Kursplan för Avancerade transportsystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced transportation engineering
 • KurskodACE055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik, kursen Vägutformning och trafikanalys eller motsvarande

Syfte

Målet med denna fortsättningskurs är att innefatta de frågeställningar som vanligtvis inte inkluderas i trafikkurserna, men som används inom industrin. Kursens innehåll kommer att justeras årligen för att anpassas till den snabba utvecklingen inom vägteknologi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Utforma stadens trafiksystem med tonvikt på linje- och stationsplanering, lösning av tillgänglighetsfrågor, tidsplanering och schemaläggning, strategier för planering av fordonsflotta och taxestrategier
- Genomföra säkerhetsanalyser, med tonvikt på tvärsnittsanalyser samt före och efterstudier, fallstudier genom krockrekonstruktioner, ekonometriska modellapplikationer och systemövergripande säkerhetshanteringsstrategier
- Planera för hållbara transporter med tonvikt på icke-motoriserade transportsätt, modellering av och beräkning av trafikemissioner, genomföra miljökonsekvensstudier och analysera hållbarhetens roll i utvecklade länder och i utvecklingsländer
- Utforma intelligenta transportsystem med betoning på prestationshanteringsstrategier för planerade och oplanerade händelser, inklusive ansluten infrastruktur, autonoma fordon, stadsfraktlösningar, smart parkeringsteknik och andra tillämpningar av innovativ teknik inom transportområdet
- Göra bedömningar av relevanta etiska aspekter samt höja medvetenheten av etiska aspekter av forskning och utveckling inom transportområdet

Innehåll

Efter den obligatoriska kursen inom transportteknik kommer den avancerade kursen också att ta itu med problemen på alla tre nivåer: planering, drift och design, men med en mer specifik och detaljerad inställning till ämnen som är relevanta för samtida transportingenjörer. På planeringsnivå kommer eleverna att lära sig typ och operativa egenskaper för stadstransitersystem. På verksamhetsnivå kommer studenterna att förvärva mer fördjupad kunskap om smarta transportapplikationer. När det gäller färdvägsdesign ska studenterna särskilt fokusera på trafiksäkerhet från civilingenjörsperspektivet. I varje steg av kursen kommer studenterna att lära sig om relevanta programvaruverktyg för planering, design, datautvinning och analys.

Organisation

Kursen organiseras huvudsakligen kring föreläsningar och datorbaserat labarbete. Uppgifterna i kursen kommer att vara mycket fokuserade på projektbaserade resultat.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination består av labövningar och teambaserade projekt som kräver presentation och skriftlig rapport.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.