. De olika faser är strukturerade enligt följande:
Utforma (conceive) - Utvecklad genom en deltagandeprocess i designstudio ’Design och planering för social integration’ (MPDSD), på hösten och utformat om av Mod att bygga studenter.
Designa (design) - Under läsperiod 3 och inom kursen Mod att bygga, arkitekt, vidareutvecklar deltagarna projektets design, detaljerna och utformar vissa delar av projektet och går igenom nödvändiga förberedelser inför byggfasen, såsom skapa nödvändiga material för bygglov, planeringsplaner, logistikplaner för byggarbetsplatser osv. I denna fas är samtliga samarbetspartners inblandade.
Genomföra (implement) - Under läsperiod 4 och i samarbete med kursen Mod att bygga, civilingenjör, en omvärdering och eventuella modifieringar av designen görs genom utifrån ett samarbetsperspektiv därefter och planeras, genomförs och avslutas byggprojektet. All nödvändig byggdokumentation produceras för att upprätthålla en informerad och kompetent byggprocess.
Driva (operate) - Det färdiga byggprojektet överlämnas till kunden/brukare, i en guidad presentation och utställning av resultaten (inklusive eventuellt invigningsevent för projektet). All nödvändig slutdokumentation för projektets drift produceras och kompletteras.

Organisation

Uppgifterna kommer att beskrivas i kurs-PM samt projekt beskrivningen som introduceras före studenterna på kursens första dag och vidare i grupper genom olika arbetsuppgifter. Analys, syntes och tillämpning av kunskaper och färdigheter från tidigare kurser tillämpas och uppnås genom professionella och lärarledda medskapande, tvärvetenskapliga och praktikbaserade workshops, handledning, seminarier, studiebesök, designarbeten och praktiskt byggarbete.

Litteratur

Listor över (obligatorisk och) referenslitteratur presenteras i kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektets arkitektoniska designkvaliteter handledas, granskas och examineras innan byggskedet (läsperiod 4) startar.
Projektet granskas och utvärderas genom olika muntliga och skriftliga arbetsuppgifter och inlämningar. De flesta uppgifter kommer att vara gruppbaserade projektuppgifter och innehåller ett reflekterande uttalande om lärandeupplevelsen. Grupperna granskar och ger kritik på varandras arbete (på ett reflekterande och multidisciplinärt sätt). En avslutande skriftlig individuell reflektion och avslutning lämnas in för individuell examination.
Litteraturgenomgångar och seminarier kring transdisciplinära samarbeten mellan arkitekter och civilingenjörer, etiska- och andra komplexa utmaningar som kursen och projektet utvecklas kring, ingår också i examinationen.

För att bli godkänt i studion krävs följande:
 • Närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar / seminarier
 • Aktivt deltagande i grupparbete, presentationer och kritik
 • Inlämningar av kursuppgifter av tillräcklig kvalitet (som uppfyller kraven på innehåll och presentation av uppdragen, och i linje med kursens lärandemålen)
 • Närvaro och aktivt deltagande i byggprojektet
Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-11-01: Examinator Examinator ändrat från Emilio Da Cruz Brandao (brandao) till Marco Adelfio (adelfio) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]