Kursplan för Vägutformning och trafikanalys

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTransportation engineering and traffic analysis
 • KurskodACE050
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 em J
 • 03 Apr 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik

Syfte

Målet med kursen är att ge studenterna en översikt av ämnet transport system, lära sig grunderna inom planering, trafikreglering och dimensionering och sedan implementera och tillämpa. Studenterna kommer lära sig om de problemställningar en trafikingenjör stöter på inom sitt område, och de hjälpmedel som finns att tillgå idag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva transporternas roll i ingenjörsverksamheten och i samhället - Beskriva begreppen planering, utformning, genomförande samt drift och underhåll av hållbar transportinfrastruktur. - Använda beräkningsmetoder som används för att lösa de viktigaste problemen inom väg- och trafiktekniken. - Tillämpa 4-stegsmodellen transportplaneringsprocessen - Tillämpa principerna för trafikflödes-, kö- och chockvågsteorier - Förstå de grundläggande egenskaperna hos fordonets prestanda och mänskliga faktorer - Designa tvärsektioner med hänsyn till horisontell och vertikal linjeföring samt tillämpa principer för korsningars utformning och funktion - Designa vägsträckors och korsningars kapacitet och servicenivå - Analysera intelligenta transportsystem och innovativ transportteknik för att utveckla hållbar transportinfrastruktur - Visa insikt om möjligheterna och begränsningarna för transportsystem, inklusive etiska och hållbara aspekter. - Lösa transporttekniska problem genom aktiv och engagerande individuell och teambaserad problemlösning

Innehåll

o 4-stegsmodellen inom transportplaneringsprocessen o principerna för trafikflödesteori o problem inom köteori och shockwavevågsteori o grundläggande egenskaper hos fordonets prestanda och mänskliga faktorer o utformningsproblem relaterade till tvärsektion samt horisontell och vertikal linjeföring. o principer för korsningars utformning och funktion. o problem relaterade till vägsträckors och korsningars kapacitet och servicenivå o intelligenta transportsystem och innovativ transportteknik o hållbar transportinfrastruktur

Organisation

Kursen är indelad i tre moduler som bygger på föreläsningar, övningar, gruppbaserad problemlösning och hemuppgifter som utformats för att underlätta förståelsen av planering, utformning samt drift och underhåll av transportinfrastruktur. 

Litteratur

−         Fred L. Mannering & Scott S. Washburn. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, 6th Edition, 2016. 
OR
−         Fred L. Mannering & Scott S. Washburn. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, 5th Edition, 2013.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska workshops / övningar och en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.