Kursplan för Hållbar behandling av urbana vatten

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable urban water engineering
 • KurskodACE090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27121
 • Max antal deltagare70 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Jan 2024 em J
 • 04 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 fm J
0218 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommenderade kurser: BOM221 Fysik och kemi för samhällsbyggare, BOM270 Vattenresurser och hydraulik, BOM345 Vattenteknik och miljö och BOM350 Hydrologi och dagvatten, eller motsvarande.

Syfte

Kursen Hållbar behandling av urbana vatten är obligatorisk för studenter från mastersprogrammet Infrastructure and Environmental Engineering, samt valbar för studenter från andra mastersprogram med en miljöprofil vid Chalmers. Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad förståelse för betydelsen av en hållbar hantering av vatten i staden vid planering, byggande och drift av infrastruktur.  Efter avslutad kurs ska du kunna förstå hur förorening av vatten och sediment i urbana miljöer kan förhindras och behandlas. Kursen fokuserar på ingenjörsmetoder för att övervaka och behandla förorenat lakvatten från deponier, vägdagvatten, urbant dagvatten samt urbana sediment. Kursen är värdefull för studenter som vill specialisera sig inom miljö- och vattenteknik, trafik samt geologi och geoteknik. Erhållen kunskap är till nytta för dig som professionell ingenjör för att du ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå vikten av vattenfrågor och miljölagstiftning för att nå en hållbar utveckling vid planering, byggande och drift av infrastruktur.
 • Utforma provtagnings- och övervakningsstrategier, samt välja relevanta mättekniker, för att kunna bestämma och utvärdera förorenat vatten och förorenade sediments kvalitet i urbana områden.
 • Föreslå och utforma lämpliga innovativa och hållbara förebyggande åtgärder och ingenjörsmässiga behandlingsmetoder för förorenat lakvatten från deponier, vägdagvatten, urbant dagvatten och förorenade sediment.
 • Presentera resultat och kunskaper, erhållna från fallstudieundersökningar och den vetenskapliga litteraturen, genom muntliga och skriftliga presentationer, samt kritiskt granska dessa arbeten på ett professionellt och kvalificerat sätt.

Innehåll

Vattenfrågor och stadsutveckling. Introduktion av det urbana kretsloppet av vatten och beskrivningar över hur utveckling av infrastruktur och byggnationer påverkar flödet och vattenkvaliteten i urbana områden. Denna del omfattar lagstiftning och förordningar som EU:s ramdirektiv för vatten, vattenkvalitetsnormer och riktlinjer.

Påverkan av föroreningar på dagvatten och sediment. Avancerad kunskap om organiskt material, mikro/nanopartiklar, kolloider, metaller och organiska föroreningar samt deras effekter på människors hälsa och miljön. Utbildningen omfattar provtagning av fasta material och vatten, kemisk analys samt utvärdering av mätdata. De viktigaste begreppen som ingår är: vägdamm, vägavrinning, lakvatten, dagvatten, sediment, mikro/nanopartiklar, partikelstorleksfördelning, metaller, persistenta organiska föroreningar, fördelning, speciering, transportprocesser av föroreningar, biomagnifiering, analytisk kemi.

Förebyggande åtgärder, behandlingsmetoder och utformning av behandlingstekniker. Vi studerar hur man förhindrar utsläpp av föroreningar till vatten och sediment med både förebyggande åtgärder och ingenjörsmässiga behandlingsmetoder. Planerings- och beslutsfattande verktyg för hållbar förvaltning av vatten ingår. Viktiga nyckelbegrepp: förebyggande åtgärder, hållbar utveckling, hållbar dagvattenhantering (SUDS), multikriteribeslutsanalys (MCDA), borttagningsprocesser, designkriterier, lakvattenbehandlingsmetoder och behandling av sediment.

Organisation

För att nå kursens syfte och mål använder vi problembaserat lärande (PBL) där en verklig situation och en fallstudie är utgångspunkten för lärandet och där studenterna får ta eget ansvar för att inhämta kunskap. PBL skiljer sig från traditionellt lärande genom att man fokuserar på teman med många traditionella discipliner representerade. Det är viktigt att den kunskap som inhämtas är meningsfull, användbar och relevant. I PBL är det också viktigt med interaktion, där studenterna tillägnar sig kunskaper i samspel genom diskussioner och feedback från lärare och andra studenter. Kursen uppmuntrar dig som vill forska och söka kunskap i stället för att inhämta kunskap från föreläsningar i stora klassrum.

Litteratur

Rekommenderade böcker presenteras på kursens hemsida innan kursstart och kommer att finnas tillgänglig för köp på Cremona. I kursen använder vi också ett referensbibliotek som innehåller de viktigaste böckerna, rapporterna och analysmetoderna. För att hitta mer relevant litteratur rekommenderar vi de resurser och databaser som finns tillgängliga vid Chalmers bibliotek.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget är baserat på en fallstudie i form av grupparbete (totalt 4,5 hp) och en skriftlig individuell tentamen (totalt 3,0 hp). Obligatoriska närvaron under grupparbetet är hög (se separat schema). Betygsättningen för grupparbetet är baserad på en skriftlig rapport, muntlig presentation och skriftlig opposition.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.