Kursplan för Metod och undersökning i organisationer

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMethods and enquiry in organisations
 • KurskodACE120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88117
 • Max antal deltagare75
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Övning 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast för studenter antagna till Chalmers M.Sc. program Design and Construction Project Management.

Syfte

Kursen introducerar och utvecklar studentens färdigheter att definiera, planera, utföra samt presentera empiriska undersökningar utifrån ny utveckling samt utmaningar inom byggsektorn. Kursen utvecklar studentens färdigheter i att formulera forskningsfrågor, välja lämplig empirisk forskningsmetodik, analysera kvalitativ samt kvantitativ empiri, presentera empiri och resultat, reflektera och motivera val av metod samt få insikt om etiska ställningstaganden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Reflektera över begreppet kunskap kopplat till vetenskap, teknik och organisationer
 • Avgöra behovet av vetenskaplig information, tillgodogöra sig den samt kritiskt utvärdera dess relevans.
 • Definiera och avgränsa forskningsfrågor utifrån dess kontext.
 • Välja lämplig forskningsmetod utifrån ett forskningsprojekts syfte
 • Kritiskt utvärdera metoder utifrån vetenskaplig tillförlitlighet samt etiska aspekter
 • Tolka och utvärdera kvalitén på resultaten från ett forskningsprojekt
 • Formulera och utforma en diskussion
 • Utvärdera huruvida forskning har genomförts på ett trovärdigt samt etiskt försvarbart sätt
Utöver detta, skall studenten kunna
 • Organisera, planera samt utföra projektarbete i grupp
 • Samarbete utifrån gruppens behov av struktur och uppgiftsfördelning
 • Presentera resultat och välja lämplig presentationsteknik inför publik.
 • Utvärdera och ge konstruktiv feedback på andra gruppmedlemmars arbete
 • Reflektera och resonera kring etiska aspekter inom ingenjörs- och forskningsyrket samt företags policyer om hållbarhet

Innehåll

Kursen tillhandahåller studenten med kunskap om hur man designar och genomför forskning samt utvecklar studentens färdigheter inom området genom praktiska övningar. Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarium och praktiska övningar i strategier- och forskningsdesign, kvantitativ och kvalitativ forskning, formulera forskningsfrågor, intervju- och observationsteknik samt analys av empiriska data. Kursen berör följande ämnen:
 • Definiera och genomföra systematiskt skapande av kunskap
 • Introduktion till vetenskapsteori
 • Etik och ingenjörens ansvar
 • Reflektion
 • Kommunikationsfärdigheter

Organisation

Kursen består utav föreläsningar, övningar och seminarier med syfte att tillgodose studenterna med praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna genomföra forskning.
Projektgrupper sätts samman samt tillhörande grupphandledare utses i samband med kursstart. De obligatoriska momenten under kursen kommer att finnas listade i kurs-PM.

Litteratur

Bokkapitel
Vetenskapliga artiklar
Presentationsmaterial från föreläsningar

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Närvaro vid obligatoriska kursaktiviteter (eller genomförd kompletterande uppgift tilldelad av examinatorn) är ett krav för slutbetyg.
 • En betygsgrundande gruppuppgift som genomförs i projektform (inkluderar projektdagbok, publikt informationsmaterial samt en muntlig presentation) utgör en del av slutbetyg.
 • En uppgift med individuella reflektioner utgör den individuella delen för bedömning av slutbetyg.