FAQ - vanliga frågor

Start och ansökan

1. När börjar Tekniskt basår?

Terminsstarten är i slutet av augusti eller början av september. Aktuellt datum för årets terminsstart och den obligatoriska registrering som föregår terminsstarten publiceras under våren på Chalmers Studentportal. Innan terminen och ordinarie kurser startar ges en introduktion under ca tio dagar. Introduktionen är inte obligatorisk men rekommenderas starkt. Tekniskt basår pågår i två terminer, d.v.s. ett läsår. Aktuella läsårstider hittar du via länken nedan.

Tänk på att planera din studietid väl. Du behöver vara en aktiv student från början för att ha kvar din plats på utbildningen. Läs här om vad detta innebär:
Ta din utbildningsplats i anspråk

2. Kan man börja i januari?
Nej, Tekniskt basår startar bara varje hösttermin.
3. Finns det ingen bastermin?
Nej, inte för tillfället. Vi vet i dagsläget inte om en sådan kan vara aktuell i framtiden.

4. Om jag går på annan högskolas basår, kan jag då byta över till Chalmers under läsåret?
Nej, det går tyvärr inte.
5. Hur anmäler man sig?
Via antagning.se. Tekniskt basår är en s k förutbildning (som ger förutbildningspoäng, inte högskolepoäng).
6. När anmäler man sig?
Mellan 15 mars och 15 april.
7. Hur många platser finns det på Tekniskt basår?
Platsantalet hittar du på programsidan på chalmers.se

8. Kan man göra en sen anmälan?
Chalmers erbjuder inte någon sen anmälan till Tekniskt basår och vi kallar vanligtvis inga reserver.
Detta beror på att Tekniskt basår har ett högt söktryck. Programmet gör dessutom ett stort överintag, d.v.s. antar fler än antal platser på programmet, vilket innebär att ett lågt reservnummer INTE garanterar att man kommer att antas som reserv. Vi kallar bara reserver per telefon och epost och i turordning. Du ska inte komma till Chalmers om du inte har kallats av antagningen.

9. Vilka antagningspoäng har tidigare krävts för att komma in?
Se även under rubriken Antagningspoäng längre ned. Det går inte att i förväg veta hur höga antagningspoäng som kommer att krävas för att bli antagen till nästa läsår. Dels beror det på hur många platser vi kommer att erbjuda på programmet och dels hur många som ansöker och deras resultat i de olika urvalsgrupperna.
Statistik från tidigare år
10. Hur många tas in i varje urvalsgrupp?
Chalmers antar 25 % på högskoleprovet och resterande på betyg. Det finns flera olika urvalsgrupper inom betygsgruppen.
11. Om jag har kompletterat med Ma2 på Komvux för att bli behörig till Tekniskt basår, hamnar jag då i den  s k Kompletteringsgruppen (BII)?
 Ja.
12. Räknas meritpoäng in i betygsurvalet när man söker till Tekniskt basår?
Nej, inga meritpoäng läggs till. Urvalet görs på ditt jämförelsetal (max 20,00).
De flesta andra högskolor tillämpar meritpoäng.

Behörigheter

1. Vilka behörigheter krävs när man söker till Tekniskt basår?
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Ma 2 (a, b eller c). Du som inte har läst matematik 2 innan och undrar vilken inriktning du ska välja så rekommenderar vi inriktning 2c (men det räcker med 2a eller 2 b).
2. Vad händer om man inte är klar med behörigheterna före den 15 april?
Anmälan till Tekniskt basår måste du göra före den 15 april. Sedan kan man komplettera med nytillkomna meriter fram till sista datum för komplettering vilket infaller omkring mitten av juni. Årets datum finns under Viktiga datum på antagning.se. 
3. Vilka behörigheter får man efter slutfört Tekniskt basår?
Motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4.
4. Får man söka och gå Tekniskt basår om man redan har behörigheterna Fy2, Ke1, Ma4?
Ja, du kan bli antagen även om du redan har en eller flera av de behörigheter som Tekniskt basår leder till.
Andra högskolor kan ha andra regler.
5. Kan man välja till Kemi 2 eller Biologi?
Nej, det kan man inte på Chalmers Tekniska basår. Då rekommenderas istället ett naturvetenskapligt basår som ges på vissa andra högskolor och universitet, t ex på Göteborgs universitet.
 
Observera att även om man i läsperiod 3 väljer den valbara Projektkursen i kemi (KBT185) så ger det inte behörighet i Kemi 2.
6. Om man redan har någon behörighet från tidigare studier, t ex Ma3 eller Fy1, kan man tillgodoräkna sig den?
Nej, man måste läsa alla Tekniskt basårs kurser inom respektive ämne, för att få ut behörigheten i det ämnet.
7. Om man inte klarar alla kurserna, kan man ändå få ut någon behörighet?
Ja, man kan få ut behörigheten i respektive kurs dvs Fysik 2, Kemi 1 eller Matte 4. Men man får inte delta i konkurrensen om en garantiplats., läs mer under rubriken Garantiplats nedan.
8. Om man hoppar av efter en termin eller inte klarar alla delkurser, kan man få ut Ma3 då?
Nej, man måste klara alla läsårets delkurser i ämnet. Chalmers kan endast utfärda behörighet motsvarande Matematik 4. Detsamma gäller Fysik 2. I kemi är det bara en kurs, om man klarar den så får man ut behörighet motsvarande Kemi 1.

9. Vad händer om jag inte är klar med tekniska basåret efter ett år?

Du kan omregistrera dig på de kurser du inte är klar med, i mån av plats.
Kan du inte omregistrerad dig själv på kursen, kontakta Studentcentrum. Om det finns plats blir du omregistrerad på rätt kurstillfälle och får tillgång till kurshemsidan och kan anmäla dig till tentan.
Så länge du inte slutfört det tekniska basåret kan du plussa.​​

Tekniskt basårs kurser

1. Läser man kurser i samma ordning som på gymnasiet?
Nej, matematikens delkurser är upplagda så att de i så stor utsträckning ger stöd åt de fysikkurser som går parallellt. Momenten läses alltså i annan ordning än på gymnasiet. I Tekniska basåret ingår även ytterligare matematik, d.v.s. lite av den matematik som ges på högskolenivå. Fysikkursen är också uppdelad på ett annat sätt än på gymnasiet. I läsperiod 1 läser man mekanik, i läsperiod 3 ellära och i läsperiod 4 modern fysik. Kemikursen som läses i läsperiod 2, liknar mycket gymnasiets kurs Kemi 1.

2. I läsperiod 3 (termin 2) ges två valbara projektkurser, är det något man måste genomföra?
Ja, för att få en garantiplats så måste du välja EN av projektkurserna och få den godkänd. För att få 100% studiemedel under vårterminen så måste man också registrera sig på en av projektkurserna.

Garantiplats

1. Vad menas med garantiplats?
När Tekniskt basårs alla kurser (inkl. en projektkurs) är slutförda har du en garantiplats till något av Chalmers högskole-, civilingenjörs- eller sjöprogram. Du måste själv anmäla dig i tid via antagning.se, till flera av de program som omfattas av garantiplats. Du ska anmäla sig till minst 6 program. Det kan bli konkurrens till 5-6 program (se även fråga 12). Om man vill påbörja högskolestudierna direkt påföljande hösttermin, så måste slutförda kurser vara inrapporterade i Ladok senast sista kompletteringsdag. Sista kompletteringsdag hittar du på antagning.se.
2. Till vilka program gäller regeln om garantiplats?
Till samtliga högskoleingenjörsprogram (180hp), civilingenjörsprogram (300hp)*, Sjökapten (180hp), Sjöingenjör (180hp) samt Internationell logistik (180hp) som tidigare hette det Sjöfart och logistik.
*) Till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik (300hp) måste du också ha godkänt i Samhällskunskap A/1).
3. Till vilka program har man ingen garantiplats?
Den gäller inte till programmen: Arkitektur (300hp), Affärsutveckling och entreprenörskap (kandidatprogram 180hp) samt den ettåriga utbildningen Sjöbefäl VII (60hp). Du kan anmäla dig, men konkurrerar inte med ett meritvärde från basåret.
4. Är man garanterad att komma in på just det program man vill?
Nej, eftersom det är begränsat antal platser till de olika programmen så blir det ibland konkurrens om platserna, därför bör man anmäla sig till minst 6 olika program för att vara säker på att komma in på något av dem. Prioritera alltid det du helst vill gå först.

5. Hur många garantiplatser finns det på varje program?
Platser tilldelas proportionerligt, dvs utifrån hur många platser det finns på varje program samt hur många platser som behövs totalt (hur många registrerade studenter det finns på vårterminen).

6. Hur görs urvalet om det blir konkurrens?
Då tittar man på hur man presterat under Tekniskt basår. Man får betyg på tentorna och sedan räknas ett betygsnitt/medelvärde fram på resultaten från kemikursen och alla delkurser i fysik och matte. Projektkursen räknas inte med i betygssnittet (men den måste vara godkänd för att man ska få en garantiplats).
7. Vilken betygsskala används på Tekniskt basår?
Underkänt, 3:a , 4:a eller 5:a.
8. Är det konkurrens till alla programmen som omfattas av garantiplats?
Det finns 25 program att välja mellan, de allra flesta studenter kan erbjudas plats på sitt första- eller andrahandsval. Som mest har det varit konkurrens till ca 5-6 program. (läsa också fråga 12). 
9. Vilka betyg kommer att krävas för att komma in på de olika programmen genom garantiplatskvoten?
Det är omöjligt att säga i förväg eftersom det beror på hur många som söker respektive program och vilket betygsnitt/medelvärde just den gruppen du konkurrerar med har på Tekniskt basår.
10. Om man hamnar på exakt samma medelvärde hur görs urvalet då?
Då lottas platsen.
11. Hur många alternativ kan man välja?
Du kan anmäla dig till max 12 alternativ på antagning.se.
I anmälan kan man blanda utbildningar på Chalmers och utbildningar på andra högskolor. Det är bara till utbildningar på Chalmers du kan konkurrera i urvalsgruppen ”garantiplats” (ZBGAR). Om du blir antagen på ett alternativ i urvalet stryks alla lägre prioriterade alternativ.
12. Vilka program brukar det vara konkurrens till i urvalsgruppen ZBGAR?
Det brukar vara konkurrens till civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi, Arkitektur och teknik samt Teknisk design. Program som det förekommit mindre konkurrens till de senaste åren är: Teknisk matematik, Maskinteknik 300hp, Samhällsbyggnadsteknik 300hp och Design och produktutveckling. Observera att konkurrensen kan se annorlunda ut just det året du går!
13. Var hittar man antagningsstatistik från tidigare år? 
Se även under rubriken Antagningspoäng längre ned. Det går inte att i förväg veta hur höga antagningspoäng som kommer att krävas för att bli antagen till nästa läsår. Dels beror det på hur många platser vi kommer att erbjuda på programmet och dels hur många som ansöker och deras resultat i de olika urvalsgrupperna.
Statistik från tidigare år

14. Om man gått ett basår på en annan högskola, gäller det på Chalmers då?
Behörigheterna man fått på den andra skolan gäller även vid en anmälan till program på Chalmers. Men man får då ingen garantiplats på Chalmers.

15 Kan min platsgaranti bli förbrukad?

Nej​.

Efter att Tekniskt basår är klart

1. Gäller de behörigheter man får på Tekniskt basår när man söker till andra skolor?
Ja, Chalmers rapporterar in de uppnådda meriterna och det görs också en registrering på antagning.se att godkänt, slutfört Tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Dessa behörigheter gäller sedan oavsett till vilken högskola du anmäler dig. Om man inte slutfört ALLA Tekniskt basårs kurser, så kommer de kurser/ämnen som är avklarade att registreras under meriter på ditt konto på antagning.se
2. Behöver man skicka in separat intyg till antagning.se på att man gått Tekniskt basår?
Chalmers ansvarar för att alla resultat blir inrapporterade i Ladok.
Du ska inte komplettera med en utskrift av dina meriter från Ladok. Du ska följande instruktionerna nedan:
1. Den student som vill åberopa sin garantiplats till direkt påföljande hösttermin, utan avbrott, behöver:
Göra en anmälan i tid på antagning.se (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 6 av de program som omfattas av platsgarantin. Detta gäller oavsett om basåret har avklarats på ett eller flera läsår.
2. Den student som väljer att vänta till ett annat år med sin anmälan, dvs ta en paus efter avklarat basår, behöver både:
2a) Göra anmälan i tid på antagning.se det år studenten vill påbörja efterföljande studier (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 6 av de program som omfattas av platsgarantin
samt
2b) Kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se så snart som möjligt efter anmälan, dock senast sista kompletteringsdag (vanligtvis i mitten av juni) med information om att du nu vill åberopa garantiplatsen.
3. Kan man höja sitt meritvärde från gymnasiet med betygen från Tekniskt basår?
Nej, man kan bara tillgodoräkna sig behörigheterna. För att man ska kunna höja sitt meritvärde så måste man i så fall tenta av kurserna igen inom den kommunala vuxenutbildningen, d.v.s. göra en s.k. prövning.
4. Kan man höja sitt meritvärde från Tekniskt basår genom plussning?​

Nej, meritvärdet registreras efter slutfört tekniskt basår.​

5. Om man gått Tekniskt basår för att man inte hade alla behörigheter, hamnar man i Direktgruppen (BI) eller Kompletteringsgruppen (BII)?
Man hamnar i Kompletteringsgruppen (B II). Men söker man till någon eller några av Chalmers ingenjörsutbildningar så spelar det mindre roll, eftersom man då även omfattas av garantiplatserna.
6. Kan man räkna med vad man läst på Tekniskt basår som meritpoäng, t ex får man räkna Ma4 som meritkurs om man söker en utbildning som bara kräver Ma3?
Nej, Tekniskt basårs kurser gäller INTE för meritpoäng. (Tips: man kan i så fall göra en prövning vid kommunal vuxenutbildning i Ma 4)
7. Om man redan innan Tekniskt basår hade de behörigheter som krävdes för att komma in på ett program, deltar man då i båda betygsgrupperna, dvs. både i Direktgruppen (BI) och Kompletteringsgruppen (BII) efter avklarat Tekniskt basår?
Nej, man deltar bara i en betygsgrupp, den som heter Direktgruppen (BI). Men kom ihåg att du även deltar i urvalsgruppen för garantiplats från tekniskt basår (ZBGAR)!
8. Kan man vänta med att söka sin garantiplats efter avklarat tekniskt basår?
Ja, det kan man.
Efter att Chalmers tekniska basår är avklarat kan studenten erbjudas en utbildningsplats på någon av Chalmers sjöfartsutbildningar, Internationell logistik, civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. *

1. Den student som vill åberopa sin garantiplats till direkt påföljande hösttermin, utan avbrott, behöver:
Göra en anmälan i tid på antagning.se (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 6 av de program som omfattas av platsgarantin. Detta gäller oavsett om basåret har avklarats på ett eller flera läsår. Se vidare punkt 3, 4 och 5.
2. Den student som väljer att vänta till ett annat år med sin anmälan, dvs ta en paus efter avklarat basår, behöver både:
2a) Göra anmälan i tid på antagning.se det år studenten vill påbörja efterföljande studier (senast sista dag för anmälan är vanligtvis 15 april). Välj och rangordna minst 6 av de program som omfattas av platsgarantin
samt
2b) Kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se så snart som möjligt efter anmälan, dock senast sista kompletteringsdag (vanligtvis i mitten av juni) med information om att du nu vill åberopa garantiplatsen. Se vidare punkt 3, 4 och 5.
3. Med ett avklarat tekniskt basår (60 fup) avses att samtliga kurser (moment) inklusive projektkursen är avklarade med lägst betyg 3/G) senast sista kompletteringsdag i aktuell antagningsomgång. Meritvärdet registreras i antagningssystemet efter avklarat tekniskt basår och kan därefter inte höjas genom ”plussning”.
4. Den särskilda behörigheten till sökt/a program ska vara uppfylld. Till civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik (300hp) krävs Samhällskunskap1 utöver Ke1, Fy2 och Ma4.
5. Tackar ja på antagning.se till erbjuden plats inom anvisad tid, inklusive eventuell reservplats. Vid uteblivet svar stryks erbjuden plats i urval 2.

*) Ovan villkor för erbjudande om garantiplats efter avklarat tekniskt basår (ZBGAR) gäller för den som antas till tekniskt basår HT2019 och tillsvidare, samt för den som antogs HT2018 (övergångsregel). För tidigare antagningsomgångar gäller antagningsordning 2018/19 (krav på avklarat tekniskt basår inom ett läsår).

Studietakt

De flesta nya studenter tycker det är hög studietakt på basåret. Det är därför viktigt att ha bra kunskaper i matematik, t.ex. att kunna räkna utan miniräknare på tentorna. Vi rekommenderar absolut att nya studenter deltar i den frivilliga Introduktionen (ca tio dagar) som erbjuds alla innan terminsstarten.

FUNKA, stöd i studierna

Studenter med funktionsnedsättning kan få stöd på högskolan. Det är viktigt att man då snarast kontaktar Chalmers funkasamordnare. Läs mer om vilket stöd som finns och hur du ansöker om detta:

Tekniskt basår är avgiftsfritt

Tekniskt basår är fritt från terminsavgift, även för studenter med medborgarskap i ett land utanför EU, pga. att undervisningen huvudsakligen är på gymnasienivå.
De kostnader som uppstår är de för litteratur (ca 3500 kr för hela läsåret) och avgift för medlemskap i Studentkåren.

Antagningspoäng

Det går inte att i förväg veta hur höga antagningspoäng som kommer att krävas för att bli antagen till nästa läsår. Dels beror det på hur många platser vi kommer att erbjuda på programmet och dels hur många som ansöker och deras resultat i de olika urvalsgrupperna.
Statistik från tidigare år

Publicerad: må 21 okt 2019.