Kursplan för Arkitektur och teknik - praktikår

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture and Engineering - internship
 • KurskodACE075
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46123
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp4,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Pågående studier på Chalmers utbildningsprogram TKATK, Arkitektur och teknik, minst 150 hp inrapporterade inom programmet, samt en registrering på kandidatarbete.

Syfte

Kursen syfte är att under en arbetsplatsförlagd och för utbildningen relevant arkitekt- eller ingenjörspraktik på minst 6 månader studera och reflektera över: - Några av arbetsplatsens projekt och särskilt hur dess frågor och utmaningar har tagits omhand, bearbetats, omformulerats och kommunicerats till beställare, intressenter och samarbetspartners. - Skissprocessen i stort, från tidiga möten med beställare/arkitekt till färdigt förslag. - Specifika metoder och verktyg som använts som stöd i arkitekt-/ingenjörs-arbetet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Referera till och reflektera över några av de projekt som studenten själv medverkat i och/eller funnit intressanta och därför särskilt följt.

- Referera till egen planering och genomförande av minst ett undersökande utformningsarbete.

- Reflektera över och dra slutsatser kring sin egen insats och påverkan i detta/dessa projekt.

- Reflektera över arbetsplatsens uttalade och outtalade värdegrunder, policy, etc. och den yrkeskultur som råder på arbetsplatsen.

Innehåll

Minst 6 månaders praktik.
Seminarium med reflexioner över praktiken kopplat till kursen lärandemål.
Uppsats enligt särskilda instruktioner.

Organisation

Registrering på kursen sker genom anmälan till examinator i anslutning till praktikens genomförande. Här sker också en överenskommelse mellan student och examinator om att typen av praktik är relevant och därmed godkänd för kursen. Efter avslutad praktik redovisas praktiken på ett seminarium och i en skriftlig rapport.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt krävs intyg på en sammanhängande och godkänd typ av praktik under minst 6 månader, en godkänd muntlig presentation samt en godkänd skriftlig uppsats enligt särskilda instruktioner. Uppsatsen kan vara på svenska eller engelska och ska av arbetsplatsen vara godkänd för publicering.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.